C

1. Cabbarov X. Sənətkar, söz, üslub. (Bədii üslubda obrazlılıq problemi). Bakı – 1993, 198 s.
2. Cahangirov M. Azərbaycan milli ədəbi dilinin təşəkkülü. I hissə. “Elm” nəşriyyatı, Bakı – 1978, 234 s., (2 ədəd)
3. Cahangirov F. İngilis və Azərbaycan dillərində modallığın struktur-semantik tədqiqi (müqayisəli tipoloji tədqiqat). Bakı – “Elm” 2005, 312 s.
4. Cahangirov F. Perfekt zamanlar. Bakı – “Elm” – 2000, 78 s., (2 ədəd)
5. Cahangirov M. M. F. Axundov dram əsərlərinin dili üzərində necə işləmişdir. Bakı – 1962, 253 s.
6. Cavad Heyət. İki dilin müqayisəsi. “Varlıq elmi” toplusunun əlavəsi, Bakı – Elm – 1991, 98 s., (3 ədəd)
7. Cavadov Ə. M. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində sintaktik vahidlərin sırası. “Elm” nəşriyyatı, Bakı – 1977, 111 s.
8. Cavadova M. Şah İsmayıl Xətainin leksikası. Bakı – “Elm” – 1977, 213 s., (2 ədəd)
9. Cəfər Xəndan. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı – Azərnəşr – 1950, 223 s.
10. Cəfərov A. Nəbi Xəzrinin poetik dili. “Elm və təhsil” – Bakı – 2012, 143 s., (4 ədəd)
11. Cəfərov N. Q., Azadəliyeva S. C. Rusdilli Azərbaycan poeziyasında Azərbaycan dili elementləri. Bakı – 2003, 127 s.
12. Cəfərov N. Azərbaycanşünaslığın əsasları. Bakı – 2005, 255 s., (2 ədəd)
13. Cəfərov S. Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı. ADU nəşriyyatı, Bakı – 1960, 201 s., (2 ədəd)
14. Cəfərov S. İsim tədrisinin nəzəri əsasları. Azərtədrisnəşr – Bakı – 1962, 97 s., (3 ədəd)
15. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili. (Adlar və onları düzəldən şəkilçilər). Bakı – 1949, 96 s.
16. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, Bakı – 1958, 166 s.
17. Cəfərov N. Zəhmətkeş alim, tanınmış dilçi-türkoloq. “Elm və təhsil” – Bakı – 2012, 135 s., (2 ədəd)
18. Cəfərov N. Cənubi Azərbaycanda ədəbi dil: normalar, üslublar... Bakı – Elm – 1990, 126 s., (2 ədəd)
19. Cəfərov N. Ədəbiyyatdan siyasətə. AzAtaM – Bakı – 2003, 103 s., (2 ədəd)
20. Cəfərov N. Türk dünyası: xaos və kosmos. Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı – 1998, 212 s.
21. Cəfərov N. “Kitabi-Dədə Qorqud”da islama keçidin poetikası. “Elm” – Bakı – 1999, 54 s.
22. Cəfərova B. C. Terminoloji lüğətçilik məsələləri. (Ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti), Bakı – 1997, 85 s.
23. Cəfərova B. İngilis və Azərbaycan dillərində felin zamanlar sistemi. Bakı – “Nurlan” – 2004, 259 s., (3 ədəd)
24. Cəfərli Yadigar. Azərbaycan dilinin onomastikası müstəqillik dövründə. Bakı – 2015, 385 səh. (1 ədəd)
25. Cəfərsoylu İ. Türk, urartu, alban etnolinqvistik uyğunluqları. Bakı – 2008, 326 s., (2 ədəd)
26. Cəfərsoylu İ. Türk dillərində teonim və etnonimlər. Bakı – 2010, 367 s., (2 ədəd)
27. Cəfərsoylu İ. Türklər Rusların soy kökündə. Bakı – 1995, 115 s.
28. Cəfərsoylu İ. Sibirdə Təbriz şəhəri. Bakı – 2005, 215 s.
29. Cəlilbəyli O. Altay dilləri nəzəriyyəsi və yapon dili. Bakı – “Nurlan” – 2004, 111 s., (2 ədəd)
30. Cəlilov F. A. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. “Maarif” – Bakıı – 1988, 285 s.
31. Cəlilov F. Azərbaycan dili morfonologiyasından oçerklər. ADU – Bakı – 1985, 106 s., (3 ədəd)
32. Cənubi Azərbaycan tarixi məsələləri. Bakı – Elm – 1991, 194 s.
33. Cəmşidov Ş. “Kitabi – Dədə Qorqud”. Bakı – 1977, 174 s., (2 ədəd)
34. Cuvarlı C. Azərbaycan dili qrammatikasının tədris metodikasına dair. (Müəllimlər üçün metodik vəsait). AZƏRNƏŞR Tədris-pedaqoji şöbəsi, Bakı – 1940, 44 s.