Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


   
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

Heydər Əliyev haqqında kitablar

1. Nəbiyev B. Heydər Əliyev haqqında etüdlər. Bakı – 2007, 136səh.
2. Vəliyev İ. Muxtarov K. Heydər Əliyev və türk dünyası. Bakı - 2003, 89 səh.
3. Zamanov N. Heydər Əliyev və Azərbaycanda nitq mədəniyyəti (Ikitab). Bakı – 2013, 480səh.
4. Xudiyev N.M. Uğurlu yolun layiqli davamçısı. Bakı – 2007, 608səh.
5. Hüseynova İ. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi. Magistir hazırlığı üçün proqram. Bakı – 2003, 110səh.
6. Mərkəz Qacar. “Xilaskar” (poema) Bakı – 2004, 60səh.
7. Heydər Əliyevin dil siyasəti. (rəsmi sənədlər) Bakı – 2009, 136səh.
8. Ahmedova S. Haydar Aliyevin dil siyasəti. Türkiyə - 2010, 83səh.
9. Mərkəz Qacar. Ümid. (poema)Bakı – 2003, 68səh.
10. “Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir”. 1-ci cild. Bakı – 2013, 632səh.
11. Qasımlı M. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti. (1991-2003). II hissə. Bakı – 2015, 664səh.
12. Алиев Г.А. Отчетный доклад центрального комитета компартии Азербайджана XXIX cъезду коммунистической партии Азербайджана. Баку – 1976, 101ст.
13. Nəbiyev B. Heydər Əliyev haqqında etüdlər. Bakı – 2007,134səh.
14. Vəliyev İ. Muxtarov K. Heydər Əliyev və türk dünyası. Bakı – 2003, 87səh.
15. Zamanov N. Heydər Əliyev və Azərbaycan nitq mədəniyyəti. Bakı – 2013,477səh.
16. Алиев Г.А. Отчет центрального комитета КП Азербайджана XXX съезду коммунистической партии Азербайджана. Баку – 1981, 217ст.
17. Əliyev H. Ə. Azərbaycan SSR kənd təsərrüfatının və iqtisadiyytının daha dinamik inkişafını təmin etməli. Bakı – 1979, 154səh.
18. Алиев Г.А. Школа управления, школа хозяйствования, школа коммунизма. Баку – 1982, 46ст.
19. Əliyev H.Ə. SSRİ konstitusiyasının layihəsi və Azərbaycan SSR zəhmətkeş deputatları sovetlərinin Sov.İKP MK May (1977-ci il) plenumunun qərarlarından və Sov. İKP MK-nın baş katibi L.İ.Brejnev yoldaşın məruzəsindən irəli gələn vəzifələri haqqında. Bakı – 1977, 46səh.
20. Əliyev H.Ə. Sov.İKP-nin fəaliyyətində demokratik mərkəziyyət. Bakı – 1977,19səh.
21. Əliyev H.Ə. Möhkəm ideyalı, hərtərəfli inkişaf etmiş kommunizm qurucuları tərbiyə etməli. Bakı – 1978, 27səh.
22. Əliyev H.Ə. Gənclərin birlik, dostluq və əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsi, sülh və sosial tərəqqi uğrunda. Bakı – 1981, 35səh.
23. Əliyev H.Ə. Sov.IKP MK iyun (1980-cı il) plenumunun yekunları və onun qərarlarını, Sov.İKP MK-nın Baş katibi L.İ.Brejnev yoldaşın göstərişlərini yerinə yetirmək və Sov.İKP XXVI qurultayını ləyaqətlə qarşılamaq sayəsində Azərbaycan partiya təşkilatının vəzifələri haqqında. Bakı – 1980, 65səh.
24. Əliyev H.Ə. “İdeoloji işi və siyasi tərbiyə işini daha da yaxşılaşdırmaq haqqında ” Sov.İKP MK-nın qərarını yerinə yetirmək sahəsində respublika partiya təşkilatının vəzifələri barəsində. Bakı – 1979, 74səh.
