Filologiya elmləri doktoru,
professor Nadir Məmmədli

DİREKTOR

Professor Nadir Məmmədli 19 sentyabr 1959-cu ildə Bakıının Bülbülə qəsəbəsində anadan olub. 1977-1979-cu illərdə Moskva şəhərində hərbi xidmətdə olub. 1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Filologiya fakültəsini, 1988-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutu nəzdindəki xarici dillər iki illik Fars dili şöbəsini əla qiymətlərlə bitirib.
1989-1992-ci illərdə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyasının Dilçilik İnstitutunda təcrübə keçib. 1992-1994-cü illərdə Moskva şəhərinin arxivlərində çalışıb. Həmçin Təbriz şəhərindəki Dil və Ədəbiyyat Universitetində də təcrübə keçib.
1985-1992-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda işləyib, 1992-ci ildən 2021-ci ilin oktyabr ayına qədər Azərbaycan Dövlət Memarlıq və İnşaat Universitetinin Azərbaycan dili və pedaqogika kafedrasında müəllim və dosent vəzifəsində çalışıb.
Rus bölmələrində "Azərbaycan dili", Azərbaycan bölmələrində "Nitq mədəniyyəti" və “Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya” fənlərindən dərs deyib. Magistr qruplarda isə "Ali məktəb pedaqogikası" fənnini tədris edib.
1989-cu ildə "Müasir Azərbaycan dilində feli sinonimlər" mövzusunda namizədlik, 2000-ci ildə isə "Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlər (1920–1991-ci illər)" mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. Filologiya elmləri doktorudur. 1995-ci ildə dosent, 2007-ci ildə professor elmi adını alıb.
Nadir Məmmədlinin çoxşaxəli fəaliyyəti həm Azərbaycanda, həm də beynəlxalq miqyasda da yüksək qiymətləndirilir. 2004-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin Qazi Universitetində (Ankara), 2012-ci ildə Çin Xalq Respublikasının Konfutsi Universitetində (Anxoy vilayəti) alınma, beynəlmiləl sözlərlə bağlı ekspress-mühazirələr oxuyub.
Dünyanın ən nüfuzlu Beynəlxalq konfranslarında çıxış edən N.Məmmədlinin əsərləri Təbriz (İran), Trabzon, İstanbul (Türkiyə), Oş, Bişkek, (Qırğızıstan), Perm, Ufa, Mahaçqala (Rusiya), Quvahati (Hindistan), Okinava (Yaponiya), Estern (Şri-Lanka) başqa şəhərlərdə nəşr olunub.
Professor Nadir Məmmədli bir sıra elmi təşkilatlarda üzv seçilmişdir.
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu nəzdində filologiya elmlər doktoru və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyaların müdafiəsini keçirən Dissertasiya Şurasının sədridir. Yaponiyada Higher Education Forumun (bax: Warm Regards, Higher Education Forum), Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür.
"Filologiya məsələləri" elmi jurnalının redaksiya heyətinin üzvü və rəyçisidir
1995-ci ildə Respublika Təhsil Nazirliyinin humanitar sahə üzrə təsis etdiyi "Gənc alim müsabiqəsi"nin və 2000-ci ildə "Alınma terminlər" monoqrafiyasına görə "Ən yaxşı elmi iş" müsabiqəsinin qalibidir. 2002-ci ildə “Rəsul Rza mükafatı” ilə təltif olunub.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Bəxtiyar Vahabzadə” mükafatı laureatıdır.
27 oktyabr 2021-ci ildə AMEA Rəyasət Heyətinin qərarı ilə filologiya elmləri doktoru, professor Nadir Məmmədli AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitunun direktoru vəzifəsinə təyin edilib.

ELMİ İŞLƏRİ

1. Müasir Azərbaycan dilində feli sinonimlər: filol. e. ü.fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02 / AzEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. - Bakı: 1989.
2. Müasir Azərbaycan dilində feli sinonimlə: filol. e. ü.fəlsəfə d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.02.02 / AzEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. - Bakı: 1990. -21 s.
3. Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlər : filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis.: 10.02.02 /N. B. Məmmədli ; AzEA, İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: 2000. – 292 s.
4. Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlər : filol. e. d-ru a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı.: 10.02.02 /N. B. Məmmədli; AzEA, İ. Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- Bakı: 2001. – 60 s.

KİTABLAR. MONOQRAFİYALAR

5. Müasir Azərbaycan dilində fellərin leksik sinonimliyi /Elmi red. K.Əliyev.- Bakı, Maarif, 1991. - 112 s.
6. Latın qrafikalı yeni Azərbaycan əlifbası [Mətn]: yazı və oxu qaydaları / C Rəhmanov; tərt. N. B. Məmmədov, C. Ə. Rəhmanov; red. Ə. M. Cavadov, F. R. Xalıqov.- Bakı: Maarif, 1992.-48s.
7. Azərbaycanın yer adları: Oronimiya / Elmi red. B.Ə.Budaqov; Red. T.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.-180s.
8. Moskva Şərq Dilləri İnstitutunun azərbaycanlı alimləri (1876-1930) /N.Məmmədov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Azərbaycan Milli Yaradıcılıq Akademiyası). –Bakı: Sabah, 1993-116 s.
9. Eski doğu dilleri. -T.C.Trabzon (1993).
10. Adını mən verdim - yaşını allah versin [Türk şəxs adlarının izahlı sözlüyü /Nadir Məmmədli; Elmi red.V. Məmmədəliyev; Rəyçilər. H.S. Həsənli, Ə. Tanrıverdiyev. -Bakı: Maarif, 1995.- 100 s.
11. Alınma terminlər: 1920-1995-ci illər: Monoqrafiya / Red.: M.Ş. Qasımov, A.Q. Ələkbərov, Z. Ələkbərov.- Bakı, Elm, 1997.- 314 s
12. Yunan və latın mənşəli beynəlmiləl termin elementlər / Red. heyəti: A.A.Axundov, M.Ş.Qasımov, A.Q.Ələkbərov və b.; Azərbaycan Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - Bakı: Elm, 1998-120 s. -
Kitabda termin elementlər haqqında nəzəri məlumat verilir, postpozitiv, prepozitiv söz yaradıcılığı formantları suffikslər və mürəkkəb söz komponentlərindən fərqləndirilir.
13. M.F.Axundovun obrazları və dilçilik görüşləri.- Bakı, Elm və təhsil, 2012. (şərikli)
14. Azərbaycan dilində alınma terminlər ed. və ön sözün müəl. N.Cəfərov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.-487 s.

