A

1. Abasov Ə. və başqaları. Azərbaycan dilinin qrammatikası. I hissə. Bakı – 1939
2. Abasov Ə. və başqaları. Azərbaycan dilinin qrammatikası. I hissə. Bakı – 1941
3. Abasquluağa Bakıxanov Qüdsi. Seçilmiş əsərləri. Bakı – Yazıçı – 1984, 474 s.
4. Abasquliyev T. İngiliscədən Azərbaycan dilinə tərcümənin qrammatik əsasları.Bakı – 1971, 120 s., (2 ədəd)
5. Abbasova R. Azərbaycan dilinin Qubadlı şivələri. Bakı – 2006, 204 s., (2 ədəd)
6. Abbasov– Siskalalı M. M. Siskaladan Bakıyadək. Çaşıoğlu – 2004, 267 s.
7. Abdulla K. Sirr içində dastan və yaxud gizli Dədə Qorqud – 2. Bakı – 1999, 283 s., (4 ədəd)
8. Abdullayev A. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən. Bakı – 1966, 330 s.
9. Abdullayev K. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri. Bakı – 1998
10. Abdullayev K . M. və başqaları. Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlər. Bakı – 2012, 606 s.
11. Abdullayeva N. Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi üzrə xüsusi seminar materialları. Bakı – 1975, 276 s.
12. Абдуллаева И. Лексико – семантический и структурный анализ музыковедческих терминов Азербайджанского языка. Баку – 2008, 142 с.
13. Абдуллаев К. М. Проблемы синтаксиса простого предложения в Азербайджанском языке. Баку – 1983, 108 с., (3 ədəd)
