B

1. Babayev A. Bəkir Çobanzadə. Bakı – 1998, 310 s., (2 ədəd)
2. Babayev A. Türksoyun birlik səsəi. Bakı – 2006, 345 s.
3. Babayev A. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı – 2008, 621 s.
4. Babayev A. Dilçiliyimizin məbədi. (BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının tarixi). Bakı – 2002, 264 s.
5. Babayev A. Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları. ADU – Bakı – 2001, 258 s.
6. Babayev A. Elimizin və elmimizin soyqırımı.. I kitab. Bakı – 2003, 371 s.
7. Babayev A., Qarayev M. İngilis dilinin fonetikası.Bakı – 1983, 258 s., (2 ədəd)
8. Babaşoğlu İ. Yazıçı: müasir həyat və gerçəkliklər (Tahir Kazımovun yaradıcılığı əsasında).Bakı – 2012, 133 s., (2 ədəd)
9. Balayev X. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən. Bakı – 2002, 198 s.
10. Baliyev H. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasından mühazirələr. Bakı – 1978, 85 s.
11. Balasaqunlu Y. Qutadqu bilik (poema).. Bakı – Gənclik – 1998, 333 s.
12. Bağırov A. Türk dillərində yarimçıq fellər. Bakı – 1993, 86 s.
13. Bağırov A. Naxçıvan oykonimləri. Bakı – 2008, 336 s.
14. Bağırov A. Naxçıvan toponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri. Bakı “Elm”-2002,286 s.
15. Bağırov A. Onomalogiya problemləri. I cild. Bakı – 2010, 435 s.
16. Bağırov A. Oronimlərin linqvistik xüsusiyyətləri (Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında).Bakı – 2011, 219 s.
17. Bağırov A. Naxçıvanın hidronimləri. Bakı – 2000, 89 s.
18. Bağırov A. Naxçıvan Müxtar Respublikasının onomastik vahidlər sözlüyü. Bakı – Nurlan – 2003, 231 s.
19. Bağırov Ə. Mürəkkəb cümlənin üslubi xüsusiyyətləri. ADU – Bakı – 1978, 51 s.
20. Bayramov H. Müasir Azərbaycan dilində tabesiz mürəkkəb cümlələr. Bakı – 1960, 119 s.
21. Bayramov H. Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları. Maarif – 1978, 174 s., (2 ədəd)
22. Bayramov İ. Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri.Bakı – Elm – 2002, 695 s.
23. Bayramov İ. Müasir Azərbaycan dilindən praktikum. Bakı – 1987, 82 s.
24. Bayramov V. Ə., Qocayev S. Ə., Bağırov Y. C. Heyvandarın yaddaş kitabçası. Bakı – 1983, 65 s.
25. Baxşəliyeva S. Məhəmmədtağı Qaraqoyunlunun “Fərhəngi – Türki” lüğəti və Azərbaycan dilinin tarixinin öyrənilməsində onun əhəmiyyəti. Bakı – 2009, 262 s., (2 ədəd)
26. Behbudov S. Azərbaycan dili şivələrinin frazeologiya lüğəti. Bakı – 2011, 291 s., (2 ədəd)
27. Behbudov S. Azərbaycan dili şivələrinin omonimlər lüğəti. Bakı – Nurlan – 2003, 206 s., (2 ədəd)
28. Behbudov S.M., Manafov N.R. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində köməkçi nitq hissələri. Bakı – 1992, 84 s., (2 ədəd)
29. Behbudov S., Behbudova Ş. Rasim Kərimlinin poeziyası. Bakı “Nurlan” – 2002, 53 s.
30. Behbudov Sefi 75. Bakı “Nurlan” 2008, 228 s.,(3 ədəd)
31. Bəyzadə Q. Mətn sintaksisinin problemlərinə bir nəzər. Mülahizələr, isbatlar, sübutlar.I cild. Bakı – 1999, 799 s.
32. Bəyzadə Q. Mətn sintaksisinin problemlərinə bir nəzər. Qısa xülasələr. II cild. Bakı – 1999, 460 s.
33. Bəyzadə Q. Bir qəlbin himni. Bakı – 1999, 71 s.
34. Bəyzadə Q. M. Mətn dilçiliyi. Bakı –“ Qorqud” – 1997,131 s., (2 ədəd)
35. Bəylərova A. Bədii dildə üslubi fiqurlar. Bakı – Nurlan – 2008, 212 s., (2 ədəd)
36. Binnətova G. Azərbaycan dilinin Lerik rayon şivələri. Bakı – 2007, 174 s.
37. Birinci Türkoloji qurultayın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı – 23 – 25 may 2006, 316 s., (2 ədəd)
38. Bir ömür payı 60 (Məsud Mahmudovun 60 illik yubileyinə həsr olunur. Bakı – 2011, 270 s., (3 ədəd)
39. Blumfild Leonard. Dil. 520 səh. (2ədəd)
40. Böyük oktyabr sosialist inqilabının 70 illiyinəə həsr olunmuş Azəərbaycan dilçiliyi məsələləri elmi-nəzəri konfransının məruzələrinin tezisləri (Bakı, 14 sentyabr 1987-ci il). “Elm” – Bakı – 1987, 26 s.
41. Böyük oktyabr sosialist inqilabının 70 illiyinə həsr olunmuş klassik mətn və transkripsiya məsələləri elmi-nəzəri konfransının məruzələrinin tezisləri (Bakı, ... noyabr 1987-ci il). “Elm” – Bakı – 1987, 46 s.
42. Budaqov R. A. Dilçiliyə ndair oçerklər. Bakı – 1956, 286 s.
43. Budaqova Z. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində sadə cümlə. Bakı – 1963, 223 s., (2 ədəd)
44. Budaqova Z., Hacıyev T. Azərbaycan dili. Bakı – Elm – 1992, 198 s.
45. Budaqov B. Heykəli xalq məhəbbətindən qoyulmuş yenilməz alim. Bakı – 2006, 31 s.
46. Будагова З.И., Саадиев Ш.М., Алекперов А.К. Самоучитель Азербайджанского языка. Баку – 1977, 202 с., (4 ədəd)
47. Будагова З. Азербайджанский язык. Баку – 1982,138 с.(2 ədəd)
48. Будагова З. Основы грамматики современного Азербайджанского языка. Морфология. Баку – 1987, 186 с.