• Otaq :
  • Əlaqə :
  • Mail :
TERMİNOLOGİYA ŞÖBƏSİ

Azərbaycan dilinin sabit terminologiyasının yaradılmasını qaydaya salmaq, bu sahədəki vəziyyəti nizama salmaq, respublikanın elmi-tədqiqat müəssisələrində və ali məktəblərdə aparılan terminoloji işlərə rəhbərlik etmək məqsədilə 1952-ci ildə Terminologiya Komitəsi haqqında “Əsasnamə” təsdiq edilmiş, elmin, texnikanın, iqtisadiyyat və mədəniyyətin ayrı-ayrı sahələri üzrə terminologiya yaradılması üçün konkret elmi prinsiplər müəyyənləşdirilmiş, terminoloji lüğətlərin tərtibi metodikası işlənilmişdir.
1969-cu ildə Azərbaycan SSR EA Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun termi-nologoya sektorunun müdiri Məmməd şamxal oğlu Qasımov olmuşdur. 1979-cu ildə Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda Terminologiya şöbəsi yaradılmış və Terminologiya Komitəsinin işləri ona həvalə edilmişdir. 1988-ci ilə qədər Azərbaycan SSR EA Dilçilik İnstitutu Terminologiya şöbəsinin müdiri vəzifəsində filologiya elmləri doktoru, professor M.Ş.Qasımov çalışmışdır.
1988-1992-ci illərdə şöbəyə filologiya elmləri doktoru, professor Mübariz Yusifov rəhbərlik etmişdir. 1992-ci ildə terminologia şöbəsi lüğət şöbəsi ilə birləşdirilmiş və 2000-ci ilə qədər şöbə filologiya elmləri doktoru, professor İsmaıl Oruc oğlu Məmmədlinin başçılığı altında fəaliət göstərmişdir.
2000-ci ildən yenidən müstəqil fəaliyyət göstərən terminologiya şöbəsinə bu günə kimi filologiya elmləri doktoru, professor Sayalı Allahverdi qızı Sadıqova rəhbərlik edir. S.A.Sadıqova həm də uzun illər Azərbaycan MEA Rəyasət Heyətində Terminologiya Komissiyasının sədr müavini vəzifəsində çalışmışdır. O, hal-hazırda Azərbaycan Nazirlər Kabineti yanında Terminologiya Komissiyasının üzvüdür.
Terminologiya şöbəsinin əsas elmi-tədqiqat istiqaməti elmi-texniki terminologiyanın linqvistik məsələlərinin araşdırılması, ikidilli və çoxdilli (izahlı) terminoloji lüğətlərin tərtibindən ibarətdir. Bu vəzifələrin yetirilməsi üçün yüksəkixtisaslı kadrların yetişdirilməsi əsas məqsəddir.