M

1. Магеррамова С. Парадигматические отношения в лексике русского и Азербайджанского языков. Баку – 2002, 208 с.
2. Mamaev H. M. Azərbaycan SSR – nin rayonları, şəhərləri, şəhər tipli yaşayış məntəqələri, kənd sovetləri və başqa yaşayış məntəqələrinin adlarının düzgün yazılışı.Bakı – 1950, 76 s.
3. Маковельский А. О. Авеста. Баку – 1960, 142 с.
4. Материалы 3-й республиканской конференции молодых философов. Баку – Элм – 1986, 235 с.
5. Mahmudov M. Mətnin formal təhlili sistemi. Bakı – Elm – 2002, 241 s.
6. Mahmudov M. Kompüter dilçiliyi. “Elm və təhsil” – Bakı – 2013, 352 s., (3 ədəd)
7. Mahmudov M. Ərəbcə yazmış Azərbaycanlı şair və ədiblər. VII-XII əsrlər.Bakı – 1983, 205 s.
8. Mahmudov M. Mənim doğma institutum, mənim doğma həmkarlarım. Bakı – 2000, 109 s.
9. Махмудов А. Р. Фонетические основы передачи Азербайджанских имен собственных на русском языке и русских имен собственных на Азербайджанском языке. Азернешр – 1973, 113 с.
10. Махмудов М. Система автоматической переработки тюркского текста на лексико-морфологическом уровне. Баку – Элм – 1991, 133 с.
11. Махмудов А., Гулиев А., Кербалаева Р. Сравнительная типология русского и Азербацджанского языков. Баку – 1982, 215 с., (2 ədəd)
12. Mahmudova Q. Türk dillərinin frazeologiyası II. “Nurlan” – Bakı – 2009, 294 s., (6 ədəd)
13. Manafov N. R., Behbudov S. M. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində köməkçi nitq hissələri. Bakı – 1992, 84 s.
14. Mehdiyeva S. Ədəbi dil məsələləri. Bakı – 2012, 353 s., (3 ədəd)
15. Mehdiyeva S. H. Yazılı dastanların dili “Şəhriyar”dastanının materialları əsasında. Bakı – Elm – 1991, 132 s.
16. Mehdiyeva S. Bayatıdan dastana. Bakı – 2010, 279 s.
17. Mehdiyeva S. Folklor abidələrinin linqvo-poetik tədqiqi.. Bakı – Elm – 2003, 220 s.
18. Metodika və dilçilik. Bakı – 1976, 171 s., (4 ədəd)
19. Metodika və dilçilik. III buraxılış. Bakı – 1984, 121 s.
20. Məhərrəmqızı A. Dil quruculuğunun yeni mərhələsi. Söz yaradıcılığı. Bakı – 2004, 102 s., (2 ədəd)
21. Məhərrəmova R., Cahangirov M. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisinə dair materiallar. Bakı – 1962, 259 s.
22. Məhərrəmova R. Sabirin dili. Maarif – 1976, 105 s., (2 ədəd)
23. Məhəmməd Füzulinin nəsr əsərlərinin əlfba-tezlik sözlüyü. Bakı – Elm – 2004, 547 s.
24. Məhərrəmova R. XV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbi dili: leksika. Söz yaradıcılığı. Bakı – 2012, 221 s.