DƏRSLİKLƏR. DƏRS VƏSAİTLƏRİ

15. Azərbaycan dili: Rus bölmələri üçün dərslik /N. Məmmədli; İxtisas red.: L. Kərimov, S. Süleymanova; Rəyçilər: K.Əliyev, M.Mahmudov, İ.Məmmədov; AziMu, AziSu. - Bakı: Sabah, 1999. -83 s. - Dərslikdə rus dilinə tərcümə ilə Azərbaycan dilinin fonetika, leksikologiya, morfalogiyası haqqında qısa məlumat verilir.
16. Azərbaycan dili: Rus bölmələri üçün dərslik. - Bakı: Sabah, 1993. -84 s.
17. Azərbaycan dili. - Bakı: Maarif, 1995. -82 s.
18. Alınma terminlərin leksik və semantik xüsusiyyətləri. - Bakı: Nurlan, 1995
19. Alınma terminlər. – Bakı:Elm, 1997.-312 s.
20. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. - Bakı: Elm və təhsil, 2018.-
21. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti: 2 cilddə: dərslik / red. N.Cəfərov; elmi məsləhətçi M.Nağısoylu; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Memarlıq və İnşaat Un-ti, Azərb. dili və Pedaqogika kafedrası. Cild1. - Bakı: Elm və Təhsil, 2020.-527 s.
22. Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya. – Bakı: Elm və təhsil, 2021. – 512 s.

LÜĞƏTLƏR

23. Azərbaycanca-rusca danışıq kitabı. - Bakı: "Azərbaycan Ensiklopediyası Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi", 1995
24. Çağdaş türk ədəbi dilinin izahlı omonimlər sözlüyü.- Bakı: Sabah, 1995
25. Adını mən verdim – yaşını Allah versin (türk şəxs adları lüğəti).-, Bakı: Maarif, 1995.-110 s.
26. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. - Bakı: Şərq-Qər, 2013; 6-cı buraxılış, (həmmüəllif)
27. Yunan və latın mənşəli beynəlmiləl termin elementlər lüğəti / red. A.Axundov, F. Veysəlli.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.-150 s.
28. Yunan və latın mənşəli beynəlmiləl termin elementlər lüğəti [Elektron resurs] / red. A. Axundov, F. Veysəlli.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 1 elektron. opt. disk (CD ROM): 12 sm.

