K

1. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı – Nurlan – 2008, 559 s., (2 ədəd)
2. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı – Nurlan – 2008, 478 s., (2 ədəd)
3. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. III cild. Bakı – Nurlan – 2008, 511 s., (2 ədəd)
4. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. IV cild. Bakı – Nurlan – 2009, 528 s., (2 ədəd)
5. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. V cild. Bakı – Nurlan – 2008, 499 s., (2 ədəd)
6. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. VI cild. Bakı – Nurlan – 2009, 584 s., (2 ədəd)
7. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. VII cild. Bakı – Nurlan – 2009, 565 s., (2 ədəd)
8. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. VIII cild. Bakı - Nurlan – 2009, 542 s.
9. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. IX cild. Bakı - Nurlan – 2010, 544 s., (2 ədəd)
10. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. X cild. Bakı - Nurlan – 2010, 559 s.
11. Kazımov Q. Sənət düşüncələri. Bakı – 1997, 575 s., (2 ədəd)
12. Kazımov Q. Ş. Yaradıcılıq üfüqləri. Bakı – 2008, 375 s., (3 ədəd)
13. Kazımov Q. Dilimiz – tariximiz. Bakı – Elm – 1998, 271 s., (“ ədəd)
14. Professor Qəzənfər Kazımov. Bioqrafik və biblioqrafik məlumat kitabı. Bakı – 2007, 350 s.
15. Kazımov Q. Ş. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. “Ünsiyyət” – 2000, 494 s.
16. Kazımov Q. Dil, tarix, poeziya. Bakı – Nurlan – 2005, 598 s.
17. Kazımov Q. Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cömlənin inkişaf tarixi. Bakı – Elm və təhsil – 2010, 174 s., (2 ədəd)
18. Kazımov Q. Ş. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya. Bakı – Elm və təhsil – 2010, 397 s., (2 ədəd)
19. Kazımov Q . Ş. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı – 2004, 494 s., (3 ədəd)
20. Kazımov Q. Ş. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı – 2010, 498 s., (2 ədəd)
21. Kazımov Q. Ş. Bədii ədəbiyyatda komizm üsulları. Bakı – 1987, 227 s., (2 ədəd)
22. Kazımov Q., Babaşoğlu İ., Kazımlı Ç. Soltanlı: Bir kəndin yetirmələri. Bakı – “Örnək” – 1997, 119 s.
23. Kazımov Q. Ş. Dildən xüsusi seminar. Yazıçı və dil. Bakı – 1975, 227 s.
24. Kazımov Q. Komik bədii vasitələr.. Bakı – Yazıçı – 1983, 186 s, (2 ədəd)
25. Кязимов Г. Теория комического. Баку – 2004, 266 с.
26. Kazımov Q. Homerin poemaları və “Kitabi- Dədə Qorqud”. Bakı – 2006, 79 s., (2 ədəd)
27. Kazımov İ. Müasir Türk dillərinin müqayisəli fonetikası. I cild. Bakı – 2011, 193 s., ( 2 ədəd)
28. Kazımov İ. Müasir Türk dillərinin müqayisəli leksikası. II cild. Bakı – 2010, 400 s., (2 ədəd)
29. Kazımov İ. Ağarəhim Rəhimov bədii nəsrinin dil və üslub özəlliyi.Bakı – 2010, 201 s., (2 ədəd)
30. Kazımov İ. Axısqa türkləri: dil, tarix və filklor. Bakı – 2012, 490 s., ( 2 ədəd)
31. Kazımov İ. Nizami Cəfərov və Azərbaycan türkçülük düşüncəsi. Bakı – 2010, 46 s., (2 ədəd)
32. Kazımov Q. Qurbani və poetikası. Bakı – 1996, 197 s., (2 ədəd)
33. Kazım Ziya. Səhnə dili haqqında. Bakı – 1947, 77 s.
34. Karanfil Güllü. Sanki yıldızlar aucumdaydı... Bakı – Nurlan – 2005, 102 s.
35. “Kitabi – Dədə Qorqud”. Bakı – 1939, 178 s.
36. Kitabi - Dədə Qorqud.Məqalələr toplusu. Bakı – Elm – 1999, 312 s.
37. Kitabi – Dədə Qorqud. Bakı – 1962, 174 s.174 s., (3 ədəd)
38. Kitabi – Dədə Qorqud 1300. Bakı – 1999, 166 s., (2 ədəd)
39. “ Kitabi – Dədə Qorqud” dastanlarının statistik təhlili. Bakı – 1997, 78 s., (3 ədəd)
40. “Kitabi – Dədə Qorqud”un statistik təhlili. Bakı – Elm – 1999, 247 s., (2 ədəd)
41. Книга моего Деда Коркута. Москва – Ленинград – 1962, 292 с.
42. Koseriu E. Ümumi dilçiliyə giriş. Bakı – 2006, 252 s., (2 ədəd).
43. Kütləvi informasiya vasitələrinin dili. Respublika elmi konfransının materialları (25 iyun 2010-cu il. Bakı – 2010, 63 s., (2 ədəd)
44. Кулиева К. Древнетюркский лексический пласт кубинско – дербентского диалекта Азербайджанского языка. Баку – Нурлан – 2007, 150 с.
45. Кулиев Д. О вредительской работе буржуазных националистов в области Азербайджанского языеа. Баку – 1939, 43 с.
46. Кулиев Г. К., Мамедова С. А. Термины переводоведения немецкого языка и способы их передачи на русский язык. Баку – 2005, 141 с.