Ə

1. Əbdürrəhmanov A. Azərbaycan dilində sənət və peşə adları. Bakı – 1998, 188 s., (2 ədəd)
2. Əfəndizadə Ə. Azərbaycan dili orfoqrafiyası tədrisinin elmi əsasları. Maarif – 1968, 130 s., (2 ədəd)
3. Əfəndizadə Ə. Qrammatik təhlil haqqında. Bakı – 1958, 57 s.
4. Əfəndizadə Ə. Yazılışı çətin sözlər və onların öyrənilməsi yolları. Azərtədrisnəşr – 1964, 58 s.
5. Əfəndizadə Ə., Abbasov Ə. Məktəblinin orfoqrafiya lüğəti. Maarif – 1978, 114 s.
6. Əfəndizadə Ə., Kəlbəliyev Ə., Əhmədov H. Azərbaycan dilindən didaktik materiallar. Maarif – 1977, 263 s.
7. Əfəndiyeva T. Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Bakı – 1973, 74 s., (2 ədəd)
8. Əfəndiyeva T. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bakı – 2011, 352 s.
9. Əfəndiyeva T. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bakı – 1980, 249 s., (2 ədəd)
10. Əfəndiyeva T. Felin keçmiş zaman formaları. Bakı – 2005, 130 s., (2 ədəd)
11. Əkrəm Cəfər. Dilşünaslıq elementləri. (Orta məktəblərin 8 – 10 sinifləri üçün). AZƏRNƏŞR Tədris-pedaqoji şöbəsi, Bakı – 1940, 52 s.
12. Əfəndiyeva T. Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyat problemləri. Bakı – 2001, 181 s.
13. Əhmədov T. Azərbaycan toponimikasının əsasları. Bakı Universiteti – 1991, 317 s.
14. Əhmədov M. Naxçıvan şivələrinin lüğəti. Atalar sözləri. Bakı – Gənclik – 1997, 172 s.
15. Əhmədov Ş. Mühazirəçilik məharəti, natiqlik sənəti. Bakı – 1985, 165 s.
16. Əhmədova S. Heydər Əliyevin dil siyasəti. Bakı – 2008, 95 s.
17. Əhmədova E. Azərbaycan etnonimləri. Bakı – 2007, 128 s., (2 ədəd)
18. Əhmədli S. Həcc ziyarəti. Bakı – 2009, 63 s.
19. Əhmədli S. Hər kim yüz il unutmasa... Bakı – Elm – 2011, 304 s.
20. Əhmədli S. Analar köç edəndə. Bakı – Elm – 2012, 96 s.
21. Əhmədli S., Rüstəmzadə H. Şərəfli ömür yolu. Bakı – 2011, 457 s.
22. Əhmədli Salatın. Soykökümüz, milli-mənəvi mədəniyyətimiz, tarimiz. Bakı – 2015, 511 səh. (2ədəd)
23. Əhmədli Salatın. Ana qaynaq-ulu kök. (üslubi paralellərin müqayisəli təhlili) Bakı-2015, 367 səh. (2ədəd)
24. Əhmədli Salatın. O dünyanın adamları. Bakı-2012, 339 səh.
25. Əhmədli Salatın. Bir məhbusun gündəliyi. Bakı-2010, 267 səh.
26. Əjdər Fərzəli. Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti. Bakı “Nurlan” – 2008, 335 s., (2 ədəd)
27. Əjdər Fərzəli. Durnalar. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı – 2010, 97 s., (2 ədəd)
28. Əjdər Fərzəli. Yanır bütün pərvanələr. Bakı – Yazıçı – 2010, 212 s., (2 ədəd)
29. Əkrəm Cəfər. Mirzə Ələkbər Sabir seirinin qafiyə lüğəti. Qanun – 2007, 130 s., (3 ədəd)
30. Əkinçi (1875 – 1877). Bakı – 1979, 463 s.
31. Ələkbər Aydın. Əlyazmalarımdan seçmələr. Bakı – 2011, 438 s., (3 ədəd)
32. Ələkbər Aydın. Yazı – pozularımdan seçmələr. Bakı – 2006, 438 s., (2 ədəd)
33. Ələkbərova K. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilinə Türkiyə türkcəsinin təsiri. Bakı – 2010, 238 s., (2 ədəd)
34. Ələkbərova A. Poetik tərcümənin dil və üslub problemi. Bakı – 2006, 131 s., (3 ədəd)
35. Ələkbərova E. Dilimizin ulu səsi – Dədə Qorqud abidəsi. Bakı – Nurlan – 2007, 240 s., (3 ədəd)
36. Ələkbərov A. Q. Rus dilinin qrammatikası. Fonetika və morfologiya. Bakı – Elm – 1988, 147 s., (2 ədəd)
37. Ələkbərzadə M. Azərbaycan və Azərbaycanlılar: dünən, bu gün, sabah. Bakı – AzAtaM – 2005, 69 s., (2 ədəd)
38. Ələkbər Aydın. Pərakəndə yazılarım dəməti. Букет разрозненных моих писаний. Bakı, “Elm və təhsil” – 2015, 380 səh. (2 ədəd)
39. Əli Şamil. Türkçülüyün qurbanları (Qazaxıstan). Bakı – 2013, 163 s.
40. Əli Rza Xələfli. Dilimiz – varlığımız. Bakı – 2009, 159 s.
41. Əliyev O. “Kitabi – Dədə Qorqud” və Azərbaycan folkloru. “Elm” – 1999, 72 s., (2 ədəd)
42. Əliyev Ə. Azərbaycan dilinin meğri şivələri. Bakı – Elm – 2003, 579 s.
