R

1. Rasul Rza. Boje. Beograd, 2010, 174 s.
2. Развитие высшей школы в советском Азербайджане. «Маариф» - Баку – 1984, 413 с.
3. Рагимов М. Ш. Формы выражения настоящих и будущих времен в письменных памятниках азербайджанского языка веков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва – 1957, 13 с.
4. Раджаблы А. Язык Орхоно – Енисейских памятников древнетюркской письменности. Морфология. Баку – «Нурлан» - 2009, 291 с.
5. Раджаблы А. Глаголообразование в языке Орхоно – Енисейских памятников. Баку – «Нурлан» - 2009, 339 с.
6. Раджаблы А., Раджабова Н. У. Д. Уитни – лингвист. Баку – Нурлан – 2007, 158 с., (2 ədəd)
7. Regional innovasiya fəaliyyəti: reallıqlar və perspektiv inkişaf. Elmi-praktiki konfransın materialları 13-14 dekabr 2012-ci il. Gəncə - 2012, 205 s.
8. Rəcəbli Ə. Ferdinand De Sössürün dilçilik görüşləri. Bakı – 2003, 99 s.
9. Rəcəbov Ə. Ə. Orxon – Yenisey abidələri dilində felin tərzləri. Bakı – 1988, 75 s.
10. Rəcəbov Ə., Məmmədov Y. Orxon – Yenisey abidələri. Bakı – Yazıçı – 1993, 389 s.
11. Rəcəbov Ə. Dil, şüur, cəmiyyət, tarix. Azərnəşr – Bakı – 1993, 157 s.
12. Rəcəbova N. Qrammayik səviyyədə dilin struktur modelləri. Bakı – “Nurlan” – 2007, 159 s., (3 ədəd)
13. Rəfibəyli G. İngilis və Azərbaycan dillərində feli tərkiblər. Bakı – “Nurlan” – 2005, 143 s, (2 ədəd)
14. Rəhimov M. Azərbaycan dilində fel şəkillərinin formalaşması tarixi. Bakı – 1965, 266 s., (2 ədəd)
15. Rəhmanov C. Yeni Azərbaycan əlifbası. Bakı – 1992, 40 s.
16. Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. Əsərləri. I cild 1903 – 1909. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı – Bakı – 1992, 469 s.
17. Rəsulzadə Məmməd Əmin. Əsrimizin Səyavuşu. Bakı – Gənclik – 1991, 110 s.
18. Rəsulov Ə. A., Rüstəmov R. Ə. Türk dili. Bakı Universiteti – 1991, 175 s.
19. Rüstəm Kamal. “Kitabi – Dədə Qorqud”da islama keçidin poetikası. Bakı – 1999, 54 s, (3 ədəd)
20. Rüstəmli Əzəmət. Zəngəzurun türk mənşəli yer – yurd adları. “Elm” – Bakı – 2010, 201 s., (2 ədəd)
21. Rüstəmov R. Ə. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində felin quruluşca növləri. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı Bakı – 1963, 104 s., (2 ədəd)
22. Rüstəmov R. Ə. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində felin arzu və lazım şəkilləri. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı Bakı – 1962, 59 s., (4 ədəd)
23. Rüstəmov R. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində fel. Bakı – 1965, 319 s.
24. Rüstəmov R. Ə. Quba dialekti. Bakı – 1961, 280 s., (2 ədəd)
25. Rüstəmova A. Klassik Azərbaycan poeziyasında qəzəl (janrın tarixi və poetikası XII – XVI əsrlər). Bakı – Elm – 1990,
26. Rüstəmova A. Müasir dövrdə Azərbaycanda etnodil prosesləri. Bakı – Qartal – 2001, 91 s., (2 ədəd)
27. Русские писатели об Азербайджане. I выпуск. Баку – 1949, 227 с.
28. Rzayev F. Söz. Bakı – 2012, 244 s.
29. Rzayev F. Söz konstruktorluğu. Bakı – 2012, 51 s.
30. Рзаев А. К. Очерки об ученых и мыслителях Азербайджана XIX века. Маариф – Баку – 1969, 140 с.
31. Rzayeva Klara. Azərbaycan dilində sifətin semantikası. Bakı – 2015, Şərq-Qərb nəşriyyat evi, 64 səh. (2 ədəd)
32. Rzayeva Klara. Azərbaycan dilində sifətin çoxmənanılığı. Bakı – 2015, Şərq-Qərb nəşriyyat evi, 128 səh. (2 ədəd)