PDF-lər

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. Bakı, “Elm”, 2021

İlhami Yusif oğlu Cəfərsoy
İber və H’ay folklorunda türk mifik təfəkkürünün izləri. Bakı, 2014

Möhsün Nağısoylu
Seçilmiş əsərləri I cild. Bakı, 2017
Seçilmiş əsərləri II cild. Bakı, 2017

Aqil Cəfərov
Nəbi Xəzrinin poetik dili. Bakı, 2012

İsmayıl Məmmədov
Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası. Bakı, 2008

Yadigar Cəfərli
Azərbaycan dilinin onomastikası müstəqillik dövründə. Bakı, 2014

Vahid Adilov, Rəxşanə Babazadə
Mirzə Məhəmməd Əfşar
Fənni - Sərfü Nəhvi - Türki (qrammatik oçerk, mətnin transliterasiyası, lüğət və əlyazmanın fotosurəti). Bakı, 2015

Baba Məhərrəmli
Türk dillərində isim köklərində leksik- sеmаntik inkişaf. Bakı, 2012

Aynel Məşədiyeva
Türk dillərində ahəng qanununun formal təsviri.Bakı, 2004

Aytən Allahverdiyeva
İngilis və Azərbaycan dillərində üfiqi hərəkət feilləri. Bakı, 2015

"Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları (I cild)

"Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları (II cild)

Baba Məhərrəmli
Dünya dillərində homogen sözlər

Baba Məhərrəmli
Türk dillərinin qədim leksikası

Aynel Məşədiyeva
СИСТЕМА ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ
(в сравнительно - историческом освещении)

Aynel Məşədiyeva
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТАТУС И СЕМАНТИКА ПРИЧАСТИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Baba Məhərrəmli
Azərbaycan dilində isim kökləri

АЙНЕЛЬ МЕШАДИЕВА
ИНФИНИТИВЫ И ИМЕНА ДЕЙСТВИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

İsmayıl Kazımov
Türk dillərinin müqayisəli morfologiyası

Azərbaycan dilinin semasiologiyası

Mayıl Əsgərov
Linqvopsixologiya və ya dilin psixologiyası

Elnurə Hüseynova
Müasir türk dili: tərcümənin linqvistik problemləri

Teyyub Quliyev
Altay dillərinin qohumluğu məsələsi

Məhəbbət Mirzəliyeva
Seçilmiş əsərləri - I

Ə.Dəmirçizadə
Müasir Azərbaycan dili

Ə.Dəmirçizadə
Müasir Azərbaycan dili (cümlə üzvləri)

Ə.Dəmirçizadə M.F.Axundov dil haqqında və M.F.Axundovun dili

Ə.Dəmirçizadə
Ədəbi dilimizin inkişafında Fuzuli mərhələsi

Ə.Dəmirçizadə
Dil və dilin fonetik vahidləri

Ə.Dəmirçizadə
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dili

Ə.Dəmirçizadə
Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf yolları

Ə.Dəmirçizadə
Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası

Ə.Dəmirçizadə
Azərbaycan dili orfoepiyasının əsasları

Ə.Dəmirçizadə
Türk Dili qrammatika və yazı qaydaları (İbtidai məktəb üçün)

Ə.Dəmirçizadə
Dilin lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu

Ə.Dəmirçizadə
Azəri ədəbi dili tarixi

İngiliscədən Azərbaycan dilinə tərcümənin qrammatik əsasları

Dil Mədəniyyəti

Azərbaycan dili məsələləri

Bədii və Elmi Uslub

Mirzəzadə Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası

Фонематическая система современного азербаижанского языка

Nəsimi Divanının Leksikası

Mürəkkəb cümlələrin üslubi xususiyyətləri

Müasir Azərbaycan dilindən praktikum

Müasir Azərbaycan dilində tabesiz mürəkkəb cümlələr

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat tədrisi (1979)

