S

1. Sadıqov R. Müxtəlifsistemli dillərdə obyektiv və qrammatik zaman əlaqələri. Bakı – Nurlan – 2004, 115 s., (2 ədəd)
2. Sadıqova S. Azərbaycan dili terminologiyasının nəzəri problemləri. Bakı – Elm – 2002, 230 s.
3. Sadıqova S. Azərbaycan dilində terminologiyanın təşəkkülü və inkişafı. Bakı – “Elm” – 2005, 345 s., (2 ədəd)
4. Sadıqova S. Azərbaycan dilində fizika - riyaziyyat terminologiyasının formalaşması və inkişafı. Bakı – 1997, 191 s.
5. Sadıqova S. Azərbaycan dilində izahlı fizika-riyaziyyat terminləri lüğəti. Bakı – Elm – 1998, 116 s.
6. Sadıqova S. Dilçiliyin nəzəri problemləri. I cild. Bakı – “Elm” – 2010, 227 s.
7. Sadıqova S. Dilçiliyin nəzəri problemləri. II cild. Bakı – “Elm” – 2011, 318 s.
8. Sadıqova S. Azərbaycan dilinin terminologiyası. Bakı – “Elm” – 2011, 378 s., (3 ədəd)
9. Sadıqova S. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində termin yaradıcılığı prosesi. Bakı – “Elm” – 2010, 240 s., (2 ədəd)
10. Sadıqova S., Ələsgərova T. Fars dilini tədqiq edən Azərbaycan alimləri. Bakı – Elm – 1990, 223 s., (2 ədəd)
11. Садыгова С. Терминологические словосочетания в Азербайджанском литературном языке. Баку – «Елм» - 2007, 158 с.
12. Sadıxova C. Fars dilində şəxs əvəzlikləri. (Tarixi aspektde). Bakı – “Elm” – 1975, 176 s., (2 ədəd)
13. Safarova Z. Uzeir Hadjibekov. Beoqrad, 2010, 62 s.
14. Salahova M. Şamaxı ya Şam - əxi. Bakı – 2007, 92 s.
15. Севортян Э. М. Аффиксы именного словообразования в Азербайджанском языке. «Наука» - Москва – 1966, 436 с.
16. Сеидалиев Н. Стилистические синонимы в современном Азербайджанском языке. Баку – 2010, 123 с.
17. Seyidov Y. Nəsiminin dili. Azərnəşr – Bakı – 1996, 268 s., (3 ədəd)
18. Seyidov Y. M. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədar olmayan sözlər. ADU nəşriyyatı, Bakı – 1958, 73 s.
19. Seyidov Y. Dil sistemində söz birləşmələrinin yeri. Bakı – 1964, 60 s.
20. Seyidov Y. Azərbaycan ədəbi dilində əlavə sözlər və əlavə cümlələr. Bakı – 2000, 168 s.
21. Seyidov Y. Azərbaycan dilində söz birləşmələri. Bakı Universiteti nəşriyyatı – 1992, 406 s.
22. Seyidov Y. Sözün şöhrəti. Bakı – Yazıçı –1981, 266 s.
23. Seyidov Y. Ədəbi tənqid və bədii dil. Bakı – Yazıçı – 1986, 238 s.
24. Seyidov Y. Yazıçı və dil. Bakı – Yazıçı – 1979, 288 s., (2 ədəd)
25. Seyidov Y. Sözün qüdrəti. Bakı – Yazıçı – 1984, 280 s.
26. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. I cild, Bakı – 2006
27. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. II cild, Bakı – 2007, 555 s., (2 ədəd)
28. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. III cild, Bakı – 2007
29. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. IV cild, Bakı – 2007, 571 s., (2 ədəd)
30. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. V cild, Bakı – 2007
31. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. VI cild, Bakı – 2007, 566 s., (2 ədəd)
32. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. VII cild, Bakı – 2007, 562 s., (2 ədəd)
33. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. VIII cild, Bakı – 2008, 677 s., (2 ədəd)
34. Seyidov Y., Əlizadə S. Klassik Azərbaycan şairləri söz haqqında. Gənclik – Bakı - 1977, 111 s.
35. Seyidəliyev N. Azərbaycan dastan və nağıl dilinin frazeologiyası. Bakı – Araz – 2006, 323 s.
36. Seyidəliyev N. Dini terminlər lüğəti. Bakı – 1996, 95 s.
37. Seyidəliyev N. Müasir Azərbaycan dilində üslubi sinonimlər. “Elm və Təhsil” – Bakı – 2012, 117 s., (2 ədəd)
38. Seyidəliyev N. Romantik həyat, romantik düşüncələr. Yazıçı O. Qüdrətovun həyatı və yaradıcılığı. Bakı – 2000, 169 s.
39. Sədaqət Şirin qızı. Onomastik əsaslı söz və söz birləşmələri. Bakı – Elm – 1998, 130 s.
40. Sədiyev Ş. Adlar necə yaranmışdır. Gənclik – Bakı – 1969, 69 s.
41. Sədiyev Ş. Dil haqqında hekayələr. Uşaqgəncnəşr – 1959, 125 s.
42. Sədiyev Ş. Azərbaycan dilçiliyinə dair ədəbiyyatın biblioqrafiyası (sovet dövrü). ADU nəşriyyatı – Bakı – 1960, 141 s.
43. Sədiyeva G. Afaziya: neyrolinqvistik tədqiqat. Bakı – “Elm” – 1999, 91 s., (2 ədəd)
44. Səfərov Ş. Azərbaycan ədəbiyyatı və şagirdlərinin dünyagörüşünün formalaşması problemləri. “Maarif” – Bakı – 1982, 139 s.
45. Сравнительная грамматика русского и азербайджанского языков. Баку – 1954, 396 с.
46. Sultanov V. Azərbaycan dilində valentlik dəyişən kateqoriyalar. Bakı – Elm – 1997, 95 s., (2 ədəd)
47. Sultanov V. Cümlənin semantik özəyi. Bakı – “Elm” – 1997, 94 s, (3 ədəd)
48. Sultanlı Əli. “Kitabi-Dədə Qorqud” və qədim yunan dastanları. Bakı – Elm – 1999, 82 s., (2 ədəd)
49. Сулейманова С. Грамматические категории имени существительного в Азербайджанском и Болгарском языках (число, определенность, сказуемость, падеж, род). Методическое пособие для бакалавров филологических, переводческих и регионоведческих факультетов университетов. Баку – 2010, 59 с., (2 ədəd)
50. Сулейманова С. Имя существительное в аспектах частеречной транспозиции. Баку – «Нурлан» - 2008, 196 с., (4 ədəd)
51. Süleymanlı Y. Azərbaycan və İngilis dillərində sadə cümlə. “Elm və Təhsil” – Bakı – 2010, 133 s., (3 ədəd)
52. Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка. Тезисы, докладов и сообщений (Баку, 21 – 24 октября 1975 г.). Москва – 1975, 185 с., (2 ədəd)
53. Sovet ədəbiyyatşünaslığının aktual problemləri. “Elm” – Bakı – 1974, 354 s.
54. События вокруг НКАО в кривом зеркале фальсификаторов. Баку – Элм – 1989, 90 с.
55. Söz həmişə diridir (sənət adamlarının söz və əməli). Bakı – Yazıçı – 1993, 175 s.
56. Сумбатзаде А. С. Азербайджанцы – этногенез и формирование народа. Баку – «Елм» - 1990, 303 с.