BƏDİİ-PUBLISISTIK
29. Fokuslar.- Bakı: Nurlan, 2010. 144 s. /Tofiq İsgəndərli/

REDAKTƏ ETDİYİ ƏSƏRLƏR

30. 20 yanvar: Güllələnmiş qəzet: 1990-cı il 20 Yanvar faciəsinin 20 illiyinə həsr olunur /M.Süleymanzadə; red. M.Süleymanov, N.Məmmədli. -Bakı: Nurlan, 2010. –143 s.
31. Abbasəliqızı Sona. Ağlayan xatirlər /red. N.Məmmədli. - Bakı: Elm və təhsil, 2020.-158 s.
32. Abbasəliqızı Sona. Qar altındakı xatirələr /red. N.Məmmədli. - [Ankara]: [SahilKitap Yayınları], 2020.- 128 s.
33. Abbasəliqızı Sona. Sözün xaqanı /red. N.Məmmədli. - Bakı: Elm və təhsil, 2020.-445 s.
34. Abdinova Rahilə. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : [orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik] /R. Abdinova [ön söz], N. Hüseynova [ön söz] ; red. N. Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2020.-445s.
35. Abdullayev Tofiq. Aşıq Şakir zirvəsi / Red. N.Məmmədli. -
Bakı: Elm və təhsil, 2015.-254 s.
36. Abdullayev Tofiq. Dil aç telli sazım /Red. N.Məmmədli. - Bakı: Elm və təhsil,2013. – 231 s.
37. Abdullayev Tofiq. Kainatın həsrəti /Red. N.Məmmədli. - Bakı: Elm və təhsil, 2013.-152 s.
38. Abdullayev Tofiq. Şərəfli peşə sahibləri /red. N.Məmmədli. - Bakı: Elm və təhsil, 2017.-111 s.
39. Abdullayeva Həvva. Azərbaycan dili 8 : ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik / İ. Əfəndiyeva, M. Ələsgərova ; [dil və ixtisas red. N. Məmmədli ; naşir X. Həsənoğlu ; red. H. Rüstəm ; dizayn T. Səfiyev].- Bakı: Kövsər, 2017.-159 s.
40. Abdullayeva Həvva. Azərbaycan dili 8 : ümumtəhsil məktəblərinin 8-ci sinfi üçün Azərbaycan dili (dövlət dili) fənni üzrə dərslik / İ. Əfəndiyeva, M. Ələsgərova ; [dil və ixtisas red. N. Məmmədli ; naşir X. Həsənoğlu ; red. H. Rüstəm ; dizayn T. Səfiyev].- Bakı: Kövsər, 2019.-159 s.
41. Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri : 3 cilddə.I cild/M. F. Axundov ; red. hey. M. Z. Cəfərov, F. Köçərli, Ə. M. Mirəhmədov [və b.] ; tərt. ed., müqəddimə və izahların müəl. N. Məmmədov ; cildin red. H. Məmmədzadə ; AzSSR EA, Nizami ad. Xalqlar Dostluğu Ordenli Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 1987.-317s.
42. Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri : 3 cilddə.I Icild/M. F. Axundov ; red. hey. M. Z. Cəfərov, F. Köçərli, Ə. M. Mirəhmədov [və b.] ; tərt. ed., müqəddimə və izahların müəl. N. Məmmədov ; cildin red. H. Məmmədzadə ; AzSSR EA, Nizami ad. Xalqlar Dostluğu Ordenli Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 1988.-385s.
43. Axundov Mirzə Fətəli. Komediyalar. Povest. Şeirlər /M. F. Axundov ; tərt. ed. N. Məmmədov ; red. H. Məmmədzadə.- Bakı: Yazıçı, 1982.-272s.
44. Ana! Ana! Ana! : antologiya: şeirlər toplusu /red. N. Məmmədli; toplayanı və tərt. ed. Ə. Vəkil; ön sözün müəl. N. Cəfərov. – Bakı: Nurlan, 2006. – 528 s.
45. Aran Səyyad. Başdaşı. Roman /red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2020.141s.
46. Babanlı Fuad. Qəzəllər /red. N.Məmmədli. – Bakı: Elm və təhsil, 2018.-383 s.
47. Babanlı Vüqar. Təkqol Muxtar. Roman /red. N.Məmmədli. - Bakı: Elm və təhsil, 2017.-267 s.
48. Bahar Sonam. Yanar qəlb... [Elektron resurs] /R. Bahar Sonam ; red. N. Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.-247 s.
49. Bəhmənli Vaqif. Maqomayev planeti /red.: N. Məmmədli. – Bakı: Elm və təhsil, 2012. - 119 s.
50. Borçalı Telli. Dərd gülünün bağbanıyam, Ana : [poetik toplu] / red. N.Məmmədli ; [ön söz Y. Nəğməkar].- Bakı: Elm və təhsil, 2017.-153 s.
51. Borçalı Telli. Ulduzların melodiyası /red. N.Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2017.-159 s.
52. Borşalı Yəhya. Özü ilə yox, sözü ilə deyişmələr / red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2017.-151 s.
53. Borşalı Yəhya. Vətən şirindir /red. N.Məmmədli. – Bakı: Elm və təhsil, 2017.-279 s.
54. Borşalı Yəhya. Yaradıcılığımın növlər/red. N.Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2018.-227s.
55. Cahangirli, Tariyel. Mir Sədi Ağa /Tarıyel Cahangir; Elmi red. Mir Müntəxab Mir Sədizadə, N. Məmmədli. - Bakı: Nurlan, 2008.-320 s.
56. Cəfərli Mübariz. Uydurma: Roman /M.Cəfərli; Red.: N.Məmmədli. - Bakı: Nurlan, 2004.-104 s.
57. Cəfərov Nizami. Azərbaycanşünaslığın əsasları : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N. Q. Cəfərov, M. Çobanov, Q. Paşayeva ; red. N. Məmmədli ; rəyçilər A. M. Piriyev, M. Ə. Əfəndiyev.- Bakı: AzAtaM, 2013.-349s.
58. Cəfərov Nizami. Dildən dilçiliyə. /red. N.Məmmədli, D.Osmanlı. -
Bakı: Elm və təhsil, 2019.-212 s.
59. Cəfərov Nizami. Multidissiplinar dilçilik: dərs vəsaiti / elmi red.: İ. Temiroğlu, N. Məmmədli ; red. D. Osmanlı Bakı Dövlət Un-ti, Ümumi Dilçilik Kafedrası.-Bakı: Elm və təhsil, 2021.-178 s.
60. Cəfərov Nizami. Tarixin tərcümeyi-halı / elmi red. N.Məmmədli ; red. D. Osmanlı ; elmi məsl. N. Həsənzadə.- Bakı: Elm və təhsil, [AzAtaM], 2014.263 s.
61. Cəfərova Ziyafət. Tarixi romanların dilində köhnəlmiş sözlər /red. N. Məmmədli. - Bakı: Nurlan, 2006..-98 s.
62. Cənnətzadə Məhşəri. Qəzəllər /Red. N.Məmmədli. -Bakı: Elm və təhsil, 2021.-165 s.
