F

1. Fazili A. Atropatena e. ə. IV – er. VII əsri. Bakı – Elm – 1992, 214 s.
2. Ferdinand de Sössür. Ümumi dilçilik kursu. Bakı – BDU nəş., - 2003, 407 s.
3. Fərəcov Ə. Qrammatik məfhumların mənimsənilməsi. “Maarif” – Bakı – 1967, 120 s., (2 ədəd)
4. Fəzlullah Rəşidəddin. Oğuznamə. Bakı – 1992, 71 s.
5. Fəridə Ləman. Azərbaycan bədii dilinin epitetlər lüğəti. Bakı – Elm – 1995, 217 s.
6. Fərzəliyeva M. Fel əsaslarından ad düzəldən qeyri-məhsuldar –q, - k şəkilçisi. Bakı – 1999, 134 s.
7. Filoloji fakultəsinin əsərləri. Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı – Bakı – 1958, 234 s., (2 ədəd)
8. Filologiya məsələləri (V buraxılış).Bakı – 1995, 91 s.
9. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika (I buraxılış). Bakı – 1994, 137 s.
10. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika (II buraxılış). Bakı – 1994, 115 s.
11. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika (III buraxılış). Bakı – 1995, 101 s.
12. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika (IV buraxılış). “Mütərcim” – Bakı – 1995, 133 s.
13. Filologiya məsələləri (VI buraxılış). “Örnək” – Bakı – 1996, 121 s.
14. Filologiya məsələləri (VII buraxılış). “Örnək” – Bakı – 1996, 115 s.
15. Filologiya məsələləri: nəzəriyyə və metodika (VIII buraxılış). Bakı – Siyasət – 1997, 139 s., (2 ədəd)
16. Filologiya məsələləri nəzəriyyə və metodika (IX buraxılış). Bakı – 1998, 173 s., (2 ədəd)
17. Füzuli Bayat. Oğuz epik ənənəsi və “Oğuz Kağan” dastanı. “Sabah” – 1993, 194 s.
18. Füzuli Bayat. Xoca Əhməd Yəsəvi və xalq sufizminin bəzi problemləri. Bakı – 1997, 101 s.
19. Füzulinin dili (məqalələr). Bakı – Elm – 1997, 192 s., (2 ədəd)
20.Faruq Sümər. Oğuzlar. Bakı – Yazıçı – 1992, 421 s.
21. Ferdinand de Sössür. Ümumi dilçilik kursu. Bakı – BDU – 2003, 407 s.
22. Fəxrəddinqızı G. Türk dillərində zaman kateqoriyası. Bakı – Nurlan – 2010, 241 s., ( 3 ədəd).
23. Fəridə Ləman. Təəssüb. Bakı – 2011, 43 s.
24. Filologya məsələləri. 6-cı nömrə. Bakı – 2008, 318 s. (2ədəd)
25. Füzulinin dili. Bakı-Elm-1997, 193 səh.