V

1. Vahidov S. A., Əliyev G. S. Azərbaycanca öyrənirik. Bakı – 1989, 78 s.
2. Vahabzadə Bəxtiyar. Sənətkar və zaman. Bakı – 1976, 298 s.
3. Великий Октябрь. Краткий историко-революционный справочник, 1987, 357 с.
4. Vahabzadə B. Sadəlikdə böyüklük. Bakı – 1978, 335 s.
5. Veysəlli F. Diskurs təhlilinə giriş.Bakı – 2010, 141 s.,(4 ədəd).
6. Вейсялли Ф. Я. Элементы обшей и частной лингвистики. 1 часть. Баку – 2011, 357 с.
7. Вейсялли Ф. Я. Фонетичкский строй современного Азербайджанского языка. Баку – 2013, 143 с.,(3 ədəd)
8. Veysəlli F. Ana dili: Azərbaycan dili efirdə. Bakı – 2012, 350 s., (2 ədəd)
9. Veysəlli Fəxrəddin 70. Böyük alim, böyük şəxsiyyət. Bakı – Mütərcim – 2013, 375 s.
10. Verdiyeva Z., Ağayeva F., Adilov M. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. Bakı – 1979, 306 s.
11. Vəliyev A. H. Azərbaycan dialektologiyası. (Keçid şivələrin morfologiyası və sintaksisi). Bakı – 1975, 113 s., (2 ədəd)
12. Vəliyev Məhəmməd Həsən (Baharlı). Azərbaycan. Bakı – 1993, 189 s.
13. Vəliyeva T. Mehdi Hüseynin onomastikası. Bakı- Zaman – 1997, 83 s.
14. Vəliyev A. Azərbaycan dilinin keçid şivələri. Bakı – Elm – 2005, 335 s., (2 ədəd)
15. Велиев К. Лингвистическая поетика. Баку – 1993, 271 с.
16. Vəliyeva N. Müxtəlifsistemli dillərdə feli birləşmələrin tipoloji təhlili. Bakı – 2008, 861 s., (2 ədəd)
17. Vəliyeva N. Müxtəlif sistemli dillərdə nitq və təfəkkür felləri ilə formalaşan frazeoloji vahidlər. Bakı – 1999, 101 s., (2 ədəd)
18. Vəliyeva K. Mətnin avtomatik-sintaktik təhlili və sintezi. Bakı – 1996, 157 s. , (2 ədəd)
19. Vəliyeva K., Məmmədova M. Mətnlərin avtomatik redaktəsi. Bakı- 2003, 79 s., (2 ədəd)
20. Vəliyev A. H. Azərbaycan dialektologiyasına aid materiallar. Bakı – 1960, 86 s..
21. Veysəlli F. Y. Dilçiliyin əsasları. Bakı – Mütərcim – 2013, 417 s.
22. Veysəlli F. German dilçiliyinə giriş.. Bakı – Mütərcim – 2011, 405 s.
23. Veysəlli F.Y. Koqnitiv dilçilik: əsas anlayışları və perspektivləri. Bakı 2015, 120 səh. (2 ədəd)
24. Vurğu lüğəti. Bakı – 1993, 81 s.
25. Vüqarlı V. Soğanaq kənd şivəsinin lüğəti. Bakı – 1999, 68 s.
26. Вопросы фразеологии и составления фразеологичeских словарей. Баку – 1968, 174 с.,(3 ədəd)
27. Вопросы категорий времени и наклонения глагола в тюркских языках. Баку – 1968, 228 с.
28. Вопросы лексикологии. Новосибирск – 1977, 204 с.