63. Dağıstanlı Şərafət. Tək sənə görə: [şeirlər] / Red. N.Məmmədli.- Bakı: Nurlan, 2007.-312 s.
64. Dalğın Çingiz. Dağlar o dağlara daha bənzəmir: [şeirlər] /red.: N. Məmmədli, F. Rüstəmov.- Bakı: Nurlan, 2011.-173s.
65. Darvazlı Yəhya. Vətənə doğru. /Red. N.Məmmədli. – Bakı: Nurlan, 2010. – 160 s.
66. Daşkəndli Məmmədhüseyn. Yatıb oyanmaz oyanmaz /Daşkəndli, şair M; Tərtib edən: Ş.S.Süleyman; Elmi red.: N. Məmmədli; Red.: M. Ələkbərli. - Bakı: Nurlan, 2005.-235 s.
67. Elcan Şıxbala. Qoşa nur: Məhəmməd Peyğəmbərin həyatı : Həsən Bəsrinin zikri /elmi red. N. Məmmədli.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.-271 s.
68. Elcan Şıxbala. Quran-i Kərimin anlamı: qafiyəli nəsrlə / elmi red. N. Məmmədli; red. H. Y. Babayev.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.-466 s.
69. Elmi axtarışlar /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; red. hey. Ş. Salmanov [və b.] ; məsul red. Ə. Ələkbərli ; burax. məsul N. Məmmədli. - Bakı: Nurlan, 2003.- № 9.-309 s.
70. Elmi araşdırmalar: elmi-nəzəri məqalələr məcmuəsi /Azərb. Elmlər Akad., Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; red. hey. B.Nəbiyev [və b.] ; [red. N.B.Məmmədli. - Bakı: Nurlan, 2000.- 3-4 sayı. – 199 s.
71. Elmi araşdırmalar: elmi-nəzəri məqalələr toplusu /Azərb. Elmlər Akad., Z. Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İn-tu; red. hey. B. Nəbiyev [və b.] ; elmi red. S. Şıxıyeva; [red. N. B. Məmmədli].- Bakı: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası nəşriyyatı, 2002.- Buraxılış 3 № 1-2.- 233 s.
72. Eminov Allahverdi. Mir Calalın poetikası. Cild 1 /elmi red. N.Məmmədli; red. C.Quliyev. - Bakı: Elm və təhsil, 2019.-343s.
73. Eminov Allahverdi. Mir Calalın poetikası. Cild 2 /elmi red. N.Məmmədli; red. C.Quliyev. - Bakı: Elm və təhsil, 2019.-363s.
74. Eminov Allahverdi. Mir Calalın poetikası. Cild 3 /elmi red. N.Məmmədli; red. C.Quliyev. - Bakı: Elm və təhsil, 2019.-323s.
75. Əli Səyid. -Görmürsənmi xəyaldayam / tərt. S. Kərimova; red. N. Məmmədli. – Bakı: Adiloğlu, 2008. – 103 s.
76. Əlibəyli Tapdıq. Sözün dan yeri: [publisistika] / red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.-191 s.
77. Əliyev Əbülfəz. Ürəyimin səsi : [şeirlər] / red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.-199s.
78. Əliyeva Səidə. Sənin üçün darıxmışam: şeirlər /Red. N.Məmmədli. – Bakı: Nurlan, 2009. – 78 s.
79. Əlizadə Gündüz. Karikatura. Qrafika [İzomaterial] /G.Əlizadə; red. N.Məmmədli.- Bakı: Nurlan, 1999].-180 s.
80. Əsgərli Zamanş Seyid Əzim Şirvani /Əsgərli Zaman; Elmi red.: N.Məmmədov; AMEA. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2005-64 s.
81. Əsrari Nigar. Ağ və qara. Şeirli dünyam / red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2020.-143s.
82. Əzizoğlu Sabir. Elm və həqiqət /red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.334s.
83. Hacıheydərli Namiq. Canlı əfsanə /red. N.Məmmədli. – Bakı : Elm və təhsil, 2018. – 93 s.
84. Həmzəqızı Şaiqə. Xatirələrdə yaşayan insan / red. N.Məmmədli. -
Bakı: Nurlan, 2004.-64 s.
85. Xəlilqızı Elnarə (Quliyeva). Dünya. /red. N.Məmmədli. – Bakı: Nurlan, 2005. – 48 s.
86. Xəlilli Əli İbrahimxəlil oğlu. Azərbaycanca-gürcücə lüğət / red. N.Məmmədli ; baş məsləhətçi Q. Paşayeva ; [Avrasiya Beynəlxalq Araşdırmalar İn-tu İB].- Bakı: Elm və təhsil, 2015.-661 s.
87. İbrahimoğlu Əli. Əmrahsız qalan dağlar: [roman, hekayələr və şeirlər] / red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.-303 s.
88. İbrahimoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. Cild 10 [Dərd : povestlər, hekayələr, sənədli hekayələr və oçerklər] – Bakı:Elm və təhsil, 2017.- 434 s.
89. İbrahimoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. Cild 11 [Əmrahsız qalan dağlar : roman] – Bakı:Elm və təhsil, 2017.- 323 s.
90. İbrahimoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. Cild 12 [Telepat : felyetonlar...] – Bakı:Elm və təhsil, 2017.- 478 s.
91. İbrahimoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. Cild 4 [Mənim rəncbər atam : xatirə-roman]. Bakı:Elm və təhsil, 2017.-413 s.
92. İbrahimoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. Cild 5 Silinməz izlər : [oçerklər).- Bakı:Elm və təhsil, 2017.-410s.
93. İbrahimoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. Cild 6 Qarlı gecələr : [roman] Bakı:Elm və təhsil, 2017.-370 s.
94. İbrahimoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. Cil 7 [Həmin adam : roman] – Bakı:Elm və təhsil, 2017.-366s.
95. İbrahimoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. Cild 8 Daş yağan gün : [roman] – Bakı:Elm və təhsil, 2017.-285 s.
96. İbrahimoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. Cild 9 [Közərən sətirlər : xatirə-roman] – Bakı:Elm və təhsil, 2017.--374 s.
97. İbrahimoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. Cild 2 Zorən jurnalist.-
Bakı: Elm və təhsil, 2017.-354 s.
98. İbrahimoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. Cild 1. Zorən jurnalist.-
Bakı: Elm və təhsil, 2017.-574 s.
99. İdırımoğlu Əli. Zorən jurnalist. I hissə/ red. N.Məmmədli.- Bakı: Nurlan, 2007.-573 s.
