Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

T

1. Tapdıqov A. Azərbaycan dilində mifoloji toponimlər. “Elm və təhsil” – Bakı – 2013, 125 s.
2. Tanrıverdi Ə. “Kitabi-Dədə Qorqud” və Qərb ləhcəsi. Bakı – 2002, 171 s.
3. Тагиева М. Библейско - коранические имена в разносистемных языках… «Элм и Тахсил» - Баку – 2010, 95 с., (2 ədəd)
4. Tahirov İ. Dialekt leksikasında alınma sözlər. Bakı – “Nurlan” – 2004, 135 s., (2 ədəd)
5. Tahirov İ. Temporal leksika. “Nurlan” – Bakı – 2008, 141 s., (4 ədəd)
6. Tahirov İ. Azərbaycan və İngilis dillərində zaman kateqoriyası. Bakı-“Nurlan”-2007, 321 s., (2 ədəd)
7. Tariyel Azərtürk (Tariyel Vəli Nüvədili). Azəri (Şumer), Çin və Hunqar (On Oqur) dillərinin köməyi ilə Hun dilinin bərpası. “Tariyel Veli Ali” İncorporated, SEATTLE, USA - 2003, 84 s., (2 ədəd)
8. Tariyel Azərtürk. Mixi yazılı Azəri türk dilinin qrammatikası. Universitet tələbələri üçün dərslik. “Tariyel Veli Ali” İnc. (USA) & “Nurlan” Public House (Azerbaijan). SEATTLE – Baku – 2004, 246 s.
9. Tağıyev Ə. Azərbaycanda məktəb tarixi. “Maarif” – Bakı – 1993, 113 s.
10. Tağıyev oxucuları. Beynəlxalq elmi konfrans. BSU, Bakı – 2006, 515 s.
11. Tağızadə Z. X. Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi. APİ, Bakı – 1960, 153 s.
12. Tağıyeva M., Tağıyeva A. İki ürəyin nağıl aləmi. Bakı – 2012, 93 s., (2 ədəd)
13. Tağıyeva M. Tülkü və canavar. Bakı – 2010, 8 s.
14. Tarixi və tətbiqi dilçilik. Konfrans materialları. Bakı – 1993, 107 s.
15. Tezislər. Dissertantların Elmi konfransı. (13-14 sentyabr). Bakı – 1999, 22 s., (4 ədəd)
16. Тезисы докладов. Республиканской научной конференции «проблемы двуязычия», посвященной 60-летию образования ССР. 18 – 19 ноября 1982 г. «Элм» - Баку – 1982, 17 с. (2 ədəd)
17. Terminologiya məsələləri. Bakı – 1987, Bakı – Elm – 1987, 85 s.
18. Terminologiya məsələləri. Bakı – Elm – 2002, 133 s.
19. Terminologiya məsələləri. Bakı – Elm – 2003, 152 s., (2 ədəd)
20. Terminologiya məsələləri. Bakı – Elm – 2004, 161 s.
21. Teyyub Oruc. Türkoloq alim Ağamusa Axundov. Bakı – 2001, 51 s., (3 ədəd)
22. Təkləli Minaxanım. Rus dilində türk sözləri. Bakı – “Elm” – 2001, 345 s.
23. Təkləli Minaxanım. Türk sözləri rus dilində. Nurlar – Bakı – 2010, 303 s.
24. Təkləli Minaxanım. Türk kitabı. Qafqaz Universiteti – Bakı – 2009, 319 s.
25. Təhməzov M. Kəlbəcər.Elmi publisist kitab. Bakı – 2011, 543 s.
26. Tərcümə sənəti (Məqalələr məcmuəsi).Bakı – Elm – 1990, 338 s.
27. Türkoloji dilçiliyə dair biblioqrafiya I hissə. Bakı – 2001, 50 s., (2 ədəd)
28. Türk filologiyası məsələləri. Bakı – 1971, 171 s.
29. Türk filologiyası məsələləri. Bakı – 1980, 161 s., (2 ədəd)
30. Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri. I cild. BSU “Kitab aləmi”, Bakı – 2004, 331 s., (2 ədəd)
31. Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri. II cild. “Nurlan” – Bakı – 2008, 366 s., (3 ədəd)
32. Türk dillərinin tarixi-müqayisəli leksikologiyası məsələləri. Qıpçaq qrupu türk dillərinin leksikası. III cild. Bakı – 2012, 468 s.
33. Türk dillərinin tarixi və dialektologiyası problemləri. ADU, Bakı – 1986, 94 s.
34. Türk dilləri şöbəsi – 30. Bakı – 2003, 70 s., (4 ədəd)
35. Türk mənşəli Azərbaycan şəxs adları sözlüyü. Bakı – AzAtaM – 2004, 31 s.
36. Trubeskoy N. S. Fonologiyanın əsasları. “Elm və Təhsil” – Bakı – 2012, 385 s.
37. Tруды конференции молодых ученых академии наук Азербайджанской ССР. Баку – Элм – 1987, 259 с.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.