Ə

1. Əбилкасымов Б. XVIII-XIX əср казах əдəби тилин уазы нусхəлəри. Алматы – 1988, 142 с.