100. İdırımoğlu Əli. Zorən jurnalist. II hissə/ red. N.Məmmədli.- Bakı: Nurlan, 2007.-354 s.
101. İldırımoğlu Əli. Daş yağan gün. Roman / red. N.Məmmədli. - Bakı: Nurlan, 2011.-239 s.
102. İldırımoğlu Əli. Közərən sətirlər : [xatirə-roman] / red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.-371 s.
103. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri: on cilddə / red. N. Məmmədli.
5 cild Qarlı gecələr : roman.- Bakı: Nurlan, 2007. –376 s.
104. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri: on cilddə / red. N. Məmmədli. - 6 cild Dərd : (roman, povest və hekayələr).- Bakı: Nurlan, 2007. – 436 s.
105. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri: on cilddə / red. N. Məmmədli. - 7 cild közərən sətirlər : (Xatirə-roman) .- Bakı: Nurlan, 2007. –376 s.
106. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri: on cilddə / red. N. Məmmədli. - 8 cild həmin adam : (roman) .- Bakı: Nurlan, 2007. –368 s.
107. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri: on cilddə / red. N. Məmmədli. 1 cild 2 hissə zorən jurnalist : roman.- Bakı: Nurlan, 2007. –356 s.
108. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri: on cilddə / red. N.Məmmədli. - Mənim rəncbər atam : (xatirə-roman) Cild 4. – Bakı: Nurlan, 2007. – 416 s.
109. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri: on cilddə / red. N.Məmmədli. - 9 cild Telepat : felyetonlar.- Bakı: Nurlan, 2007. –478 s.
110. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri: on cilddə / red. N.Məmmədli. - 10 cild Silinməz izlər: oçerklər– Bakı: Nurlan, 2007. –532 s.
111. İsabəyli Qəşəm. İii...aaa... : [nağıl] / red. N. Məmmədli ; rəssam İ. Mehdiyev.- Bakı: Şirvannəşr, 2014.-55 s.
112. İsmayılova Sona. Sükut haray çəkir /red. N.Məmmədli. – Bakı: Elm və təhsil, 2018.-151 s.
113. Kazımov Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri : 10 cilddə /elmi red. N.Məmmədli. Cild 9 Kitab 2.- Bakı: Elm və təhsil, Nurlan, 2014.-598 s.
114. Kazımov Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri 10 cilddə. X cild /Red. N.Məmmədli. - Bakı: Nurlan, 2010. –559 s.
115. Kəmalə (Ağayeva). Ay-ulduzlu gülüstanım : [şeirlər] / red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.-332 s.
116. Kəmalə (Ağayeva). Könül verdiyim ellər / red. N. Məmmədli. - Bakı: MBM, 2006.-235 s.
117. Kəmalə (Ağayeva). Qönçələr/ red.: N. Məmmədli . – Bakı: Nurlan, 2005. – 169 s.
118. Kərimova Həqiqət. Duyğuların və hisslərin renessansı / elmi red. N.Məmmədli ; red.: C. Zeynaloğlu, N.Məmmədova.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.-62 s.
119. Köçərli Firidun. Seçilmiş əsərləri /tərt. ed. və qeydlər. K.Talıbzadə, N. Məmmədov ; AzSSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- Bakı: AzSSR EA, 1963.-341 s.
120. Qaffarov Tofiq. Gözümün işığı, dilimin sözü... : [şeirlər, hekayələr, dram əsərləri, məqalələr] / tərt. və ön sözün müəl. K.F.Adışirinov ; elmi red. N.B.Məmmədli ; bədii red. T. Adışirinov ; [dizayner Z.Məmmədov].- Bakı: Elm və təhsil, 2016.-307 s.
121. Qədirli Fikrət. Gələcək şeirlərim /red. N.Məmmədli. – B akı: Elm və təhsil, 2015.-735 s.
122. Qəniyev Seyfəddin. Beytüs-səfa ədəbi məclisi / red. N. Məmmədli ; Azərb. Yazıçılar Birliyi Şamaxı Bölməsi ; Azərb. Müəllimlər İn-tu Şamaxı Filialı /Red. N.Məmmədli. -Bakı: Elm və təhsil, 2010. –189s.
123. Qəniyev Seyfəddin. Qobustan. 1-ci kitab / elmi red. N.Mehdiyeva, N.Məmmədli; AMEA Folklor İn-tu.- Bakı: Nurlan, 2005.--720 s.
124. Qocamanlı Nazim. Həsrətimin kökü /red. N.Məmmədli. - Bakı: Elm və təhsil, 2019.-119 s.
125. Qocamanlı Nazim. Mən belə məhəbbət istəməmişdim /red. N.Məmmədlçi. - Bakı: [Ecoprint], 2019.- 103 s.
126. Qubadoğlu Natiq. Yaşayan məhəbbət/Red. N.Məmmədli. -Bakı: Nurlan, 2010. –43 s.
127. Qumilev Lev. Etnogenez və yerin biosferi / Rus dilindən tərcümənin, ön sözün və qeydlərin müəllifləri: K.V.Nərimanoğlu, Ə.Ağakişiyev; Red.: N.Məmmədli. - Bakı: Nurlan, 2005.-551 s.
128. Mahmudov Məsud. Professor Əbülfəz Rəcəbli fenomeni və ya öz oduna əriyən şam /Məsud Mahmudov; Elmi red.: Nadir Məmmədli. – Bakı: Nuraln, 2007. – 34 s.
129. Mahmudova Yeganə. mrün qızıl pillələri /M. C. Xəlilzadə ; red.: N.Məmmədli, R.Qurbanova.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.-407 s.
130. Maqomayev Müslüm. Dahi Lanza /M. Maqomayev ; rus dilindən tərc. ed. N.Məmmədli; red. N.Məmmədli; Azərbaycan Respub. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı: İrfan, 2012.-388s.
131. Mədəniyyət dünyası: elmi məqalələr toplusu /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. Mədəniyyət və İncəsənət Un-ti ; red. hey. K. Talıbzadə [və b.] ; toplunu haz. və red. M. Süleymanlı ; red. N. Məmmədli. - Bakı: [s.n.], 2002.-199 s.
132. Məhərrəmli Qulu. Radio verilişlərinin dil və üslubu // red. N. Məmmədli. - Bakı: Elm və təhsil, 2011.-203s.
133. Mirzəliyeva Məhəbbət. Nurlan, mətləbli könül : [şerlər] /M.Mirzəliyeva; Red.: N.Məmmədli. - Bakı: Nurlan, 2000-70 s.
134. Muğanlı Müşfiq. Məndən sonra: [şeirlər, bayatılar və elegiya] / red. N.Məmmədli. – Bakı: Nuraln, 2009. – 178s.