14. Abdullayev K. Gizli Dədə Qorqud. Bakı – 1991, 147 s.
15. Abdullayev K. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri..Bakı – 1998, 281 s.
16. Abdullayev Ə. Z. Dil, siyasət, social tərəqqi. Bakı – 1985, 193 s.
17. Abdullayev Ə. Aktual üzvlənmə və mətn. Bakı – 1998, 190 s.
18. Abdullayev A. Orta məktəbdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Maarif – 1978, 280 s.
19. Abışov E. El – oba adlarının izi ilə. Bakı – 2007, 136 s., (2 ədəd)
20. Abdullayev R. Türk dillərində konversiya və ya keçid prosesi. Bakı – 2011, 197 s.
21. Abdullayev Ə. Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr. Bakı – 1964, 366 s.
22. Abdullayev Ə. Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr. Bakı – 1974, 415 s., (2 ədəd)
23. Abdullayev Ə.Z. və başqaları. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. IV hissə. Bakı – 1985, 464 s.
24. Abdullayev Ə. Z. Azərbaycan dili məsələləri. Bakı – 1992, 330 s.
25. Abdullayev N. Ədəbi tələffüz və intonasiyanın mənimsədilməsində texniki vasitələrdən istifadə. Maarif – 1977, 105 s.
26. Abdullayev B. Görkəmli lüğətçi M.M. Mirbabayev. Bakı – Elm – 2000, 35 s.
27. Abdullayeva M. Ə. Azərbaycan dilində xalçaçılıq leksikası., Bakı – 1998, 159 s., (2 ədəd)
28. Abdullayeva S. Azərbaycan nağıl və dastanlarının dili. Bakı – Elm – 1998, 229 s.(2 ədəd)
29. Abdullayev Sərxan. Qeyri-səlis dilçilik təcrübəsi. Bakı – 2013, 596 səh. (2 ədəd)
30. Abdullayev Sərxan. Müasir alman və azərbaycan dillərində inkarlıq kateqoriyası. Bakı -1998, 280 səh. (2 ədəd)
31. Abdullayev Sərxan. Немецкий аффирмативный контекст. Bakı – 2004, 330 səh. (2 ədəd)
32. Abdinova H. Nəriman Nərimanovun dram əsərlərinin dili və üslubu. Bakı – 2012, 157 s., (2 ədəd)
33. Adilov M. Qəzet dili. Bakı – 1973, 114 s., (2 ədəd)
34. Adilov M. Klassik ədəbiyyatımızda dil və üslub. Bakı – 1991, 233 s., (2 ədəd)
35. Adilov M. Azərbaycan dilində abreviasiya və abreviaturlar. Bakı – Elm – 2010, 165 s., (2 ədəd)
36. Adilov M. Biblioqrafiya. Bakı – 2005,78 s., (2ədəd)
37. Adilov M. Biblioqrafiya. Bakı – Örnək – 2000, 72 s.
38. Adilov M. Azərbaycan dilində sintaktik təkrarlar. Bakı – 1974, 230 s., (2 ədəd)
39. Adilov M. Məhəmməd Füzulinin üslubu və poetik dili. Bakı – 1996, 541 s., (2 ədəd)
40. Adilov M. Türk mətninin transfoneliterasiya problemləri. Bakı – Nurlan-2003, 118 s., (2 ədəd)
41. Adilov M. İ. Azərbaycan dilində təqlidi sözlər. Baku – 1979
42. Adilov M. Azərbaycan paleoqrafiyası və tarixi orfoqrafiya məsələləri. Bakı – Nurlan – 2002, 199 s., (2 ədəd)
43. Adilov M. Əyləncəli dilçilik. Bakı – 2014, 321 s.
44. Adilov M., Paşayev A. Azərbaycan onomastikası (izahlı – terminoloji lüğət).Bakı – Nurlan – 2005, 486 s.
45. Adilov M. Paşayev A. Azərbaycan onomastikası. Bakı – 1987, 85 s.
46. Adilov M. Əsərləri. I cild. Elm və Təhsil 2010, 308 s. (3 ədəd)
47. Adilov M. Əsərləri. II cild. Elm və Təhsil 2011,369 s. (2 ədəd)
48. Adilov M. Azərbaycan dilində sintaktik təkrarlar. Bakı – 1974, 230 s.
49. Adilov V. XIX əsr Azərbaycan ədəbi dilinin elmi üslubu. Bakı – 2002, 135 s., (2 ədəd)
50. Adilov Vahid, Rəxşanə Babazadə. Mirzə Məhəmməd Əfşar fənni - sərfü nəhvi – türki. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 260 səh. (2 ədəd)
51. Агаева Н. А. Азербайджанские языковеды среднивековья. Баку – 1990, 89 с.
52. Агазаде Н.Г. Система глагольных наклонений в современном Азербайджанском литературном языке. Баку – 1967, 190 с., (4 ədəd)
53. Агазаде Н. Г. К вопросу о категории наклонения и модальности в современном Азербайджанском языке. Баку – 1965, 110 с., (3 ədəd)
54. Ağayev İ. Bədii və elmi üslub. Bakı – 1988, 84 s.
55. Ağayeva F. M. Azərbaycan danışıq dili. Bakı - 1987,190 s.
56. Ağabəyli S.S. “Koroğlu” dastanında xalq inciləri. Bakı-2008, 160 səh.
57. Ağabəyli Sevil.S. Biblioqrafiya. Bakı-2011, 88 səh.
58. Академия наук Азербайджанской ССР. Баку – 1976, 163 с.
59. Aslanov A. Müasir Azərbaycan dilində inkarlıq və kəmiyyət kateqoriyaları. Bakı – 1963, 90 s.
60. Aslanov V. Azərbaycan dilinin tarixinə dair tədqiqlər.I cild. Bakı- 2002, 152 s., (2 ədəd)
61. Aslanov V. Azərbaycan dilinin tarixinə dair tədqiqlər.II cild. Bakı- 2003, 271 s.
62. Aslanov V. Azərbaycan dilinin tarixinə dair tədqiqlər.III cild. Bakı- 2012, 180 s., (2 ədəd)
63. Aydınqızı A. Azərbaycan dilində vasitəsiz və vasitəli nitqin formalaşması tarixi. Bakı – 1998, 131 s.
64. Aydın Paşa. Azərbaycan antroponimiyasının leksik problemləri. Bakı – 1997, 253 s., (2 ədəd)
65. Aydın Paşa. Azərbaycan şəxs adları. Bakı – “Maarif” – 1996, 203 s.
66. Azərbaycan bədii dilinin üslubiyyatı. Oçerklər. Bakı – 1970, 355 s., (2 ədəd)
67. Azərbaycan dili. Respublika elmi-metodik konfransının materialları. Bakı – 1984, 202 s.
68. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi. №3, Bakı – 1977, 111 s., (2 ədəd)
69. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi. №2, Bakı – 1979, 95 s.
70. Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi. №1, Bakı – 1979, 95 s.
