“Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiya dili” (“Dağılan tifaq”pyesi əsasında)

Şrifti böyüt:
Çap et

AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun professoru, Azərbaycan dilinin tarixi şöbəsinin baş elmi işçisi Qəzənfər Kazımovun “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dramaturgiya dili” (“Dağılan tifaq”pyesi əsasında) kitabı çap olunub.
Kitab Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə təkrar nəşr edilib.
Monoqrafiyanın elmi redaktoru Əbdüləzəl Dəmirçizadə, rəyçilər filologiya elmləri doktoru, professor Zeynal Tağızadə və dosent İsmayıl Əfəndiyevdir.
Kitab Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin dram dilinin tədqiqinə həsr olunmuşdur. Ədibin “Dağılan tifaq” pyesi əsas götürülmüş, yeri gəldikcə digər pyeslərin dilinə də müraciət edilmişdir. Əsərin əvvəllərində ilk dəfə olaraq yazıçının dil məsələlərinə münasibəti, “Dağılan Tifaq” pyesinin dil materialı əsasında dramaturqun xalq dilindən istifadə ustalığı, əsərin leksik, frazeeoloji və qrammatik –üslubi xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Sonda pyesin lüğəti verilmiş, sözlərin mənşəyi və işlənmə kəmiyyəti göstərilmişdir.
Monoqrafiyada yazıçının pyeslə bağlı elmi təhlilləri “ Ə.Haqverdiyev və ədəbi dilimiz”, “Yazıçı duyğusu, dilçi əməliyyatı”, “Leksik və üslubi-semantik xüsusiyyətlər”, “Dram dilinin frazeologiyası” və “Üslubi-qrammatik xüsusiyyətlər” adlı fəsillərdə öz əksini tapmışdır.
Monoqrafiya “Elm və təhsil” nəşriyyatında çap olunub.