E

1. Elmi məlumat nəzəriyyəsi və təcrübəsi üzrə izahlı terminologiya lüğəti. Bakı – 1966, 149 s.
2. Elmi əsərlər. Dil və ədəbiyyat seriyası birgə nəşrin xüsusi buraxılışı. Bakı – 2010 – Frankfurt am Main, 271 s., (3 ədəd)
3. Eyvazov A. Müasir Türk ədəbi dilində sifətin müqayisə dərəcələri. Bakı – 1967, 91 s., (2 ədəd)
4. Eyvazov A. Müasir Türk dilində oxu və tərcümə üçün mətnlər. ADU – 1986, 115 s.
5. Eyvazova R. Kişvəri “Divan”ının dili (morfoloji xüsusiyyətlər). Bakı – 1983, 136 s., (2 ədəd)
6. Eyvazova R. Kişvəri “Divan”ının dili. Bakı – 2005, 370 s.
7. Eyvazova R. Orta əsr ədəbi dil əlaqələrinin Kişvəri əsərlərində təzahürü. Bakı – Elm – 1999, 154 s., (2 ədəd)
8. Eyvazova R. Bakı urbanonimləri.Bakı – 2010, 39 s., (2 ədəd)
9. Eyvazova R. Əfqanıstanda türk mənşəli toponimlər.Bakı – 1995, 244 s., (3 ədəd)
10. Eyvazova R. Hadi Mirzəzadə xələflərindən Xəyyam Mirzəzadə. Bakı – 2011, 62 s., (2 ədəd)
11. Eyvazova Roza. Bir daha ana dilimizin adı haqqında. Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 32 səh. (2 ədəd)
12. Еремина К. Н. К проблеме языковых контактов (европеизмы в современном персидском языке). Москва – 1980, 76 с.