D

1. Dəmirçizadə Ə. M. Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf yolları. Bakı – 1958, 43 s., (2 ədəd)
2. Dəmirçizadə Ə. Ədəbi dilimizin inkişafında Füzuli mərhələsi.. Bakı – 1958, 56 s.
3. Dəmirçizadə Ə.M. Azərbaycan dili orfoepiyasının əsasları. Bakı – 1969, 82 s.
4. Dəmirçizadə Ə.M. Müasir Azərbaycan dili. I hissə. Bakı – 1984, 307 s., (2 ədəd)
5. Dəmirçizadə Ə. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının dili. Bakı – Elm – 1999, 139 s., (2 ədəd)
6. Dəmirçizadə Ə.M. Azərbaycan dili orfoepiyasının əsasları. Bakı – 1969, 82 s.
7. Dəmirçizadə Ə.M. Dil və dilin fonetik vahidləri. Bakı – 1965, 38 s.
8. Dəmirçizadə Ə.M, Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı – 1967, 51 s.
9. Dəmirçizadə Ə. 50 söz. Bakı – 1968, 102 s.,(2 ədəd)
10. Dəmirçizadə Ə.M. Biblioqrafiya. Bakı – 1970, 61 s.
11. Dəmirçizadə Ə.M. Azəri ədəbi dili tarixi.. Bakı – 1967, 83 s.,(2 ədəd)
12. Dəmirçizadə Ə.M. Dilin lüğət tərkibi və qrammatik quruluşu. Bakı – 1965, 48 s.
13. Dəmirçizadə Ə. M.F. Axundov dil haqqında və M.F. Axundovun dili. Bakı – 1941, 41 s., (2 ədəd)
14. Dəmirçizadə Ə. Müasir Azərbaycan dili. Cümlə üzvləri. Bakı – 1947, 85 s., (2 ədəd)
15. Dəmirçizadə Ə. Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. I hissə. Maarif – 1979, 267 s.
16. Dəmirçizadə Ə. Türk dili qrammatika və yazı qaydaları. İbtidai məktəb üçün. Bakı – 1936, 81 s.
17. Dil mədəniyyəti. Bakı – 1972, 60 s., (3 ədəd)
18. Dil mədəniyyəti. Bakı – 1974, 85 s., (3 ədəd)
19. Dil mədəniyyəti. Bakı – 1979, 150 s., (3 ədəd)
20. Dil mədəniyyəti. Bakı – Elm – 1985, 163 s.
21. Dil, etnos və etnonomiya. Bakı – 1994, 114 s.
22. Dilçilik məsələləri (məqalələr toplusu).Bakı – Elm – 2000, 207 s., (3 ədəd)
23. “Dirçəliş – XXI əsr” jurnalı.Bakı – 2003, 236 s.
24. Джангидзе В. Т. Дмансский говор казахского диалекта Азербайджанского языка. Баку – 1965, 153 с.,(3 ədəd)