135. Muradoğlu Nizami. Seçilmiş əsərləri /Red. N.Məmmədli.-Bakı: Elm və təhsil, 2015.-247 s.
136. Nadir Mülkədar. Böyük türkün oğluyam /Red. N.Məmmədli. - Bakı: Elm və təhsil, 2019.-199s.
137. Nadir Mülkədar. Dünyasız qalacağıq: [şeirlər və poemalar] /Mred. N. Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.-307 s.
138. Nəbioğlu Musa. Ömrümüzdən keçən qatar /Red.: N.Məmmədli.. –Bakı: Nuralan, 2008. – 287 s.
139. Nərimanqızı Mahirə. Mənim dünyam [Elektron resurs] / red. N.Məmmədli.- Bakı: [s.n.], 2014.-240 s.
140. Nigari Mir Həmzə Seyid. Nigarnamə: dərs vəsaiti / tərt., mətni transfoneliterasiya ed., nəşrə hazırlayan, ön söz, qeyd və izah. müəl. N.Məmmədli ; elmi məsləhət. P. Kərimli ; elmi red. A.Musayeva, Hacı Mir Müntəxab Mir-Sədizadə ; rəyçi. N.Məmmədli, M. Nağısoylu; AMEA, M. Füzuli adına Əlyazmalar İn-tu.- Bakı: Elm və təhsil, 2012.-406 s.
141. Nuriyeva Təkəli. Sənət kəşfləri. Yaradıcılıq səadəti. - Bakı: Elm və təhsil, 2019.-191s.
142. Orucov Zakir. Dağlarda qalan izlər / F. İsmayılov ; [red. N. Məmmədli].- Bakı: Elm və təhsil, 2016.-325s.
143. Paşayev Aydın. Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü /A.Paşayev (ön söz) ; red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 419 s.
144. Pənahlı Sura. Prefikslərin morfoloji-semantik xüsusiyyətləri: (Azərbaycan, rus və ingilis dillərinin materialları əsasında) / red. N. Məmmədliş- Bakı: Elm və təhsil, 2019.-155 s.
145. Rəcəbli, Əbülfəz. Dilçilik metodları/ Elmi red.: N.Məmmədli.- Bakı: Nurlan, 2003. –492 s.
146. Rəcəbli, Əbülfəz. Nəzəri dilçilik /red. N. B. Məmmədli. – Bakı: Nurlan, 2003. – 515 s.
147. Rəcəbli, Əbülfəz. Sosiolinqvistika / Elmi red. N.B.Məmmədli.- Bakı: Nurlan,2004. – 520 s.
148. Rəcəbli, Əbülfəz. Struktur dilçilik /Ə. Rəcəbli; elmi red. N. Məmmədli.- Bakı: Nurlan, 2005.-532 s.
149. Sadıxov Rasim. Azərbaycanlılar üçün alman dili: alman dilini öyrənmək istəyən azərbaycanlılar üçün dərslik : gündəlik alman dili : dərslik və məşğələlər /R. N. Sadıxov ; red. E. Birr-Chaarana ; rəyçi N. Məmmədli ; tərt. dizaynerlər Z. Sadıxlı. - Bakı: Elm və təhsil, 2012-263 s.
150. Sahibli Şəfəq . Səkkizinci səhifə /red. N.Məmmədli. - Bakı: Elm və təhsil, 2019.-154 s.
151. Səfərli Elşad. Bədii təsvir və ifadə vasitələrinin tədrisi (dərs vəsaiti) / K.Bayramova ; elmi red. N.Məmmədli ; red. K. Kazımov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Lənkəran Dövlət Un-ti.- Bakı: Gənclik, 2020-179 s.
152. Səfərli Əli. Poeziyamızın İslam Səfərli zirvəsi / A. Ağaqızı ; ön sözün müəl. C. Vəzirov ; red. N. Məmmədli. - Bakı: Nurlan, 2006.-165 s.
153. Sultan Tahirə. Mən səni elə sevdim/ red. N. Məmmədli. - Bakı: Elm və təhsil, 2011.-392 s.
154. Sultansoy Əlican. Bir ləçəkdə min çiçək /ön sözün müəl. və red. N. Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.-73 s.
155. Süleymanzadə Məzahir. Bir qucaq çiçək.- Bakı: Elm və təhsil,2011.-167 s.
156. Süleymanzadə Məzahir. Cıdır düzündə toy : povest /M. B. Süleymanzadə ; red. M. Süleymanov, N. Məmmədli.- Bakı: Nurlan, 2012.-382 s.
157. Süleymanzadə Məzahir. Jurnalist ömrünün naxışları / red. N. Məmmədli.- Bakı: Nurlan, 2010. –239s.
158. Şabanov Qurban. Ulu sazın sehrində /red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2019.-220 s.
159. Şahsevənli Zülfüqar. Yolu Kəhkəşan yolu /red. N.Məmmədli.-
Bakı: Elm və təhsil, 2019.-262 s.
160. Şərifova Salidə. Əriyən şam: hekayələr toplusu / ön söz müəl. Ç. Abdullayev ; red. N. Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.-123s.
161. Şuşalı Şahlar. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyinə gedən yolda / red. N.Məmmədli. Bakı: Elm və təhsil, 2020.-150s.
162. Şükür Südabə (Qədirova). Zəmanəmizin möcüzəsi."Rentgen qadın"- Zərifə xanım / red.: N. Məmmədli, M. Nəbioğlu. - Bakı: Nurlan, 2006.-318s.
163. Tağıyeva Mətanət. İki ürəyin sözü / red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil,2012. – 48 s.
164. Təmkin Mais. Dağlardan boylanan ömür : [şeirlər toplusu] / red. N. Məmmədli ; [ön söz B. Sadiq ; dizayner Z. Məmmədov].- Bakı: Elm və təhsil, 2017.-231 s.
165. Vaqifqızı Lamiyə. Türk və Azərbaycan dillərində sadələşmə / elmi red. N.Məmmədli ; BDU. – Bakı: Nurlan, 2006. – 108 s.
166. Vəkil Əli (Səfiyev). Aqillər, ariflər, alicənablar: şeirlər /Ə.Vəkil; Red.: N.Məmmədli.-Bakı: Azərnəşr, 2007.-304 s.
167. Vəkil. Əli. Narahat ürək /Red.: N.Məmmədli.. –Bakı: Nuralan, 2008. –227 s.
168. Yusifov Mübariz . Füzulinin söz dünyası / red.: N. Məmmədli, Bakı: Elm və təhsil, 2011.-495s.
169. Yusifov Mübariz. Azərbaycan dili fonetikasının əsasları / red. N.Məmmədli ; rəyçi Ə.Quliyev, İ. Kazımov.- Bakı: Elm və təhsil,2012. –318 s.
170. Zeynallı Ağa Hacıbala oğlu. Kürdəmir təhsilinin tarixi / red.: V. Sultanlı, N. Məmmədli, M.Baxışov.- Bakı: Elm və təhsil, 2015.-279 s.
171. Zeynallı Ağa. Heş nə unudulmur, heş nə yaddan çıxmır /red. N.Məmmədli. - Bakı: Elm və təhsil,2018. -159 s.
172. Zeynallı Ağa. Məktəb tariximiz, müəllimlərimiz, müqəddəslərimiz / red.: V. Sultanlı, N. Məmmədli ; [dizayner Z. Məmmədov].- Bakı: Elm və təhsil, 2016.239 s.