25. Məhərrəmova R. Mirzə Ələkbər Sabirin söz dünyası. Bakı – Nurlan – 2006, 323 s.
26. Məhərrəmova R. Kitabi – Dədə Qorqudun söz xəzinəsi. Bakı – 2009, 189 s., (2 ədəd)
27. Məhərrəmova R. Sabirin satirik şeirlərinin leksikası. Bakı – 1968, 142 s.
28. Prof. Rəhilə Məhərrəmova 80. Nurlan – 2003, 140 s., (2 ədəd)
29. Məhərrəmli B. Türk dillərində isim köklərində leksik-semantik inkişaf. Bakı – 2012, 398 s., (2 ədəd)
30. Məhərrəmli Q. Televiziya dili. Bakı – 2002, 302 s.
31. Məhsəti Ə. Azərbaycan kənd təsərrüfatı terminologiyasının semantik-struktur xüsusiyyətləri. Bakı – 1998, 188 s.
32. Məşədiyev Q. Bakı küçələri: adlar və talelər. Bakı – 2013, 320 s., (2 ədəd)
33. Məşədiyev Q. Müasir Azərbaycan dilində nitq hissələrinin semantikası. Bakı – Elm – 1998, 107 s.
34. Məşədiyev Q. Zaqafqaziyanın Azərbaycan toponimləri. Bakı – Elm – 1990, 146 s., (3 ədəd)
35. Məşədiyev Ə. Elmimizin üç zirvəsi. Bakı – 2005, 95 s., (2 ədəd)
36. Məmmədova P. Atatürkün dil siyasəti. Bakı, AzAtaM – 2003, 231 s., (3 ədəd)
37. Məmmədov İ. Ekran, efir və dilimiz. Bakı – Elm –1989, 70 s., (2 ədəd)
38. Məmmədov İ. Qəzet dilinin leksikası. Bakı – 2010, 161 s., (2 ədəd)
39. Məmmədov İsmayıl. Azərbaycan dilində qrammatik sinonimlik. Bakı-1985, 86 səh.
40. Məmmədov N. Müasir Azərbaycan dilində fellərin leksik sinonimliyi. Bakı – 1991, 108 s.
41. Məmmədov N. Azərbaycan dili. Bakı – 1996, 83 s.
42. Məmmədov N. Moskva Şərq dilləri İnstitutunun Azərbaycan alimləri. Bakı – Sabah – 1993, 105 s.
43. Məmmədov Ş. Azərbaycan dilinin Yardımlı rayon şivələri. Bakı – Təhsil – 2007, 165 s., (2 ədəd)
44. Мамедов А. Учебник арабского языка. Маариф – 1984, 312 с.
45. Mir Həmzə Seyid Nigari. Divan. Bakı – 2010, 824 s.
46. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası. Azərtədrisnəşr – 1962, 369 s.
47. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi. Bakı – 1968, 162 s.
48. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı – 1959, 77 s.
49. Mirzəzadə H. M. Füzulinin dili. Bakı – 1965, 91 s.
50. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikasına aid materiallar. (Fonetika – morfologiya), Bakı – 1953, 98 s.
51. Мирзезаде Ч. Х. Топонимы Азербайджана в средневековых арабских географических источниках. Баку – Элм – 1988, 118 с.
