J

1. Жакыпов Ы. Азыркы Кыргыз тилинин жöнöкöй суйлöмунун синтаксиси. Кыргызокуупедмамбас – 1958, 282 с.
2. Жунисбек А. Казак тили дыбыстарынын артикуляциялык модели. Алматы – 2005, 106 с.
3. Жубанов Х. Исследования по Казахскому языку. Алматы – 1966, 359 с.