RƏYÇİSİ OLDUĞU NƏŞRLƏR

173. Şahbazova Könül. "Kitabi-Dədə Qorqud"da mürəkkəb cümlə sistemi / Red.: İ.Məmmədov; Rəyçi: N.Məmmədli. – Bakı: Elm, 2000. – 88 s.
174. Ömrün anları (İmamverdi Əbilov haqqında) /Tərtibçi: H. Məmmədoğlu; Rəyçilər: B. Vahabzadə; H. Məmmədli. – Bakı: Nurlan, 2001. – 68 s.
175. Həsənov Həsrət. Natiqlik sənəti /H. Həsənov; red. S. Ağabəyova; rəyçilər. İ. O. Məmmədov, N. B. Məmmədli. - 134 s.
176. Elmi axtarışlar /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi ; red. hey. Ş. Salmanov [və b.] ; məsul red. Ə. Ələkbərli ; burax. məsul N. Məmmədli. - Bakı: Nurlan, 2004.- № 10.- 311 s.
177. Şah Saltan, onun oğlu şərəfli və cəsur pəhləvan knyaz Qvidon və gözəl şahzadə Sona haqqında nağıl]; Ölmüş şahzadə qız və 7 bahadır haqqında nağıl /A.S.Puşkin; red. Ə.Paşayeva, N.Məmmədli; tərc. M.Tağıyeva, A.Tağıyeva. - Bakı: Nurlan, 2009.-30 s.
178. Süleymanzadə Məzahir. Ocaq başında /M. Süleymanzadə; red. M. Süleymanov, N. Məmmədli. – Bakı: Nurlan, 2009. – 223 s.
179. Qocayev Şəmşir. Əsərləri: [şeirlər] /Aşıq Şəmşir ; tərt. ed. və red. Q. Şəmşiroğlu ; nəşrə hazırlayanı və ön sözün müəl. F. Ramazanoğlu ; məsləhətçi N. Məmmədli.- Bakı: Vətənoğlu, 2016.-400s.
180. Aşıq Şəmşir. Əsərləri: [şeirlər] /Aşıq Şəmşir ; tərt. ed. və red. Q. Şəmşiroğlu ; nəşrə hazırlayanı F.Ramazanoğlu; məsləhətçi N.Məmmədli. C. 2 Qoşmalar - 2–Bakı: Vətənoğlu, 2017. -398 s.
181. Aşıq Şəmşir. Əsərləri: [şeirlər] /Aşıq Şəmşir ; tərt. ed. və red. Q. Şəmşiroğlu ; nəşrə hazırlayanı F.Ramazanoğlu; məsləhətçi N.Məmmədli. Cild 3 Qoşmalar-3.- Bakı: Vətənoğlu, 2017. –400 s.