52. Mirağaqızı S. Dədə Qorqud. Bakı – 2008, 91 s.
53. Mirzəyev H. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyasından xüsusi seminar. Bakı – 1971, 135 s.
54. Mirzəyev H. Dərələyəz mahalının toponimləri və şivə sözləri. Bakı – 2003, 359 s., (3 ədəd)
55. Mirzəyev H. Qərbi Azərbaycanın dərələyəz mahalı. Bakı – 2004, 856 s., (3 ədəd)
56. Mirzəyev H. Azərbaycan dilində fel. Bakı – “Elm” – 2006, 503 s.
57. Mirzəyev H. Azərbaycan dilində fel. Bakı – 1986, 318 s.
58. Mirzəyev H. Müasir Azərbaycan dilində təsirli və təsirsiz fellər. Bakı – 1979, 115 s.
59. Mirzəyev H. Aşıq poeziyasında yaşayan adlarimiz və tariximiz. Bakı – 1997, 351 s.
60. Mirzəyev O. Adlarımız. Qanun – 2007, 266 s.
61. Mirzəyev O. Adlarımız. Bakı – 1986, 295 s.
62. Mirzəliyeva A. Azərbaycan dilinin qrammatikası: sxemlərdə, testlərdə. Bakı – 2005, 191 s.
63. Mirzəliyeva M. Türk dilləri frazeologiyasının nəzəri problemləri. Bakı – 1995, 145 s.
64. Mirzəliyeva M. Türk dillərinin frazeologiyası I. Bakı – 2009, 218., (4 ədəd)
65. Mirmahmudova S. Ermənistanda türk mənşəli yer adları. Bakı – 1995, 68 s.
66. Musaoğlu M. Kemal Abdulla`nın eserleri Türkiye türkçesinde. Ankara – 2010, 207 s.
67. Musaoğlu M. Türkolojinin Çeşitli sorunları üzərinə makaleler – incelemeler. Ankara – 2002,319 s.
68. Musayev M.M. Türk ədəbi dillərində mürəkkəb cümlə sintaksisi. Bakı – 2011, 401 s.
69. Musayev O. İngilis və Azərbaycan dili cümlələrində sözlərin sırası. Bakı – 1960, 81 s.
70. Musayev O. İngilis dilinin qrammatikası. Bakı – 1979, 359 s., (2 ədəd)
71. Murtuzayev S. M. F. Axundovun komediyalarının frazeologiyası. Bakı – 1958, 79 s.
72. Murtuzayev S. M. F. Axundovun komediyalarının dil və üslub xüsusiyyətləri. Azərnəşr – 1962. 112 s.
73. Müasir Azərbaycan dili. I cild. Bakı – 1978, 322 s.
74. Müasir Azərbaycan dilində söz birləşmələri. Bakı – 1961, 147 s., (4 ədəd)
75. Müasir Azərbaycan dili. II cild. Bakı – 1980, 507 s.
76. Müasir Azərbaycan dili. III cild. Bakı – 1982, 442 s.
77. Müasir Azərbaycan dilinin semasiologiyası. Bakı – Elm – 1985, 240 s.
78. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin işgüzar üslubu. Bakı – Elm – 2004, 193 s.
79. Müasir Azərbaycanda politologiyanın aktual problemləri. (VI buraxılış) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu “Siyasi Nəzəriyyələr” şöbəsi. Bakı – “Təknur” – 2014, 224 s.
80. Müasir cəmiyyətdə təhsilin sosiologiyası. AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu “Sosiologiya və sosial psixologiya” şöbəsi. Bakı – “Təknur” – 2014, 156 s.
81. Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüququn bəzi problemləri. AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu . Bakı – 2014, 368 s.
82. “Siyasi sosiologiyanın müasir problemlərinə dair”. (VII buraxılış) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu “Siyasi Nəzəriyyələr” şöbəsi. Bakı – “Təknur” – 2014, 190 s.
83. Müxtəsər dilçilik lüğəti. Bakı – 1960, 159 s.
84. Müzəffəroğlu T. Tabeli mürəkkəb cümlənin təkamülü (sadə cümləyə transformasiya). Bakı – 2012, 159 s., ( 2 ədəd)
85. Müsəlman bayramları. Bakı – 1993, 42 s.
86. Müsəlman cəmiyyətlərində qadınlar.. Bakı – “Elm və həyat” – 2004, 363 s.
87. Müstəqillik illərində Azərbaycanda innovasiyanın inkişafı. 20 il. Bakı – 2011, 225 s.
88. Mehdiqızı V. XIX əsr aşıq üslubunda yazılmış Azərbaycan poeziyasının leksikası. Bakı – Nurlan – 2002, 95 s.
89. Mədətova R. XIII _ XVIII əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində məsdər. Bakı – Nurlan – 2002, 130 s.