71. Azərbaycan alimləri ikinci dünya müharibəsi illərində(1941 – 1945). Bakı – 2010, 126 s.
72. Azərbaycan dili xaricdə. Bakı – Elm – 1990, 169 s., (2 ədəd)
73. Azərbaycan tarixi. Ən qədim dövrlərdən XX əsrin əvvəllərinə qədər. Bakı – 1993, 280 s.
74. Azərbaycan tarixi. I cild – (Ən qədimdən – b.e. III əsri), Bakı –Elm – 1998
75. Azərbaycan tarixi. II cild – (III-XIII əsrin I rübü), Bakı –Elm -1998
76. Azərbaycan tarixi. III cild – (XIII – XVIII əsrlər), Bakı – Elm 1999
77. Azərbaycan tarixi. IV cild – (XIX əsr), Bakı – Elm – 2000
78. Azərbaycan tarixi. V cild – (1900 – 27 aprel 1920), Bakı – Elm – 2001
79. Azərbaycan tarixi. VI cild – (aprel 1920 – iyun 1941), Bakı – Elm – 2000
80. Azərbaycan tarixi. VII cild – (iyun 1941 – 2002 – ci il), Bakı – Elm-2003
81. Azərbaycan dilçiliyi məsələləri. Məqalələr məcmuəsi. Bakı-1967, 227 s., (5 ədəd)
82. Azərbaycan dilinin etimologiya və onomastikası məsələləri. Bakı – 1990, 103 s.
83. Azərbaycan dili leksikasının məsələləri. Elmi əsərlərin mövzu məcmuəsi. Bakı – 1989, 99 s.
84. Azərbaycan dilinin qrammatikası. I cild. Bakı – 1960, 334 s.(4 ədəd)
85. Azərbaycan dilinin qrammatikası. II hissə. Bakı – 1959,403 s. (3 ədəd)
86. Azərbaycan dilinin Qərb qrupu dialekt və şivələri. Bakı – 1967, 280 s.(3 ədəd)
87. Azərbaycan dilinin Muğan qrupu şivələri. Bakı – 1955, 261 s., (2 ədəd)
88. Azərbaycan dilinin onomastik leksikasının toplanılmasına dair proqram. Bakı – 1986,31 s.
89. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı (elmi, rəsmi, epistolyar üslublar). Bakı – Elm – 1990, 145 s.
90. Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemləri. Konfrans materialları. Bakı – Elm – 1989, 113 s., (2 ədəd)
91. Azərbaycan dilçiliyi məsələləri. Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi. Bakı – 1981, 126 s.
92. Azərbaycan dilçiliyi problemləri. Bakı №4 – 2000, 103 s.
93. Azərbaycan klassik ədəbiyyatında işlədilən adların və terminlərin şərhi. Bakı – 1993, 291 s.
94. Azərbaycan onomastikasında gedən prosseslər. Respublika konfransının materialları 25 may 2007 – ci il. Bakı – 2008, 71 s.,(4 ədəd)
95. Azərbaycan onomastikası problemləri II. Bakı – 1988, 307 s.
96. Azərbaycan onomastikası problemləri. Bakı –№9 – 2000, 151 s., (2 ədəd)
97. Azərbaycan onomalogiyasına dair biblioqrafiya. I hissə. Bakı – 1998, 111 s.
98. Azərbaycan onomalogiyasına dair biblioqrafiya. II hissə.Bakı – 2000, 50 s.
99. Azərbaycan filologiyası məsələləri. I buraxılış. Bakı – 1983, 208 s.
100. Azərbaycan filologiyası məsələləri. III buraxılış. Bakı – Elm – 1991, 254 s. (2 ədəd)
101. Azərbaycan filologiyası məsələləri. II buraxılış. Bakı – 1984, 258 s., (2 ədəd)
102. Azərbaycan folkloru antalogiyasıı XXIII. Naxçıvan örnəkləri.Bakı – 2012, 331 s.
103. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. Bakı – Elm – 1991, 282 s.
104. Azərbaycan ədəbi dili tarixi. III cild. “Şərq – Qərb”-2007,334 s.
105. Azərbaycan ədəbi dili tarixi (Sovet dövrü). Elm – 1982, 252 s.(2 ədəd)
106. Azərbaycan ədəbi dilində norma və normalaşma məsələləri. Bakı – Elm – 1991, 194 s.
107. Azərbaycan dövri mətbuatı 1875 – 1990. Biblioqrafiya.Bakı – 1993
108. Azərbaycanca-rusca danışıq kitabçası. Bakı – 1987, 90 s
109. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının veteranları.Bakı – Elm – 2011
110. Azərbaycan dili müasir mərhələdə. Konfrans materialları. Bakı – Elm – 1990
111. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi. Bakı – №1 – 2007, 79 s.