MƏQALƏLƏR

182. Azərbaycan əlifbası // Filologiya məsələləri /AMEA Əlyazmalar İnstitutu – 2019. – 1. – s.3-17.
183. Azərbaycan yoxsa türk dili // Filologiya məsələləri /AMEA Əlyazmalar İnstitutu – 2019. –6.- s.3-12
184. Azərbaycançılıq milli inkişafın tükənməz ideoloji potensialı kimi [Mətn]: Görkəmli azərbaycanşünas, akademik Nizami Cəfərovun 60 illiyinə ithaf edirəm // Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. -0 3 avqust.
185. Bir mübahisə haqqında M.F.Axundovun vəfatı və dəfni ilə bağlı //Azərbaycan. – 1990.- 8. – s. 176-180.
186. Dünyanı yaxşılıq xilas edəcək //Mədəniyyət. – 2009. – 04 dekabr. –s. 6.
187. M.F.Axundov yaradıcılığında alınma terminlər //Dilçilik İnstitutunun Əsərləri. – 2012. – 2. – s.13-22
188. M.F.Axundovun təvəllüd tarixinə dair //Ədəbiyyat qəzeti.- 1986. – 20 iyun.
189. Moskva Şərq Dilləri İnstitutunun Azərbaycanlı alimləri (1876–1930).Mirzə Cəfər Babayev // Ədəbiyyat qəzeti. – 2016. – 03 dekabr.
190. Moskva Şərq Dilləri İnstitutunun Azərbaycanlı alimləri (1876–1930).Mirzə Abdulla Qafarov. //Ədəbiyyat qəzeti. - 2016. – 17 dekabr; 4 fevral.
191. Moskva Şərq Dilləri İnstitutunun Azərbaycanlı alimləri (1876–1930).Mirzə Cəfər Babayev Mirzə Abdulla Qafarov //Ədəbiyyat qəzeti. - 2017. – 18 Mart.
192. Moskva Şərq Dilləri İnstitutunun Azərbaycanlı alimləri (1876–1930): İki məqalə //"Məfaxeri Azərbaycan: şaeran, nevisendeqanü xoşnevisan (Azərbaycanın fəxrləri: şairləri, yazıçıları və xəttatları"): Ensiklopediya (1997)
193. Naşirlər və nəşrlər // Kavkaz-e. – 2012. – 29 iyun. – s.2-3.
"Nurlan" nəşriyyatının direktoru Nadir Məmmədlinin fikirləri
194. Nekroloq Akademik Ağamusa Ağası oğlu Axundov // Filologiya məsələləri. – 2015.-6.-s.457-464.
195. Nəşriyyat işi bu gün və sabah //Ədalət. – 2019. – 15 mart
196. Odla oynamaq olmaz //Azərbaycan. – 1992. – 3-4. – s.183-185.
197. Oğuz qrupu türk dillərindən biri-Azərbaycan dili// Filologiya məsələləri /AMEA Əlyazmalar İnstitutu – 2019. – 4. – s.3-19.–
198. Orijinal və maraqlı sima (İsmayıl bəy Qutqaşınlı haqqında) //Ədəbiyyat qəzeti.- 1981. – 11 dekabr.
199. Ölkədə yüksək çap texnologiyaları olan nəşriyyatlar var: Müsahibə // Palitra. – 2018. – 13 mart. – s.7.
200. Ön söz // Haqverdi Oruc. Uca dağlar zirvəsiyəm /; red. V. Alkərəmov ; [ön söz N. Məmmədli] ; diz. F. Əsgərova.- Bakı: Elm və təhsil, 2016.
201. Özünə tale qazanan şeirlər : Tapdıq Əlibəyli poeziyası haqqında düşüncələr//525-ci qəzet. – 2021. – 21 oktyabr.
202. Parisdə Azərbaycanın rəmzi ünvanı: AXC-nin 100 illiyi ərəfəsində //Ədəbiyyat qəzeti. – 2017. – 16 sentyabr. – s.4-5.
203. Rəsul Rzanın dil haqqında "Mülahizələr"i : Müəllifin "Mülahizələr" və "Azərbaycan dilinin bugünkü vəziyyəti və gələcək vəzifələri haqqında" məqalələri əsasında// Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. - 24 avqust.- s.10-11.
204. Şərəfli Həyat yolu (Feyzulla Qasımzadə -100) //Azərbaycan. – 2000. – 2. – s. 169-171.

HAQQINDA

205. Abbasova Leyla. Nəşriyyat işi: bu gün və sabah // Ədalət. – 2019. – 14 mart. – s.5-7.
206. Almaz Ülvi. Daim axtarışda olan tədqiqatçı // Xalq qəzeti. – 2009. – 27 sentyabr.
207. Bəşirov Kamil //AMEA Əlyazmalar İnstitutu, “Filologiya məsələləri”, Bakı, 2017, №16),
208. Cəfərov Nizami (AMEA Əlyazmalar İnstitutu //Filologiya məsələləri, 2017, №1
209. Cəfərov Nizami. Alınma terminlər problemi və ya Nadir Məmmədlinin "Azərbaycan dilində alınma terminlər" kitabı haqqında //Filologiya məsələləri, 2018.- 1.-s. 382-388.
210. Eminov Allahverdi //AMEA Əlyazmalar İnstitutu, “Filologiya məsələləri”, Bakı, 2017, №19),
211. Əliyev Əlirza, Xanbabazadə Musa //AMEA Əlyazmalar İnstitutu, “Filologiya məsələləri”, Bakı, 2017, №15)
212. Mehdiyeva Sevil. "Azərbaycan dilində alınma terminlər" monoqrafiyası haqqında bir neçə söz //Respublika.- 2018.- 10 iyun).
213. Nadir Məmmədli-60 // Ədəbiyyat qəzeti. – 2019. – 21 sentyabr. –s.18.