Z

1. Zeynalov F.R. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. I hissə. ADU – 1974, 139 s.
2. Zeynalov F.R. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. II hissə. ADU – 1975, 129 s.
3. Zeynalov F.R. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası (oçerklər). Bakı – 1959, 108 s.
4. Zeynalov İ. İzahlı tarix terminləri lüğəti. Bakı – 2006, 282 s.
5. Zərinəzadə H. Fars dilində Azərbaycan sözləri. Bakı – 1962, 435 s.
6. Zərbəliyev H. Müasir İndoneziya ədəbiyyatı antalogiyası. Bakı – 1997, 121 s.
7. Зарбалиев Х.М. Числительные в австронезийских языках. Сант-Петербург – Баку, «Elm və təhsil», 2015, 228 c.