25. Əliyev H.Ə. Sov.IKP MK Dekabr (1977-cı il) plenumunun yekunları və respublika partiya təşkilatının Sov.İKP MK-nın Baş katibi, SSRİ Ali Heyətinin Sədri L.İ.Brejnev yoldaşın nitqindən irəli gələn vəzifələri haqqında. Bakı – 1978, 53səh.
26. Əliyev H.Ə. Lenin yolu ilə kommunizmə doğru. Bakı – 1977, 46səh.
27. Əliyev H.Ə. Fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması: mənəvi tərbiyənin təcrübəsi və aktual problemləri. Bakı – 1979, 58səh.
28. Əliyev H.Ə. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası Konstitusiyasının (əsas qanunları) layihəsi vəonun ümumxalq müzakirəsinin yekunları haqqında. Bakı – 1978, 50səh.
29. Əliyev H.Ə. Azərbaycan SSR-in və Azərbaycan Kommunist Partiyasının 60 illiyi. Bakı – 1980,51səh.
30. Əliyev H.Ə. Respublika həmkarlar ittifaqlarının mübariz vəzifələri. Bakı – 1977, 49səh.
31. Əliyev H.Ə. Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXX qu¬rul¬ta¬yı¬nın¬ Azərbaycan KP mərkəzi komitəsinin hesabatı. Bakı- 1981, 227səh. (2 ədəd)
32. Алиев Г.А. Высокий долг и предназначение советской литературы. Баку – 1981, 48ст.
33. Алиев Г.А. Отчет центрального комитета КП Азербайджана XXX съезду коммунистичекой партии Азербайджана. Баку – 1981, 217ст.
34. Алиев Г.А. Мужественный борец за дела Ленина, за ком¬му¬низм¬. Баку – 1978, 44ст.
35. Алиев Г.А. Обеспечить дальнейшее динамичное развитие сельского хозяйства и всей экономики Азербайджанской ССР. Баку – 1979, 145ст.
36. Алиев Г.А. Высокий долг и предназначение советской литературы. Баку – 1981, 48ст.
37. Алиев Г.А. По нормам нашей совести. Баку – 1979, 19ст.
38. Алиев Г.А.Утверждать коммунистические идеалы. Баку – 1982, 28ст.
39. Алиев Г.А.С честью выполнить социалистические обязательства 1977года и всей пятилетки, достойно встретить 60-летие Великого Октября. Баку – 1977, 53ст.
40. Алиев Г.А. Отчетный доклад центрального комитета компартии Азербайджана XXIX Съезду коммунистической партии Азербайджана. Баку – 1976, 101ст.
41. Алиев Г.А. Об итогах ноябрьского (1979г) пленума ЦК КПСС и задачах партийной организации республики по выполнению его решений и указаний, выдвинутых в выступлении товарища Л.И. Брежнева. Баку – 1979, 37ст.
42. Алиев Г.А. О Подготовке к 60-летию Великого Октября и выполнении партийной организацией республики решений XXV съезда КПСС о повышении эффективности производства и качества работы. Баку – 1977, 62ст.
43. Əliyev H.Ə. Sov. İKP MK noyabr (1981-ci il) plenumunun yekunları və respublika partiya təşkilatının plenumun qərarlarından və Sov. İKP MK-nın Baş katibi L.İ. Brejnev yoldaşın plenumdakı nitqindən irəli gələn vəzifələri haqqında. Bakı – 1981, 78səh.
44. Goycəli Ş. İnam. Bakı – 1996, 66səh.
45. Əliyev H.Ə. Gənclərin əmək, əxlaq və ideya-siyasi tərbiyəsini hər vasitə ilə gücləndirməli. Bakı – 1982, 66səh.
46. Əliyev H.Ə. Sov.İKP XXVI qurultayının qərarları, L.İ. Brejnev yoldaşın çıxışlarındakı müddəalar və göstərişlər ilə əlaqədar olaraq heyvandarlığı daha da inkişaf etdirmək və onun yem bazasını möhkəmlətmək sahəsində respublika partiya təşkilatının vəzifələri haqqında. Bakı – 1982,119səh.
