H

1. Hatəmi N. Fars dili. “Maarif” – Bakı – 1984, 373 s., (2 ədəd)
2. Hacıyev Edison. Müasir İngilis və Azərbaycan dillərində köməkçi nitq hissələrinin funksional – semantik xüsusiyyətləri. Bakı – 2006, 268 s., (2 ədəd)
3. Hacıyev T. Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili. Təhsil – Bakı – 2013, 246 s., (2 ədəd)
4. Hacıyev T. Şerimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz. Bakı – Yazıçı – 1990, 359 s.
5. Hacıyev T. Yazıçı dili və ideya-bədii təhlil. Maarif – 1979, 129 s.
6. Hacıyev T. Satira dili. Bakı – 1975, 176 s.
7. Hacıyev T. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili. “Maarif” nəşriyyatı, Bakı – 1977, 186 s.
8. Hacıyev T. “Molla Nəsrəddin”in dili və üslubu. Bakı – Yazıçı – 1983, 267 s.
9. Hacıyev T. Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz. “Elm” – Bakı – 1999, 211 s., (2 ədəd)
10. Hacıyev T. İ., Vəliyev K. N. Azərbaycan dili tarixi. Oçerklər və materiallar. “Maarif” – Bakı – 1983, 186 s., (2 ədəd)
11. Hacıyev K. Azərbaycan dilində nida. “Nurlan” – Bakı – 2005, 213 s., (2 ədəd)
12. Hacıyev K. Azərbaycan dilində xüsusi nitq hissələri. (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti), Çaşıoğlu – Bakı – 1999, 162 s.
13. Hacıyeva A. Aqlütinativ dillərdə daxili fleksiya və fuziya. Bakı – 2007, 327 s., (2 ədəd)
14. Hacıyeva N. Azərbaycan dilində antroponimlərin üslubi xüsusiyyətləri. “Elm və təhsil” – Bakı – 2014, 175 s.
15. Hacıyev M. Toy-düyün xəzinəmizdən. Azərbaycan “Bilik” maarifçilik cəmiyyətinin”Bayatı” sifariş ədəbiyyatı mərkəzi – 1995, 158 s.
16. Hacıyeva İ. Dil quruculuğunun nəzəri problemləri. Bakı – 2005, 399 s., (2 ədəd)
17. Hacıyeva İ. Nitq mədəniyyəti məsələləri. Bakı – 2004, 152 s.
18. Hacıyeva N. Azərbaycan dilində vokativlər. Bakı – 2007, 143 s., (3 ədəd)
19. Hacıyeva Nərgiz. Nitq mədəniyyəti biblioqrafiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 435 səh. (2 ədəd)
20. Hacıyeva Ə. Uşaq nitqinin linqvistik təhlili. “Maarif” – Bakı – 1994, 122 s.
21. Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili. Bakı – Elm – 1998, 195 s.
22. Heydərov R. Dillərin inkişafında dil əlaqələrinin rolu. “Elm və təhsil” – Bakı – 2013, 213 s., (2 ədəd)
23. Həbibli R. Azərbaycan onomastik lüğətləri. Bakı – 2000, 145 s.
24. Həsənov Q. M. “Dəhnamə”nin sintaksisi. (Təyini söz birləşmələri). Bakı – 1967, 115 s., (3 ədəd)
25. Həsənov Q. Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi. (Dərs vəsaiti), Bakı – 1981, 78 s.
26. Həsənov Ə. Azərbaycan maarifçiləri tərəfindən islamın tənqidi. Bakı – Yazıçı – 1983, 223 s.
27. Həsənov İ., Şərifov A. Qramer. Orta məktəb üçün. Azərnəşr, Bakı – 1933, 46 s.
28. Həsənov H. Söz və ad. “Maarif” – Bakı – 1984, 95 s.
29. Həsənov H. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. ADU nəşri, Bakı – 1978, 87 s.
30. Həbibova K. Nitqdə manipulyasiya. “Elm və təhsil” – Bakı – 2011, 59 s., (2 ədəd)
31. Həbibova K. Müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlə. “Elm və Təhsil” – Bakı – 2009, 189 s., (2 ədəd)
32. Həmzəyev T. B. Azərbaycan dialektologiyasına aid materiallar. ADU, Bakı – 1985, 61 s.
33. Həsənova Ə. Kənd təsərrüfatı terminlərinin yaranma üsulları. Bakı – Azərnəşr – 1993, 116 s.
34. Həsənova G. Fel zamanlarının müqayisəli tipologiyası. “Elm və təhsil” – Bakı – 2014, 189 s.
35. Həsənov H. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı – 1999, 269 s., (2 ədəd)
36. Həbibova S. Mətbuat leksikası (1970 – 1990). Bakı – 2002, 112 s., (2 ədəd)
37. Hidayətzadə T. İ. İngilis dili Azərbaycan auditoriyasında. “Maarif” – Bakı – 1987, 101 s.
38. Xəbərlər № 1-2. Humanitar Elmlər seriyası. Bakı – “Elm” – 2009, 205 s.
39. Xəbərlər № 2. Humanitar Elmlər seriyası. Bakı – “Elm” – 2010, 93 s.
40. Xəbərlər № 3-4. Humanitar Elmlər seriyası. Bakı – “Elm” – 2009, 191 s., (2 ədəd)
41. Hüseynov S. Nitq mədəniyyəti. Bakı – Yazıçı – 2010, 238 s., (2 ədəd)
42. Hüseynov S. Qasim bəy Zakir. Bakı – Yazıçı – 2010, 342 s.
43. Hüseynov A. Azərbaycan dialektologiyası. (Dərs vəsaitit), APİ-nin nəşri, Bakı – 1970, 87 s.
44. Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dili. “Maarif” nəşriyyatı, Bakı – 1983, 319 s.
45. Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dilində təktərəfli və mürəkkəb təyini söz birləşmələri. Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, Bakı – 1957, 93 s., (3 ədəd)
46. Muxtar Hüseynzadənin 100 illiyi.Xatirələr. Bakı – “Nurlan” – 2001, 107 s.
47. Hüseynzadə Ç. Orta əsrlər ərəbdilli yazılı abidələrdə türk mənşəli antroponimlər. “Elm və təhsil” – Bakı – 2011, 149 s., (2 ədəd)
48. Hüseynzadə Ç., Rəhmanov C. Dil norması və kriminalistika. Bakı – “Nurlan” – 2005, 174 s.
49. Hüseynova N. Azərbaycan dilində termin yaradıcılığı prosesi (1920 – 1990 – cı illər). Bakı – “Nurlan” – 2008, 139 s., (7 ədəd)
50. Hüseynova G. Lahıc tatarlarının dili. Bakı – “Nurlan” – 2002, 197 s.
51. Hüseynova G. Tat dili leksik fondunun genealoji təhlili. (Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında),
52. Hüseynova G. Tat dilinin leksikası. (Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında), “Elm və təhsil” – Bakı – 2013, 249 s., (2 ədəd)