112. Azərbaycan dili xaricdə. Bakı – Elm – 1990, 169 s.(2 ədəd)
113. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları. Bakı – 1958, (5 ədəd)
114. Azərbaycan dilinin orfoepiya sözlüyü. Bakı – 1982, 141 s.
115. Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası. Bakı – 1940, 34 s.
116. Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası. Bakı – 1951, 25 s.
117. Azərbaycan dilinin orfoqrafiyası. Bakı – 1954, 27 s.
118. Azərbaycan dilinin imla qaydaları. Bakı – 1944, 23 s.
119. Azərbaycan dilçiliyi: Sələflər və Xələflər. Bakı – 2012 (2 ədəd)
120. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Nurlan – 2005, (3 ədəd)
121. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərləri. Elm və İnnovasiya seriyası № 1(9), 2012, 106 s.
122. Azərbaycan mədəniyyəti tarixi məsələləri. Gənc alimlərin elmi-nəzəri materialları.Bakı, 15 dekabr 1987 – ci il. Bakı – 1988, 73 s.
123. Azərbaycan xalq cumhuriyyəti (ədəbiyyat, dil, mədəniyyət quruculuğu). Bakı – 1998, 298 s.
124. Azərbaycan şərqşünaslığı. Ziya Bünyadov-90. Elmi-kütləvi jurnal / № 2(8), 2012, 104 s.
125. Azərbaycan Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları. Bakı – 1992
126. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları. II kitab. Bakı – 1988, 107 s.
127. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları. II kitab. Bakı – 1986, 198 s.
128. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları. II kitab. Bakı – 1984, 154 s., (2 ədəd)
129. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları. II kitab. Bakı – 1980, 294 s.
130. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası aspirantlarının elmi konfransının materialları. II kitab. Bakı – 1982, 232 s., (2 ədəd)
131. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası mərkəzi elmi kitabxanasında saxlanılan B.N. Zaxoderin şəxsi kataloqu. Bakı – 1984, 192 s
132. Azərbaycan SSR – də ikidilliliyin linqvistik və sosialinqvistik məsələlərinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın məruzələrinin tezisləri. Bakı – 1988, 29 s
133. Azərbaycan SSR-də ikidilliliyin linqvistik və sosiolinqvistik məsələlərinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın məruzələrinin tezisləri. “Elm” – Bakı – 1988, 30 s.
