T

1. Tapdıqov A. Azərbaycan dilində mifoloji toponimlər. “Elm və təhsil” – Bakı – 2013, 125 s.
2. Tanrıverdi Ə. “Kitabi-Dədə Qorqud” və Qərb ləhcəsi. Bakı – 2002, 171 s.
3. Тагиева М. Библейско - коранические имена в разносистемных языках… «Элм и Тахсил» - Баку – 2010, 95 с., (2 ədəd)
4. Tahirov İ. Dialekt leksikasında alınma sözlər. Bakı – “Nurlan” – 2004, 135 s., (2 ədəd)
5. Tahirov İ. Temporal leksika. “Nurlan” – Bakı – 2008, 141 s., (4 ədəd)
6. Tahirov İ. Azərbaycan və İngilis dillərində zaman kateqoriyası. Bakı-“Nurlan”-2007, 321 s., (2 ədəd)
7. Tariyel Azərtürk (Tariyel Vəli Nüvədili). Azəri (Şumer), Çin və Hunqar (On Oqur) dillərinin köməyi ilə Hun dilinin bərpası. “Tariyel Veli Ali” İncorporated, SEATTLE, USA - 2003, 84 s., (2 ədəd)
8. Tariyel Azərtürk. Mixi yazılı Azəri türk dilinin qrammatikası. Universitet tələbələri üçün dərslik. “Tariyel Veli Ali” İnc. (USA) & “Nurlan” Public House (Azerbaijan). SEATTLE – Baku – 2004, 246 s.
9. Tağıyev Ə. Azərbaycanda məktəb tarixi. “Maarif” – Bakı – 1993, 113 s.
10. Tağıyev oxucuları. Beynəlxalq elmi konfrans. BSU, Bakı – 2006, 515 s.
11. Tağızadə Z. X. Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi. APİ, Bakı – 1960, 153 s.
12. Tağıyeva M., Tağıyeva A. İki ürəyin nağıl aləmi. Bakı – 2012, 93 s., (2 ədəd)
13. Tağıyeva M. Tülkü və canavar. Bakı – 2010, 8 s.
14. Tarixi və tətbiqi dilçilik. Konfrans materialları. Bakı – 1993, 107 s.
15. Tezislər. Dissertantların Elmi konfransı. (13-14 sentyabr). Bakı – 1999, 22 s., (4 ədəd)
16. Тезисы докладов. Республиканской научной конференции «проблемы двуязычия», посвященной 60-летию образования ССР. 18 – 19 ноября 1982 г. «Элм» - Баку – 1982, 17 с. (2 ədəd)
17. Terminologiya məsələləri. Bakı – 1987, Bakı – Elm – 1987, 85 s.
18. Terminologiya məsələləri. Bakı – Elm – 2002, 133 s.
19. Terminologiya məsələləri. Bakı – Elm – 2003, 152 s., (2 ədəd)
20. Terminologiya məsələləri. Bakı – Elm – 2004, 161 s.
21. Teyyub Oruc. Türkoloq alim Ağamusa Axundov. Bakı – 2001, 51 s., (3 ədəd)
22. Təkləli Minaxanım. Rus dilində türk sözləri. Bakı – “Elm” – 2001, 345 s.
23. Təkləli Minaxanım. Türk sözləri rus dilində. Nurlar – Bakı – 2010, 303 s.
24. Təkləli Minaxanım. Türk kitabı. Qafqaz Universiteti – Bakı – 2009, 319 s.
25. Təhməzov M. Kəlbəcər.Elmi publisist kitab. Bakı – 2011, 543 s.
26. Tərcümə sənəti (Məqalələr məcmuəsi).Bakı – Elm – 1990, 338 s.
27. Türkoloji dilçiliyə dair biblioqrafiya I hissə. Bakı – 2001, 50 s., (2 ədəd)
28. Türk filologiyası məsələləri. Bakı – 1971, 171 s.
29. Türk filologiyası məsələləri. Bakı – 1980, 161 s., (2 ədəd)
30. Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri. I cild. BSU “Kitab aləmi”, Bakı – 2004, 331 s., (2 ədəd)
31. Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri. II cild. “Nurlan” – Bakı – 2008, 366 s., (3 ədəd)
32. Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri. Qıpçaq qrupu türk dillərinin leksikası. III cild. Bakı – 2012, 468 s.
33. Türk dillərinin tarixi və dialektologiyası problemləri. ADU, Bakı – 1986, 94 s.
34. Türk dilləri şöbəsi – 30. Bakı – 2003, 70 s., (4 ədəd)
35. Türk mənşəli Azərbaycan şəxs adları sözlüyü. Bakı – AzAtaM – 2004, 31 s.
36. Trubeskoy N. S. Fonologiyanın əsasları. “Elm və Təhsil” – Bakı – 2012, 385 s.
37. Tруды конференции молодых ученых академии наук Азербайджанской ССР. Баку – Элм – 1987, 259 с.