Y

1. Yadigar F. Fonetika və fonologiya məsələləri. Bakı “Maarif” – 1993, 192 s., (2 ədəd)
2. Yadigar F. German dilçiliyinə giriş. Bakı – 2001, 292 s., (2 ədəd)
3. Yadigar F. Dilimiz, qeyrətimiz, qayğılarımız. Bakı – 1997, 175 s., (3 ədəd)
4. Yadigar F. Mirzə Şəfi Vazeh və Bodenştedt: yozmalar və faktlar. Bakı – 2010, 155 s.
5. Yaqubova T. Azərbaycan mərbuat dilində alınmalar (1990 – 2000). Bakı – 2008, 151 s., ( 2 ədəd)
6. Yaqubova T. Azərbaycan mətbuat dilində alınmalar (1990 – 2000). Bakı – 2008, 151 s., (2 ədəd)
7. Yeni əlifba öyrəniş yolunda. Öznışr – Səmərqənd – 1928, 67 s.
8. Yeni təfəkkür və ictimai elmlərin problemləri. Bakı – Elm – 1989, 139 s.
9. Yusifov M. Dövlət dili və norma. Bakı – 2005, 121 s.
10. Yusifov M. İ. Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli fonetikası. Bakı – Elm – 1984, 152 s.
11. Yusifov M. Nitq mədəniyyətinin əsasları. Bakı – 1998, 214 s., (2 ədəd)
12. Yusifov M. Dahi şəxsiyyətin nitq fenomenliyi. Bakı – 1997, 144 s., (2 ədəd)
13. Yusifov M. Nitq mədəniyyətinin əsasları.Gəncə - 1993, 39 s., (2 ədəd)
14. Yusifov M. Türk dillərində kök sözlərin fonomorfologiyası. I hissə (səsə keçidləri). Gəncə - 1994, 77 s.
15. Yusifov M. Dövlət dili və norma. Bakı – 2005, 121 s.
16. Yusifov M. Dövlətçilik və dil. Bakı – 2004, 176 s.
17. Yusifov G. Azərbaycan atalar sözlərinin leksikası. Bakı – Elm – 2003, 97 s.
18. Yusifov G. Azərbaycan və ingilis dillərində sabit söz birləşmələrinin linqvistik – üslibi xüsusiyyətləri (qarşılıqlı tipoloji təhlil). Bakı – 2004, 214 s.
19. Yusifli V., Əhmədli S. Şeirimizin Nərimanı. Bakı – 2011, 264 s.