Q

1. Qabdulla Tukay. Samanbazarı, yaxud yeni kəsikbaş. Bakı – 2011, 150 s.
2. Qacarlı C. I türkoloji qurultayda dil məsələləri. Bakı – 2005, 143 s.
3. Гаджиева Н. З. Синтаксис сложноподчиненного предложения в азербайджанском языке. Москва – 1963, 218 с.
4. Qarabağnamələr. I kitab. Bakı – 1989, 189 s.
5. Qarabağ - irsimizin əbədi yaddaşı.Bakı – 2008, 379 s.
6. Qaraşarlı Ç. Qədim yunan, roman, kelt və german dillərində türkizmlər. Bakı – Elm – 2005, 153 s.
7. Qasımov K. B. Azərbaycanca – İngiliscə danışıq kitabı. Bakı “Elm” – 1988, 93 s.
8. Qasımova X. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində termin yaradıcılığının əsas istiqamətləri. Bakı – Elm – 2009, 125 s., (2 ədəd)
9. Qazi Bürhanəddin. Divan. Bakı – 1988, 656 s.
10. Qeybullayev Q. Qarabağ etnik və siyasi tarixinə dair. Bakı – Elm – 1990, 246 s.
11. Гейбуллаев Г. А. Топонимия Азербайджана. Баку ж 1986, 190 с., (2 ədəd)
12. Гейдарова Х. Принципы подачи омонимов в азербайджанской лексикографии. Монография. Лап Ламберт – 2014, 67 с.
13. Герд А. С. Формирование терминологической структуры русского биологического текста. Ленинград – 1981, 111 с.
14. Qədim Rus ədəbiyyatı müntəxəbatı. Maarif – 1985, 190 s.
15. Qədimalıyeva A. Qazi Bürhanəddin “Divan”ının leksikası. Bakı – 2008, 184 s.., (2 ədəd)
16. Qəhrəmanov C. Nəsimi “Divan”ının dilinin leksikası. Bakı – 1970, 566 s.
17. Qəmbərova Q. Nəsimi şeirində sözün hikmətləri. Bakı – 2009, 103 s., (4 ədəd)
18. Qiyasbəyli M.N. Azərbaycan dilində morfoloji söz yaradıcılığı. Bakı - 1987,178 s.
19. Гусейнова И. История народов Кавказа. Баку – 2006
20. Quliyeva K. Türkçe okuma kitabı. Bakü – 1999, 188 s.
21. Qubatov Ə. B. Azərbaycan xalqı ilə vahid qardaşlıq ailəsində. Bakı – Elm – 1991, 199 s., (2 ədəd)
22. Qurbanov Z. Azərbaycan ədəbi dilinin XVII əsr mərhələsi. Gəncə - 1997, 188 s.
23. Qurbanov A. Dünyada türk adları. Bakı – Elm – 2000, 27 s.
24. Qurbanov A. İnsan və dil. Gənclik – 1973, 105 s.
25. Qurbanov A.. İnsanlar yazmağı necə öyrənmişlər. Bakı – 1967, 49 s.
26. Qurbanov A. Azərbaycan onomalogiyası məsələləri. Bakı – 1986, 100 s.
27. Qurbanov A. Azərbaycan onomastikası. Bakı – 1986, 116 s.
28. Qurbanov A. Səməd Vurğun bədii əsərlərin dili və üslubu haqqında. Bakı – 1961, 41 s.
29. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild. Bakı – 2003, 449 s., (3 ədəd)
30. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. Bakı – 1985, 401 s.
31. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum. I hissə. Bakı – 2005, 350 s.
32. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum. II hissə. Bakı – 2005, 367 s., (2 ədəd)
