Ş

1. Şah İsmayıl Xətai. Dəhnamə. Gənclik – Bakı – 1977, 118 s.
2. Şərq filologiyası məsələləri. “Elm” – Bakı – 1986, 169 s., (3 ədəd)
3. Şiraliyev M. Ş. Azerbaycan`da işlenen arqolar. Ankara Üniversitesi Basımevi – 1967, s. 127-141
4. Şiraliyev M. Ş. Sovyetler birliği topraklarındaki türk dillərinin lehce atlası. Türk Tarih Kurumu Basımevi – 1968, s. 49-52
5. Şireliyev M. Azerbaycan dili dialektlerinin türk dili dialektleri ile mükayiseli öyrenilmesi (fonetik materiallar esasında). Türk Tarih Kurumu Basımevi – Ankara, 1960, s.191-208,
6. Şirəliyev M. A. Azərbaycan dialektologiyası. I hissə. Azərbaycan SSR XMK nəşri, Bakı – 1942, 69 s.
7. Şirəliyev M. Azərbaycan dialektologiyasının əsasları. Azərtədrisnəşr - Bakı – 1962, 422 s.
8. Şirəliev M. Bakı dialekti. Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı – Bakı – 1949, 250 s.
9. Şirəliyev M. Ş. Bakı dialekti. II çapı. Azərbaycan SSR EA nəşriyyatı – Bakı – 1957, 224 s.
10. Ширалиев М. Ш. Вопросы Азербайджанского языка. Баку – 1989, 194 с.
11. Ширалиев М. Ш. Диалекты и говоры Азербайджанского языка. Баку – 1983, 196 с., ( 3 ədəd)
12. Ширалиев М. Ш. Азербайджанский язык. Баку – Элм – 1989, 47 с., (3 ədəd)
13. Şubayev L. P. Ümumi yerşünaslıq. “Maarif” – Bakı – 1986, 451 s.
14. Шукюров Т. Г. Слово-изменение русских глаголов. «Маариф» - Баку – 1993, 215 с.
15. Şükürova T. Azərbaycan və özbək dillərində müstəqillik dövründə termin yaradıcılığının əsas meyilləri. “Elm və Təhsil” – Bakı – 2010, 201 s.
16. Şükürov Ə. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Dərs vəsaiti. Bakı – 1981, 96 s.
17. Şükürov M., Bəşirov F. İsmayıllı toponimləri. Bakı – 2004, 130 s.
18. Şükürlü Ə. Qədim Türk yazılı abidələrinin dili. “Maarif” – Bakı – 1993, 302 s.
19. Ustad Seyid Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Divani – Türki. “Əlhuda” – Sabah” – 1993, 215 s.