P

1. Paşayev A. Qabaqcıl təcrübə - gələcəyə aparan yol. Bakı – 2001, 168 s.
2. Paşayev A. Nizami Gəncəvinin poetik adlar aləmi. Bakı – Mütərcim – 2010, 207 s., (2 ədəd)
3. Paşayev A. “Molla Nəsrəddin”: dostları və düşmənləri. Bakı – Gənclik – 1982, 92 s.
4. Paşayev Aydın – 65. Biblioqrafiya. Bakı – 2003, 28 s., (2 ədəd)
5. Paşayev Aydın – 70. Ömür yolu və biblioqrafiya. Bakı – Mütərcim – 2009, 59 s.
6. Paşayev A. “Xəmsə”də işlənən xüsusi adların izahlı lüğəti. Bakı – 2013, 421 s.
7. Paşayev A., Cəfərova E. İnteraktiv təlim Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərslərində. Metodik vəsait. Bakı – 2008, 379 s., (2 ədəd)
8. Paşayev A., Cəfərova E. Bədii üslubda obrazlılığın ifadə imkanları. Bakı – Mütərcim – 2006, 120 s., (2 ədəd)
9. Paşayev A., Bəşirova A. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. Bakı – 2003, 191 s.
10. Paşayev A., Bəşirova A. Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti. Bakı – Mütərcim – 2011, 339 s.
11. Paşayev Q. Dilimiz – varlığımız. Bakı – “Ozan” – 2011, 207 s., (2 ədəd)
12. Paşayev Q. Kərkük dialektinin fonetikası. Bakı – Elm – 2003, 211 s.
13. Paşayev Q. Nəsimi haqqında araşdırmalar. Bakı – 2010, 168 s., (2 ədəd)
14. Paşayev Q. Kərkük folklorunun janrları. Bakı – “Elm” – 2003, 315 s., (2 ədəd)
15. Paşayev Q. Borcumuzdur bu ehtiram. Bakı – “Qarabağ” – 2010, 199 s.
16. Paşayeva Ş. Ana dili tədrisində nəzəri və praktik məsələlər. Bakı – 2007, 463 s.
17. Paşayeva Ş. Terminoloji leksika lüğətlərimizdə. Bakı – 2006,148 s.
18. Paşayeva Ş. Azərbaycan dilində iqtisadi nəzəriyyə terminləri. Bakı – 2005, 162 s.
19. Пашаева Г. М. Способы выражения пола в разносистемных языках. ( На материале русского и Азербайджанского языков). Баку – Билик – 1993, 210 с., (2 ədəd)
20. Piriyeva L. “Molla Nəsrədiin” jurnalında onomastik vahidlər. Bakı – 1997, 119 s.
21. Potter S. Dilimiz. Bakı – 2012, 224 s.
22. Potter Saimon. Dilimiz. Bakı – 2014, 168 səh. (2 ədəd)
23. Попова Г. И., Мамедов В. И. Методика обучения деловой речи учащихся азербайджанской школы. Маариф – 1985, 209 с.
24. Первый всесоюзный тюркологический съезд. 26 февраля – 5 марта 1926 года (Стенографический отчет. Баку – Ф АССР – 1926, 423 с.
25. Петрушевский И. П. Очeрки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в ХVI начале XIX вв. Ленинград – 1949, 382 с.
26. Практический русский язык. Маариф – 1986, 140 с.
27. Путеществие Ибн – Фадлана на Волгу. АН ССР Москва – 1939 – Ленинград, 193 с.
28. Paşayev Aydın Azərbaycan Antroponimikası. Bakı - “Elm və təhsil” – 2015, 316 səh., (2 ədəd)
29. Paşayev Aydın Azərbaycan təxəllüslərinin izahlı sözlüyü. Bakı – “Elm və təhsil” – 2014, 412 səh., (2ədəd)