N

1. Naxçıvan MSSR-in dialekt və şivələri. Bakı – 1962, 325 s., (2 ədəd)
2. Nizaməddin Mustafa. Füzulinin poetik semantikası. Bakı – 1994, 96 s.
3. Нагиева ДЖ. М. Бакинские рукописи Алишера Навои. Баку – Элм – 1986, 136 с.
4. Надиров Асаф. Библиография. Баку – 1992, 99 с.
5. Nəbiyev B. Seçilmiş əsərləri. (Beş cilddə), I cild. Klassikləri oxuyarkən, “Çinar – Çap”Bakı – 2009
6. Nəbiyev B. Seçilmiş əsərləri. (Beş cilddə), II cild. Kamalın təntənəsi, “Çinar – Çap”Bakı – 2009
7. Nəbiyev B. Seçilmiş əsərləri. (Beş cilddə), III cild. İstiqlal şairi, “Çinar – Çap”Bakı – 2009
8. Nəbiyev B. Seçilmiş əsərləri. (Beş cilddə), IV cild. Sahilsiz dəniz, “Çinar – Çap”Bakı – 2009
9. Nəbiyev B. Seçilmiş əsərləri. (Beş cilddə), V cild. Çətin yollarda, “Çinar – Çap”Bakı – 2009
10. Nəbiyev B. Böyük vətən müharibəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı – 1977, 328 s.
11. Nəbiyev B., Qarayev Y. Xalq mənəviyyatının güzgüsü. Bakı – Elm – 1999, 29 s., (9 ədəd)
12. Nəbiyev N. Coğrafi adların mənşəyi. Maarif – 1969, 106 s.
13. Nəbiyev A. Oxşar dəyərlərin gen qaynagı – geneoloji nəzəriyyə. Bakı – 2009, 97 s.
14. Akademik Bəkir Nəbiyev 80. Soraq kitabı. Bakı – 2009, 387 s., ( 2 ədəd)
15. Nəbili Ə. Qəzet tərtibi və buraxılışı texnikasının əsasları. “Maarif” – Bakı – 1983, 207 s.
16. Nəzərova M. Məmmədağa Şirəliyev və Azərbaycan türkologiyasının problemləri. Bakı – Elm – 1999, 114 s.
17. Nizami Gəncəvi 870. Məqalələr toplusu. Bakı – 2012, 302 s., (4 ədəd)
18. Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. Yazıçı – 1982, 399 s.
19. Nizami Gəncəvi. Xəmsə. Gənclik – Bakı – 1981, 273 s.
20. Nizaməddin Mustafa. Füzulinin poetik semantikası. Bakı – 1994, 96 s.
21. Nitq mədəniyyəti və terminologiyanın aktual problemləri. Respublika elmi konfransının materialları (iyun 2011 – ci il). Bakı – 2011, 229 s., (3 ədəd)
22. Nitq mədəniyyəti məsələləri. Bakı – Elm – 1969, 133 s.
23. Nitq mədəniyyəti məsələləri. Bakı – Elm – 1988, 264 s., (2 ədəd)
24. Nitq mədəniyyəti məsələləri. Bakı – Elm – 1992, 204 s.
25. Novruzova N. Mətn sintaksisi. Bakı – 2002, 183 s.
26. Naxçıvan MSSR-in dialekt və şivələri. Bakı – 1962, 325 s.
27. Nizaməddin mustafa. Füzulinin poetik semantikası. Bakı – 1994, 96 s.
28. Nağıyeva Dürdanə. Şəhriyarın dili. Bakı-Adiloğlu-2011, 236 səh.