O

1. Orucov Ə.Ə. Biblioqrafiya. Bakı – 1978, 54 s.
2. Orucov Ə.Ə. Azərbaycan dili filoloji izahlı lüğətinin nəzəri əsasları. Bakı – 1965, 121 s.
3. Osmanlı D. Nizami Cəfərov.İctimai xadim, mütəfəkkir-alim, ideoloq. “Adiloğlu” – Bakı – 2005, 52 s.
4. Oktyabr inqilabı və Azərbaycan dilçiliyi məsələləri. Bakı – 1969, 201 s.
5. Oğuz qrupu türk dillərinin müqayisəli qrammatikası. III hissə. Sintaksis. Bakı – 2002, 191 s.