47. Əliyev H.Ə. Gənclərin əmək, əxlaq və ideya siyasi tərbiyəsini hər vasitə ilə gücləndirməli. Bakı – 1982, 66səh.
48. Алиев Г.А. Горячее сердце бакинской коммуны. Баку – 1980, 47ст.
49. Göycəli Ş. Heydər babaya salam. Bakı – 1997, 39səh.
50. Алиев Г.А.Обеспечить дальнейшее повышение эф-фек¬тив¬нос¬ти¬ производства и качества работы. Баку – 1980, 44ст.
51. Алиев Г.А. Об итогах октябрьского (1980г) пленума ЦК КПСС и задачах партийной организации республики по выполнению его решений, положений и выводов, содержащихся в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л.И. Брежнева на Пленуме. Баку – 1980, 54ст.
52. Алиев Г.А. Об итогах июньского (1979г) пленума ЦК КПСС и задачах партийной организации Азербайджана по выполнению его решений, указаний Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л.И. Брежнева и достойной встрече XXVI съезда КПСС. Баку – 1980, 60ст.
53. Алиев Г.А. О задачах партийной организации республики по выполнению постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы»
Баку – 1979, 70ст.
54. Алиев Г.А. Великая Октябрьская социалистическая ре¬вол¬ю¬ция ¬ и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки. Баку – 1977,38ст.
55. Əliyev H.Ə. Lenin yolu ilə, Oktyabr bayrağı altında. Bakı – 1977,29səh.
56. Heydər R. İlhamlı gələcək. (Qaradağ simfoniyası). Bakı – 2004, 268səh.
57. Hudiyev N. Haydar Aliyev: Devlet kuruculuğu və dil politikası. Bakı – 2005, 320seh.
58. Hacıyev İ. Heydər Əliyev və milli-tarixi yaddaşın bərpası. Bakı – 2003, 164səh.
59. Əliyev V. Heydər Əliyevin dil siyasəti. Bakı – 2003, 100səh.
60. Xalqa bağlanmış ömür. II kitab. Bakı – 2004, 519səh.
61. Hüseynova İ. Müstəqilliyimizin təminatçısı. Bakı – 2003. 504 səh.
62. Əliyeva Ş. Mənim anam. (I kitab) bakı – 2007, 160səh.
63. Əhmədova S. Heydər Əliyevin dil siyasəti. Bakı – 2010, 212səh.
64. Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili. Bakı – 1998, 195səh.
65. Xalqa bağışlanan ömür. III kitab. Bakı – 2004, 543 səh.
66. Xuduyev N. Heydər Əliyev və Azərbaycan dili. Tehran – 2001.
67. Milli Elmlər Akademiyası bizim milli sərvətimizdir – onu qoruyub saxlamalıyıq. Bakı – 2003, 287səh.
68. Yusifov M. Milli Lider və müstəqil dövlətçilik. Bakı – 2005, 210 səh.
69. “Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir”. 2cild. Bakı – 2013, 752səh.
70. Haydar Əliyev: Devlet kuruculuğu ve dil politikası. Bakı – 2005,320səh.
71. Əliyev E. Qoşa zirvə. Bakı – 2001, 224səh.
72. Əkbərov B. Heydər Əliyev mili konstitusiyamızın yaradıcısı və banisidir. Bakı – 1998, 96səh.
73. Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi. Bakı – 2002, 232səh.
74.Muradov Ş. Ulu öndər Heydər Əliyevin inkişaf strategiyasının təntənəsi.Bakı- Avropa-2019.594 səh.
75.Hüseynova M. Missiya. Bakı-ADPU-2019.366 səh.
76.Qasımlı M. Heydər Əliyev- istiqlala gedən yol (1969-1987- ci illər).Bakı-206,608 səh.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.