Ç

1. Çəmənzəminli Y. V. Tarixi, coğrafi və iqtisadi Azərbaycan. Bakı Universiteti nəşriyyatı – 1993, 54 s.
2. Çobanov M. N. Həyatnamə - xronoloji ardıcıllıqla. Bakı – 2012, 209 s., (2 ədəd)
3. Çobanov M. N. Mətnin linqvistik təhlili. “Qanatleba” – Tbilisi – 1987, 124 s., (2 ədəd)
4. Çobanov M. N. Azərbaycan şəxs adlarının semantikası və orfoqrafiyası. “Qanatleba” – Tbilisi – 1990, 153 s.
5. Çobanov M. N. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. “Qanatleba” – Tbilisi – 1983, 99 s.
6. Çobanov M. N. Familiya. Təxəllüs. (Orta məktəblərin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimləri üçün vəsait). Tbilisi – 1987, 92 s.
7. Çobanov M. N. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasına dair. Tbilisi – 1986, 52 s., (2 ədəd)
8. Çobanov M. Dilçilik məsələləri I. Bakı – 2013 - Bakı, 273 s., (2 ədəd)
9. Çobanov M. Türk ədəbi dillərinin birliyinə doğru II. “Elm və təhsil” – Bakı – 2012, 99 s., (2 ədəd)
10. Чобанов М. Н. Основы Азербайджанской антропонимики, «Азербайджан» - Баку – 1995, 256 с., (2 ədəd)