33. Qurbanov A.Ümumi dilçilik. I hissə. Bakı – 2004, 274 s.
34. Qurbanov A. Ümumi dilçilik. II hissə. Bakı – 2004, 531 s.
35. Qurbanov A. Ümumi dilçilik. Bakı – 1993, 548 s.
36. Qurbanov A. Ümumi dilçilik. I hissə. Maarif – 1989, 561 s.
37. Qurbanov A. Ümumi dilçilik. Maarif – 1977, 298 s.,(2 ədəd)
38. Qurbanov A. Ümumi dilçilik məsələləri. Bakı – APİ – 1972, 102 s., (2ədəd)
39. Qurbanov A. Biblioqrafiya. Bakı – Elm – 2006, 216 s.
40. Qurbanov A. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. I cild. Bakı – 2004, 339 s.
41. Qurbanov A. Cücəkəndin daşüstü yazıları. Bakı – Elm – 2001, 15 s., (2 ədəd)
42. Qurbanov A. Qərbi Azərbaycanın Cucikənd şivəsi. I hissə. Bakı – 2007, 111 s.
43. Qurbanov A. Qərbi Azərbaycanın Cucikənd şivəsi. II hissə. Bakı – 2007, 92 s.
44. Qurbanov A. Cücəkənd yazılı abidələri. Bakı – 1996, 9 s.
45. Qurbanov A. Cücəkənd şivəsi. Bakı – Elm – 2001, 38 s., (2 ədəd)
46. Qurbanov A. Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı – 1964, 38 s.
47. Qurbanov A.M. Bədii mətnin linqvistik təhlili. Bakı – 1986, 480 s.
48. Qurbanov A. Türkoloji dilçilik. Bakı – APU – 1993, 117 s.
49. Qurbanov A. Ortaq türk ədəbi dili. Bakı – Gənclik – 1999, 35 s.
50. Qurbanov A. Azərbaycan lüğətçiliyinə dair. Bakı – 1962, 36 s.
51. Qurbanov Afat 70. Bakı – 1999,70 s., (2 ədəd)
52. Qurbanov A. Azərbaycan dilçiliyinin müasir məsələləri. Bakı – 2002, 71 s.
53. Qurbanov A. B. Əbdülhəq Hamid. Bakı – Elm – 1987, 111 s.
54. Qurbanov A. Azərbaycanlı adları lüğəti. Bakı – 2002, 108 s.
55. Qurbanov A. Qafqaz ərazisində dillər.Bakı – Elm – 2001, 44 s., (2 ədəd)
56. Qurbanov A. Türk xalqlarında advermə ənənələri.Bakı – Elm – 2002, 48 s.
57. Qurbanov A. Ortaq müsəlman adları. Bakı – Elm – 2000, 22 s., (2 ədəd)
58. Qurbanov A. Dilçiliyin tarixi. Bakı – 1976, 111 s
59. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan dilində leksik kateqoriyalar. Bakı – 1966, 35 s.
60. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyası. Bakı – 1963, 38 s.
61. Qurbanov A. Dilçiliyin sistemi. Bakı – 1976, 80 s.
62. Qurbanov A. Dilçiliyin metodlar. Bakı – 1978, 42 s.
63. Qurbanov A. Uşağa necə ad seçməli. Bakı – 1993, 108 s., (3 ədəd)
64. Qurbanov A. Azərbaycan ədəbi və danışıq dili. Bakı – 1965, 42 s., (3 ədəd)
65. Qurbanov A. Dilçilikdə xüsusi kurs və seminarlar. Bakı – 1996, 31 s.
66. Qurbanov A. Dilçilik. Bakı – 1980, 46 s., (2 ədəd)
67. Qurbanova L. Dil sistemində terminoloji leksika. Bakı – 2006, 138 s.
68. Qurbanova F. İngilis və Alman antroponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri. Bakı – 2010, 334 s.
69. Qurbani. Bakı – 1990, 277 s.
70. Quliyeva S. Azərbaycan dilində ədəbiyyatşünaslıq terminologiyasının nəzəri məsələləri. Bakı – Nurlan – 2003, 183 s., (2 ədəd)
71. Quliyeva A. Üslublar arasındakı qarşılıqlı əlaqələr. Bakı – Elm – 2002, 165 s., (2 ədəd)
72. Qulieva X. Rus dilindən Azərbaycan dilinə kalkaetməə yolları. Bakı – 2007, 123 s., (3 ədəd)
73. Quliyev D. Azərbaycan dili yeni etapda. Bakı – 1940, 38 s., (2 ədəd)
74. Quliyev Ə. Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi. II hissə. Bakı – 2001, 191 s., (2 ədəd)
75. Qurbanov A. Azərbaycan dilçiliyi problemləri. I cild. Bakı -2004, 443 s.
76. Qurbanov Afat və onun onomastika məktəbi.. Bakı – 1999, 31 s.
77. Qurbanov A. Türk antroponimlərinin inkişaf dövrləri. Bakı – 2000, 55 s.
78. Qurbanov A., İbrahimov B. Azərbaycan dilçiləri. Bakı – 1970, 134 s., (3 ədəd)
79. Quliyev T. Z. Terminoloji yeniləşmədə əvəzetmə meylləri. Bakı – Elm – 2000, 73 s.
80. Quliyev T. Z. Azərbaycan ədəbi dilində terminoloji yeniləşmə. Bakı – 2005, 289 s.
81. Quliyev T. Altay dillərinin qohumluğu məsələsi. Bakı – Nurlan – 2006, 145 s., (2 ədəd)
82. Quliyeva A. R. Müasir Azərbaycan ədəbi dili üslublarının qarşılıqlı əlaqəsi. Bakı – 1994, 98 s.
83. Quliyeva Xuraman. Rus dilindən Azərbaycan dilinə kalketmə yolları.
84. Гулиева Л. Г. Типология семантической структуры топонимиконов разносистемных языков. Баку – 1990, 202 с.
85. Гулиева Л. Русская топонимия Азербайджана. Баку – 1984, 99 с., (4 ədəd)
86. Грамматика Азербайджанского языка. Баку – 1971, 412 с.