Azərbaycan dilinin etimologiya və onomastikası məsələləri

Azərbaycan dilinin imla qaydaları

Azərbaycan nitq mədəniyyəti problemləri

Azərbaycan dilinin intonasiyasi

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları

Azərbaycanca-Rusca danışıq kitabçası

Azərbaycan dilinin uslubiyyatı

Azərbaycan onomastikası problemləri

Sədaqət Cumayeva Müasir Alman Dilində Samit Birləşmələri

Xurşidbanu Natəvan (məqalələr toplusu)

Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən Xaqan Balayev

Bədii tərcümədə frazeoloji birləşmələrin verilməsi prinsipləri

Budaqov Azərbaycan dili

Ə.Dəmirçizadə Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi (1-ci hissə)

''Kitabi Dədə Qorqud'' və Qədim Yunan Dastanları

"Əsrarnamə"nin dili

Mətin dilçiliyi

Mövsüm Nağısoylu Şirazın "Gülşəni Raz" Tərcüməsi

Азербайджанские языковеды средневековья 1990

Roza Eyvazova Kişvəri "Divan"ının dili

Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri 1973

Bitişik, yoxsa ayrı

Dədə Ömər Rövşəni Əlyazmaları Üzərində Araşdırmalar (Azadə Musayeva) 1ci hissə

Dədə Ömər Rövşəni Əlyazmaları Üzərində Araşdırmalar (Azadə Musayeva) 2ci hissə

Kitabi Dədə Qorqud ensiklopediyasi I cild

Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti

Divan Ədəbiyyatı sözlüyü Əlyar Səfərli

Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili

İmadəddin Nəsimi - Seçilmiş əsərləri

Rəna Mahmudova Milli Dil Korpuslarında Dilin Tədqiqi Məsələləri

Nadir Məmmədli Azərbaycan dili və Nitq Mədəniyyəti 1-ci Cild

Müstəqillik İllərində Beynəlmiləl Terminlərin İzahlı Lüğəti_2022

Mark Terensi Varron Latın dili haqqında

Könül Həbibova Virtual Diskursun Linqvistik Xususiyyətləri

Gülşən Axundova Azərbaycan Respublikasının Ərazi Vahidlərinin Adları Rus Dilində

Lafasov U. Ismoilov A. Madvaliyev A. Uzbek tili

Keldiyorova G. S Uzbek tili uslubiy qullanma

Услубшунослик асослари дарслик

Н.А.Агаева Aзербайджанские

Ўзбек прагмалингвистикаси асослари Ҳакимов

So'z san'ati so'zligi. Y. Ishoqov

Sinonimlar lug'ati O. Shukurov

Nadir Məmmədli Azərbaycan dili və Nitq Mədəniyyəti 2-ci Cild

Karim Mahmudov Choynoma

İmadəddin Nesimi. Men bu cahana sigmazam

Azərbaycan Ədəbi dili tarixi (4-cü cild)

Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti

Cəfər Cabbarlı - 1

M.Qurbonova Matn tilshunosligi

MUTAXASSISLIKKA-KIRISH-Tilshunoslik-kirish

Xolmanova Z. Tilshunoslikka kirish

Д-Худойберганова-Матннинг-антропоцентрик-тадкикоти

Кожина-М-Н-Стилистический-энциклопедический-словарь

Н Рахмонов Ўзбек тили тарихи

С МЎМИНОВ МОНОГРАФИЯСИ

тарихий грамматика

Azərbajcan Turq Xalk Şivələri 1930 (1ci cild)

Azərbajcan Turq Xalk Şivələri 1931 (2ci cild)

De dialectis Turcarum urbis Nuchae 1926

Nizomiddin-Mahmudov,-Abduhamid-Nurmonov-O'zbek-tilining-nazariy

Галина Шипулина. Словарь языка Есенина. Глагол

Галина Шипулина. Словарь языка Есенина. Имя существительное

Галина Шипулина. Частотно-семантический конкорданс служебных слов в поэзии Сергея Есенина. Выпуск 1

Галина Шипулина. Словарь языка Есенина. Прилагательное числительное местоимение наречие