134. Azərbaycan dilinin dərbənd dialekti. Bakı – Elm – 2009 ( 2 ədəd)
135. Azərbaycan dilinin dialektoloji atlası.Bakı – Elm – 1990, (3 ədəd)
136. Azərbaycan dilçiliyinin müntəxəbatı. I cild. Bakı – 2013, 309 s.
137. Azərbaycan dilçiliyi müntəxəbatı. II cild. Bakı – 2013, 438 s.
138. Azərbaycan dilçiliyinin müntəxəbatı. III cild. Bakı – 2013, 521 s.
139. Azərbaycan klassik ədəbiyyatı kitabxanası. 20 cilddə. VIII cild, Bakı – 1988
140. Azərbaycan tarixi sənədlər və nəşrlər üzrə.Bakı – Elm – 1990, 381 s.
141. Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri. Məmməd Cəfər. Biblioqrafiya. Bakı – 1973, 74 s., (2 ədəd)
142. Azərbaycanın elm xadimləri. Nizami Cəfərov. Biblioqrafik məlumat kitabı. Bakı – 2004, 123s., (2 ədəd)
143. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri. M. Ş. Şirəliyev. Biblioqrafiya. 2Elm” – Bakı – 1969, 63 s., (2 ədəd)
144. Azərbaycanda xarici dillər. Elmi-metodik və ictimai-publisistik jurnal №2(22) /2013, (3 ədəd)
145. Azərbaycanda xarici dillər. Elmi-metodik və ictimai-publisistik jurnal №1 (24) /2014, (2 ədəd)
146. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İ. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Azərbaycan Dilçiliyi Müntəxəbatı. 3 cilddə, I cild - Azərbaycan dilçiliyi tarixi: Mahmud Kaşğarlıdan I Türkoloji Qurultaya qədər. Bakı – 2013, 310 səh. (2 ədəd)
147. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Azərbaycan Dilçiliyi Müntəxəbatı. 3 cilddə. II cild – Azərbaycan dilçiliyi tarixi: I Türkoloji Qurultaydan XX əsrin 60 – cı illərinə qədər. Bakı – 2013, 440 səh. (2 ədəd)
148. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Azərbaycan Dilçiliyi Müntəxəbatı. III cild – Azərbaycan dilçiliyi tarixi: XX əsrin 60 – cı illərindən günümüzə qədər. Bakı – 2013, 522 səh. (2 ədəd)
149. Axundov A. Ümumi dilçilik. Bakı – 1979, (2 ədəd)
150. Axundov A. Ümumi dilçilik. Bakı – 1988
151. Axundov A. Riyazi dilçilik. Bakı – 1979
152. Axundov A. Biblioqrafiya. 1951-1996. Bakı – 1997, ( 2 ədəd)
153. Axundov A. Azərbaycan elm və mədəniyyət xadimləri. Bakı, Elm – 2002, 157 s., (4 ədəd)
154. Axundov A. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild, Bakı – 2012
155. Axundov A. Dil və ədəbiyyat. 2 cilddə. I cild, Bakı – 2003 (3 ədəd)
156. Axundov A. Dil və ədəbiyyat. 2 cilddə. II cild, Bakı – 2003 (3 ədəd)
157. Axundov A. Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi. Maarif – 1973
158. Axundov A. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı – 1984 (2 ədəd)
159. Axundov A. Se`r sənəti və dil. Yazıçı – Bakı – 1980 (2 ədəd)
160. Axundov A. Dil və mədəniyyət. Bakı, Yazıçı – 1992
161. Axundov A. Dilin estetikası. Yazıçı, 1985 (2 ədəd)
162. Axundov Ağamusa, Qəzənfər Kazımov. Üzeyir Hacıbəylinin dili. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2014, 168 səh.
163. Axundov M. F. Məqalələr məcmuəsi. Bakı – 1962, 354 s.(2 ədəd)
164. Axundov A. Ümumi dilçilik. Bakı – 1979, 250 s.
165. Axundov N. Qarabağ salnamələri. Bakı – 1989, 229s.
166. Ахундова Г. Лексические и синтаксические особенности Азербайджанских народных загадок.Балу – 2014, 195 с.
167. Akademik Ağamusa Axundov. Bakı – Nurlan – 2008,307 s., (2 ədəd)
168. Ahmedova S. Haydar Aliyev`in dil siyaseti. Türkiye, Eskişehir – 2010
169. Алекперов А. К. Лексическая семантика простых глаголов в современном Азербайджанском языке. Баку – 1983, 155 с., (2 ədəd)
170. Алекперов М. Государственный язык как социолингвистическая категория. Баку – Нурлан – 2007, 173с.
171. Алекперов А. К. Фонематическая система современного азербайджанского языка. Баку – 1971, 94 с.
172. Altaylı S. Azerbaycan türkçesi sözlüğü I. İstanbul, 1994, 622 s., (5 ədəd)
173. Altaylı S. Azerbaycan türkçesi sözlüğü II. İstanbul, 1994, 1292 s.,(5 ədəd)
174. Ali məktəblərdə dilçilik üzrə dərsliklərin dili Respublika elmi konfransının materialları (27 dekabr 2010 – cu il). Bakı – 2010, 94 s., (2 ədəd)
175. Alimlər alim haqqında. Bakı – 1993, 35 s.
176. Алиев Х. Современный Азербайджанский роман. Баку – 1978
177. Алиев И. Нагорный Карабах. История, факты,события. Баку – 1989, 103 с.,(2 ədəd)
178. Arzumanov V. Azərbaycan Litva ədəbi əlaqələri. Bakı -1979
179. Асланов А. М. Азербайджанский язык в орбите языкового взаимодействия. Баку – 1989, 198 с.
180. Асланов А. М. Азербайджанский язык в орбите языкового взаимодействия. Баку – 1989, 198 с.
181. Ахмедшина Ф. А. Азербайджан в братском содружестве. Баку – 1979, 82 с.