Ö

1. Orucov Ə. Ə. Azərbaycan dili filoloji izahlı lüğətinin nəzəri əsasları. Bakı – 1965, 121 s., (4 ədəd)
2. Orucov Ə. Ə. Biblioqrafiya. Baku – 1978, 54 s., ( 4 ədəd)
3. Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyəti tarixi problemləri. Bakı – 1989, 104 s.
4. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi. I hissə. Bakı - Maarif – 1976, 278 s.
5. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi. II hissə. Bakı - Maarif – 1977, 293 s.
6. Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. II hissə. Morfologiya. 131 s., ( 2 ədəd)
7. Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. III hissə. Sintaksis. Bakı – 2002, 191 s., (2 ədəd)
8. Oğuznamələr. Bakı – 1993, 89 s.
9. Osmanlı Dəyanət. Nizami Cəfərov. Bakı – 2005, 50 s., ( 2 ədəd)
10. Osman Mirzə. Adlarımız. Məlumat kitabı. Bakı – 1993, 269 s.
11. Oktyabr İnqilabı və Azərbaycan dilçiliyi məsələləri. Bakı – 1969, 201 s., ( 3 ədəd)
12. Oktyabr İnqilabı və Azərbaycan dilçiliyi. Gənc dilçilərin elmi əsərləri. Bakı – Elm – 1987, 212 s.
13. Ömürdən ötən illər. “Nurlan” – Bakı – 2010, 191 s., (2 ədəd)