Галина Шипулина. Частотно-семантический конкорданс служебных слов в поэзии Сергея Есенина. Выпуск 2

НОВЫЙ ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 100.000 СЛОВ И СЛОВАРИ

Turkskaya leksikoloqiya i leksikoqrafiya

Türkolojinin tarihi-dil bilimsel esaslari

Ўзбек-диалектологияси-Тўйчибоев-Б

Tilshunoslik nazariyasi S. Karimov

O'zbek tilidagi generonimlarning lingvopragmatik tadqiqi

O'zbek dialektologiyasi B. To'ychiboyev

O’zbek tilininig struktural sintaksisi. Qurbonova M.

Nurmonov O'zbek tilining nazariy grammatikasi

Abdulhamid-Nurmonov.-O'zbek-tilshunosligi-tarixi

Lingvokulturologiya-terminlarining-qisqacha-izohli-lug‘ati

Möhsün Nağısoylu
ŞİRAZİ VE ONUN GÜLŞEN-İ RAZ TERCÜMESİ

Azərbaycan bədii dilinin uslubiyyatı

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər (5-ci Kitab) 1977

M.N.Çobanov Azərbaycan şəxs adlarının sementikası və orfoqrafiyası (1990)

Mirzə Rəhimov Azərbaycan dilində fel şəkilçilərinin formalaşması tarixi(1963)

Turkiy tillarning qiyosiy tarixiy grammatikasi X.Dadaboyev

Xl yüzilliyin tarixi onomastik leksikası Cahid İsmayıloğlu 2008

turkiy-k-mahmudov-uzbek-taomlari-ziyouz-com

A.S.Erkinov MAtnshunoslikka kirish

Azərbaycan "Yeni Nəsr"inin dili və Üslubu Məsudə İslamzadə 2008

M.Yo'ldoshev-Badiiy-matnning-lisoniy-tahlili

Madraimov A. Manbashunoslik fuzaelova

Matn tilshunosligi M.Qurbonova

Mirtojiyev M. Hozirgi o'zbek tili

Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin işgüzar üslubu

Muhammadavaz Irisqulov. Tilshunoslikka kirish

Q.M.Həsənov Dəhnamənin sintaksisi

Terminologiya va davlat tilida ish yuritish

Türk filologiyası məsələləri 1980

Иванова-Чанышева-Лингвокультурология

Əbülfəz Rəcəbli Dilçilik Tarixi 1ci Kitab (2007)

Həsrət Həsənov Azərbaycan dilinin fonetikası (1999)

Mirzə Rəhimov Azərbaycan dilində fel şəkillərinin formalaşması tarixi (1965)

Otauli. So'z san'atidan saboqlar

O'zbek tili funktsianal stilistikasi

ozbek-tilining-grammatik-stilistikasi-masalalari

Qasım Həsənov Muasir Azərbaycan dilinin sintaksisi

Reyhan Həbibli Azərbaycan onomastik lüğətləri (2000)

М,Xalilova O`zbek tili stilistikasi asoslari

Ҳозирги ўзбек тили . 21.07.20

Gülşən Axundova. Azərbaycan Respublikasının ərazi vahidlərinin adları rus dilində.Bakı - 2022

Məhəmməd Şəhriyar (Klassik Azərbaycan Ədəbiyyatı).Bakı 2006

İsa. Mehri və Vəfa (elmi-tənqidi mətn və transfoneliterasiya). Bakı 2005

Metn dilçiliyi problemləri. Bakı-2023

Hüseynova-Qəhrəmanlı Aytən. Müstəqillik illərində beynəlmiləl terminlərin izahlı lüğəti. Bakı 2022

''Qərbi Azərbaycan Toponimləri'' mövzusunda respublika elmi konfransının materialları 2023

Sayalı Sadıqova. İzahli ictimai-siyasi terminlər lüğəti. Bakı 2023

Sədaqət Cumayeva. Müasir alman dilində samit birləşmələri (eksperimental-fonetik tədqiqat). Bakı 2023