90. Məhişoğlu Bərsail. Doğma adım Qarabağım. Bakı – 2002,147s.
91. Məhərrəmova R. Sabirin satirik şe`rlərinin leksikası. Bakı – 1968, 142 s., (2 ədəd)
92. Məhəmmədi A. Ərəbcə-azərbaycanca qarşılıqlı atalar sözləri və zərbi məsəllər. Bakı – 1978, 261 s.
93. Məmmədli Q. İmzalar. Bakı – 1977, 118 s.
94. Məmmədli N. Türk şəxs adlarının izahlı sözlüyü. “Maarif” – 1995, 100 s.
95. Məmmədli N. Alınma terminlər. Bakı – Elm – 1997, 312 s.
96. Məmmədli N. Yunan və latın mənşəli beynəlmiləl termin elementləri. Bakı – Elm – 1998, 117 s., ( 2 ədəd)
97. Məmmədəliyev V. M. Ərəb dilçiliyi. Bakı – Maarif – 1985, 285 s.
98. Məmmədov N., Axundov A. Dilçiliyə giriş. “Maarif” – Bakı – 1966, 299 s.
99. Məmmədov N. Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsinin mənbə və üsulları. Bakı – 1958, 35 s.
100. Məmmədov N. Müasir Azərbaycan dilində fellərin leksik sinonimliyi. Bakı – 1991, 109 s.
101. Məmmədov N., Rəhmanov C. Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası. Bakı – Maarif – 1992, 41 s.
102. Məmmədov N. Azərbaycanın yer adları. Bakı – 1993, 179 s., (2 ədəd)
103. Məmmədov N., Rəhmanov C. Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası /yazı və oxu qaydaları/. Bakı – Maarif – 1992, 43 s.
104. Məmmədov Ə. Ərəb dili. Azərtədrisnəşr – 1962, 421 s.
105. Məmmədov M. Nərimanov və ana dili. Bakı – 1971, 79 s., (2 ədəd)
106. Məmmədov M. Nəriman Nərimanovun publisist üslubu. Bakı – Yazıçı – 1985, 169 s., (3 ədəd)
107. Məmmədov M. Biblioqrafiya. Bakı – 1998, 83 s.
108. Məmmədov M. Zəhmətkeşlərdə əməyə kommunist münasibəti tərbiyə etmək sahəsində Azərbaycan kommunist partiyasının fəaliyyəti. (1971 – 1975 – ci illər). Bakı – 1979, 118 s.
109. Məmmədov M. Filoloji düşüncələr. Bakı – 2005, 360 s., (2 ədəd)
110. Məmmədov M. Ana dili və nitq mədəniyyəti məsələləri. Bakı – Nurlan – 2004, 321 s.
111. Məmmədov M. Publisist sözün qüdrəti. Bakı – Yazıçı – 1992, 142 s., ( 2 ədəd)
112. Məmmədov M. Sənsiz. Bakı – 2009, 91 s.
113. Məmmədov İ. Axtarışlar, yozumlar, anımlar. Bakı – 2006, Bakı – Elm – 2006, 204 s., (2 ədəd)
114. Məmmədov İ. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası. Bakı – 2009, 271 s., (2 ədəd)
115. Məmmədov M., Babayev Y., Cavadov T. Pedaqoji mühit və uşaq ədəbiyyatı. Bakı – 1992, 287 s.
116. Məmmədov Y. Orxon-Yenisey abidələrində adlar II. Bakı – 1981, 107 s.
117. Məmmədova S. Kütləvi informasiya vasitələri və dil.Bakı – 2009, 126 s. , ( 3 ədəd)
118. Məmmədova F. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası. Bakı – 1993, 260 s.
119. Məmmədova Q. Nəsiminin dili və Azərbaycan şivələri. Bakı – Nurlan – 2004, 155 s., (2 ədəd)
120. Мамедов М.А. Сравнительный анализ родственных языков. Ташкент – 1984, 79 с.
121. Мамедов К. Б. Население Азербайджанской ССР за 60 лет. Баку – 1982, 111 с.
122. Мамедова Т. Г. Фонология. Учебное пособие. Баку – 2011, 133 с., ( 2 ədəd)
123. Мамедова Т. Морфонология в описании русского и Азербайджанского языков. Баку – 2011, 121 с., (2 ədəd)
124. Мамедова Т. Позиционная мена, позиционные изменения и морфонологические чередования звуков в современном русском языке. Баку – 2009, 47 с., (2 ədəd)
125. Мамедова Т., Гусейнова Х. Орфоэпические нормы заимствованных слов в современном русском языке. Баку – 2010, 89 с.
126. Мамедов В. Методика развития письменной речи учащихся Азербайджанской школы. Баку – 1991, 147 с.
127. Мовлаева С. А. Пропагаида русской и Азербайджанской культуры на страницах газета «Каспий» (1881 – 1917 гг.)Баку – 1983, 128 с.
128. Miras. Elmi-kütləvi jurnal. Mart 2012, 96 s., (2 ədəd)
129. Мирзоев Р. С. Русское словообразование. Баку – 1986, 243 с.
130. Молчанова Г.Г. Семантика художественного текста. Ташкенд – 1988, 160 с.