PDF-lər

Möhsün Nağısoylu
ŞİRAZİ VE ONUN GÜLŞEN-İ RAZ TERCÜMESİ

İlhami Cəfərsoy
İber və H'ay folklorunda türk mifik təfəkkürünün izləri (endir)

Möhsün Nağısoylu
Seçilmiş əsərləri I cild Seçilmiş əsərləri II cild

Aqil Cəfərov
Nəbi Xəzrinin poetik dili (endir)

İsmayıl Məmmədov
Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası (endir)

Yadigar Cəfərli
Azərbaycan dilinin onomastikası müstəqillik dövründə

Vahid Adilov, Rəxşanə Babazadə
MİRZƏ MƏHƏMMƏD ƏFŞAR
FƏNNİ - SƏRFÜ NƏHVİ - TÜRKİ (qrammatik oçerk, mətnin transliterasiyası, lüğət və əlyazmanın fotosurəti)

Baba Məhərrəmli
Türk dillərində isim köklərində leksik- sеmаntik inkişaf

Aynel Məşədiyeva
Türk dillərində ahəng qanununun formal təsviri

Aytən Allahverdiyeva
İngilis və Azərbaycan dillərində üfiqi hərəkət feilləri

"Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları (I cild)

"Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq Konfransın materialları (II cild)

Baba Məhərrəmli
Dünya dillərində homogen sözlər

Baba Məhərrəmli
Türk dillərinin qədim leksikası

Aynel Məşədiyeva
СИСТЕМА ДЕЕПРИЧАСТНЫХ ФОРМ ГЛАГОЛА В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ
(в сравнительно - историческом освещении)

Aynel Məşədiyeva
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТАТУС И СЕМАНТИКА ПРИЧАСТИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Baba Məhərrəmli
Azərbaycan dilində isim kökləri

АЙНЕЛЬ МЕШАДИЕВА
ИНФИНИТИВЫ И ИМЕНА ДЕЙСТВИЯ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

İsmayıl Kazımov
Türk dillərinin müqayisəli morfologiyası

Azərbaycan dilinin semasiologiyası

Mayıl Əsgərov
Linqvopsixologiya və ya dilin psixologiyası

Elnurə Hüseynova
Müasir türk dili: tərcümənin linqvistik problemləri

Teyyub Quliyev
Altay dillərinin qohumluğu məsələsi

Məhəbbət Mirzəliyeva
Seçilmiş əsərləri - I

Dəmirçizadə
Müasir Azərbaycan dili

Dəmirçizadə
Müasir Azərbaycan dili (cümlə üzvləri)

Dəmirçizadə M.F.Axundov dil haqqında və M.F.Axundovun dili

Dəmirçizadə
Ədəbi dilimizin inkişafında Fuzuli mərhələsi

Dəmirçizadə
Dil və dilin fonetik vahidləri

Dəmirçizadə
"Kitabi-Dədə Qorqud" dastanlarının dili

Dəmirçizadə
Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf yolları

Dəmirçizadə
Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası

Dəmirçizadə
Azərbaycan dili orfoepiyasının əsasları

Dəmirçizadə
Türk Dili qrammatika və yazı qaydaları (İbtidai məktəb üçün)

Dəmirçizadə
Dilin lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu

Dəmirçizadə
Azəri ədəbi dili tarixi

İngiliscədən Azərbaycan dilinə tərcümənin qrammatik əsasları

Dil Mədəniyyəti

Bədii və Elmi Uslub

Mirzəzadə Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası

Фонематическая система современного азербаижанского языка

Nəsimi Divanının Leksikası

Mürəkkəb cümlələrin üslubi xususiyyətləri

Müasir Azərbaycan dilindən praktikum

Müasir Azərbaycan dilində tabesiz mürəkkəb cümlələr