İ

1. İbrahimova A. Əliheydər Orucov. Bakı – 1999, 136 s.
2. İbrahimov M. Azərbaycan dili. Bakı – 1957, 72 s.İraq – Türkman ləhcəsi. Bakı – 2004, 419 s.,(3 ədəd)
3. İbrahimqızı S. Ürəyə hökm etmək olmaz. Bakı – 2008, 187 s., (2 ədəd)
4. Ибрагимова С. Модальность как лингвистическая категория. Баку – Елм – 2006, 349 с.
5. İcmal məlumatı. Elektron hesablayıcı maşınlar dilçilikdə.Bakı – 1977, 33 s.
6. Idrisov Qələmşah. Professor Qəzənfər Kazımov və Azərbaycan Dilçiliyi. Bakı – Şərq-Qərb – 2014, 136 səh.
7. İqor Polku dastanı. Gənclik – 1989, 33 s.
8. İraq – Kərkük atalar sözləri. Bakı – 1978, 73 s.
9. İracoğlu Məhəmməd. Azərbaycan şeirinin vəzn və evfoniya problemləri. Bakı – Nurlan – 2008, 294 s.
10. İskəndərova Ş. Azərbaycan dilində mürəkkəb təyini söz birləşmələri. Lənkəran – 2006, 73 s., (2 ədəd)
11. İskəndərova Ş. Azərbaycan dilində felin perifrastik formaları. Lənkəran – 2004, 79 s., (2 ədəd)
12. İslamzadə M. Azərbaycan “Yeni nəsr” dili və üslubu. Bakı – 2008, 239 s., (3 ədəd)
13. İslam tarixdə və müasir dövrdə. Bakı – 1981, 91 s.
14. İslamov M. Azərbaycan dilinin Nuxa dialekti. Bakı – 1968, 273 s., (2 ədəd)
15. İsmayılov Q.A., Məmmədov Ə.B., Salayev S. H. İzahlı neft geologiyası lüğəti. Bakı – 1959, 290 s.
16. İsmayıloğlu C. XI yüzilliyin tarixi onomastik leksikası (Mahmud Kaşğarlının “Divanü Lüğat – it – türk” əsəri əsasında). Bakı – Elm – 2008, 231 s., (2 эвэв)
17. İsrafilova R.D., Məşədiyev Q.İ., Cəfərov Q.H. Azərbaycan dilinin onomastikası. Oçerklər. Bakı – 1987, 180 s.,(2 ədəd)
18. История Азербайджана. Баку – 1958, 422 с.
19. Имадеддин Насими. Избранная лирика. II том. Баку – 1976, 395 с.
20. İmadəddin Nəsimi. Fars “Divan”ı. Bakı – 1972, 190 s.
21. İmanova S. İngilis dilində zaman və məkan önlükləri. Bakı – 1980, 71 s.
22. İvan Aleksandroviç Boduen De Kurtene. Umumi dilçilik üzrə əsərləri. Bakı – 2014, 336 səh. (2 ədəd)