43. Əliyev KK. Üslubiyyat və üslublar sistemi. ADU – 1985, 81 s.
44. Əliyev H. Ümumi antroponimika problemləri. Bakı – 1985, 125 s.
45. Əliyev X. Gürcüstanın türk mənşəli toponimləri (el – oba, yer – yurd adları).Gəncə - 1999, 159 s.
46. Əliyeva R. Xalq müdrikliyi insan sağlamlığı haqqında. Bakı – 1981, 59 s.
47. Əliyeva R. Azərbaycan toponimləri. Bakı – Qanun – 2002, 135 s., (4 ədəd)
48. Əliyeva R. Sözün mifi. Bakı – 2011, 176 s., (2 ədəd)
49. Əliyeva R. Folklorda onomastika məsələləri. Bakı – 2010, 144 s., (2 ədəd)
50. Əliyeva N. İngilis dilində sifət. Bakı – 2010, 327 s.
51. Əliyeva Nərmin. Valentlik nəzəriyyəsi. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 172 səh.
52. Əliyeva Nərmin. Dilçilikdə valentlik. Bakı - 2015, “Elm və təhsil”, 303 səh. (2ədəd)
53. Əliyeva Z. Türk dillərində sifətlərin leksik – semantik variantları. Bakı – Elm – 1998, 185 s.
54. Əlibəyzadə E. Ədəbi şəxsiyyət və dil. Yazıçı – 1982, 196 s.
55. Əlibəyzadə E. Azərbaycan dilinin tarixi. I cild. Bakı – 2007, 655 s.
56. Əlibəyzadə E. Azərbaycan dilinin tarixi. II cild. Bakı – 2008, 636 s.
57. Əlizadə Z. Müasir Azərbaycan dilində modal sözlər. Bakı – 1965, 146 s.
58. Əlizadə S. Orta əsrlərdə Azərbaycan yazı dili. ADU – 1985, 84 s.
59. Əlizadə S. Azərbaycan ədəbi dili tarixindən praktikum. Bakı – 1983, 92 s.
60. Əlizadə S. Q. XVI əsr Azərbaycan ədəbi dili (mühazirə mətni). Bakı – 1966, 32 s.
61. Əlimirzəyev X. Problemlər və xarakterlər drammaturgiyası. Yazıçı – 1979, 354 s.
62. Əlyazmalar xəzinəsində. VI cild. Bakı – 1983, 145 s.
63. Əsədova A. Azərbaycan dilində qrammatik hallar. Bakı – 2009, 131 s., (2 ədəd)
64. Əliyeva S. Orxon – Yenisey abidələrində toponimlər. Bakı – 2003, 151 s.
65. Əliyeva S. Azərbaycan məhkəmə sənədlərinin dili. Bakı – Nurlan – 2004, 121 s.
66. Əliyeva G. Türk dillərində felin zaman formaları. Bakı – 2014, 104 s, (2 ədəd)
67. Əliyeva G. Türk dillərində felin zamanlarının semantik-üslubi xüsusiyyətləri, şəxs və inkarlıq kateqoriyaları. Bakı – 2014, 112 s., (2 ədəd)
68. Əsgərov N. Azərbaycan hidronomləri. Bakı – 2002, 147 s.
69. Əsgərov H. Azərbaycan dilində maddi mədəniyyət leksikası. Nurlan – 2006, 445 s., (3 ədəd)
70. Əsgərov M. Ə. Natiqlik sənətinin əsasları. Bakı – 1975, 258 s.
71. Əsgərov M. B. Zaman formaları, adverbial fel formaları və onlar arasında funksional semantik əlaqələr. Bakı – Nurlan – 2002, 146 s.
72. Əsədova M. İngilis və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümlələri. Bakı – Nurlan – 2007, 143 s., (3 ədəd)
73. Əsədova M. İngiliscə - Azərbaycanca tematik sözlər lüğəti. Bakı – 2001, 104 s.
74. Əsədova M. İngilis dilini öyrənmə kursu. Bakı – Elm və təhsil – 2011, 247 s., ( 2 ədəd)
75. Əzizoğlu H. Türklüyümüz. Bakı – AzAtaM – 2007, 220 s., (2 ədəd)
76. Əsgər İlkin. Azərbaycan dilində məhsuldarlıq yaradan qeyri-məhsuldar şəkilçilər. Monoqrafiya. Bakı, “Elm və təhsil” – 2015, 148 səh., (2 ədəd)
77. Əsgərova Türkan. Nəsimi dilinin frazeologiyası. Bakı, “Elm və təhsil” – 2015, 240 səh. (2 ədəd)
78. Əsgərov Mayıl B. Linqvo-psixoloji vəhdət nəzəriyyəsi. Bakı – 2015, 191 səh. (1 ədəd)
79. Əsgərov Mayıl B. Linqvopsixologiya və ya dilin psixologiyasi. Bakı 2011, 305 səh. 1 ədəd
80. Əhmədova Kəmalə. Çoxkomponentli mürəkkəb cümlələr (Müasir Azərbaycan dili materialları əsasında). Bakı, “Elm və təhsil” – 2014, 136 səh. (3ədəd)
81. Əlibəyzadə Elməddin. Azərbaycan dilinin tarixi. İki cilddə (2-ci cild). Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı – 2008, 638 səh.
82. Əlibəyzadə Elməddin. Azərbaycan dilinin tarixi. İki cilddə (1-ci cild). Bakı, Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi – 2007, 660 səh.