Стилистический энциклопедический словарь русского.Москва 2011

Mark Terensi Varron. Latın dili haqqında. 2 cilddə. II cild. Bakı 2022

İmadəddin Nəsimi (əsərləri) I cild

İmadəddin Nəsimi (əsərləri) III cild

Aidə Paşalı
Əfsəhəddin Hidayət və "Divanı". Bakı, "Nurlan", 2011

Mirzə Həsən Qarabaği Yüzbaşov
Seçilmiş əsərləri

Ömər Faiq Nemanzadə və Ana Dilimiz

Fizuli Mustafayev
Azərbaycan kinosunun dili

Fizuli Mustafayev
Azərbaycan kinosunun üslubu

İlhami Cəfərsoy
Suziana mixiyazılı abidələrinin dili. Bakı, “Zərdabi Nəşr” MMC nəşriyyatı, 2023

Aysel Əhmədova
Orxon abidələrinin dilində söz yaradıcılığı. Bakı, “Elm və təhsil” , 2023

Kamandar Şərifli
Mətnşünaslığın əsasları. Bakı, "Nurlan", 2003

Cəfər Cəfərov
Milli etnik yaddaşın izi ilə. Bakı, "Səda", 2005

Birinci Türkoloji Qurultay:
Görünən və Görünməyən tərəflər
Elmi Sessiyanın Materialları. Bakı, 2016

Divani-Nizami
[Gəncəli]
Türkcə (azərbaycanca) qəsidələr-qəzəllər, Bakı, Nurlar, 2006

“Heydər Əliyevin Dil Siyasəti və Ana Dilinin Müasir Problemləri” Mövzüsunda Respublika Elmi Konfransının
Materialları. Bakı, 2023

Rəna Mahmudova
Milli Dil Korpuslarında Dilin Tədqiqi Məsələləri.Bakı, 2023

Şah İsmayıl Xətai

Şəlalə Abdullayeva
“Y.V.Çəmənzəminlinin dilçilik görüşləri”. Bakı, “Füyuzat”, 2023

Mədəd Çobanov
“Azərbaycan antroponimiyasının əsasları”. Bakı, “Maarif”, 1998

Kübra Quliyeva
“İraq-türkman ləhcəsinin leksikası”. Bakı, “Elm və təhsil”, 2022

İ.C Ağayeva
"Bədii və elmi üslub". Bakı, "Maarif", 1988

Firudin Cəlilov
"Azərbaycan dili morfonologiyasından oçerklər". Bakı, 1985

Ə.M.Cavadov
"Müasir Azərbaycan ədəbi dilində sintaktik vahidlərin sırası". Bakı, "Elm", 1977

Kollektiv
"Azərbaycan filologiyası məsələləri". Bakı, "Elm", 1984

Aytən Aydınqızı
"Azərbaycan dilində vasitəsiz və vasitəli nitqin formalaşması tarixi". Bakı, "Çənlibel", 1998

Zemfira Cəlilqızı
"Azərbaycanda dil quruculuğu". Bakı, "Elm", 1998

F.Cəlilov
"Mürəkkəb cümlə sintaksisi". Bakı, "Maarif", 1983

Mədəd Çobanov
Azərbaycan şəxs adlarının semantikası və orfoqrafiyası. Tiblisi, "Qanatleba", 1990

Qisseyi Yusif

Məhəmməd Füzuli. Əsərləri II cild, Bakı 1958

G.S.KELDIYOROVA, L.A.BOYMUXAMEDOVA, N.A.ABLAYEVA
O'zbek tili.Toshkent-2009

Əfqan Abdullayev
Koqnitiv dilçiliyin əsasları. Bakı "Sabah", 2006

Koroğlu

U.P. LAFASOV, A.Q. ISMOILOV, A.P. MADVALIEV
O‘ZBEK TILI.Toshkent, 2008

M.Nağısoylu, Ş.Abdullayeva
Anonim "Şeyx Sənan" mənzum hekayəti. Bakı, "Elm və təhsil", 2016