Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

S


1. Sadıqov R. Müxtəlifsistemli dillərdə obyektiv və qrammatik zaman əlaqələri. Bakı – Nurlan – 2004, 115 s., (2 ədəd)
2. Sadıqova S. Azərbaycan dili terminologiyasının nəzəri problemləri. Bakı – Elm – 2002, 230 s.
3. Sadıqova S. Azərbaycan dilində terminologiyanın təşəkkülü və inkişafı. Bakı – “Elm” – 2005, 345 s., (2 ədəd)
4. Sadıqova S. Azərbaycan dilində fizika - riyaziyyat terminologiyasının formalaşması və inkişafı. Bakı – 1997, 191 s.
5. Sadıqova S. Azərbaycan dilində izahlı fizika-riyaziyyat terminləri lüğəti. Bakı – Elm – 1998, 116 s.
6. Sadıqova S. Dilçiliyin nəzəri problemləri. I cild. Bakı – “Elm” – 2010, 227 s.
7. Sadıqova S. Dilçiliyin nəzəri problemləri. II cild. Bakı – “Elm” – 2011, 318 s.
8. Sadıqova S. Azərbaycan dilinin terminologiyası. Bakı – “Elm” – 2011, 378 s., (3 ədəd)
9. Sadıqova S. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində termin yaradıcılığı prosesi. Bakı – “Elm” – 2010, 240 s., (2 ədəd)
10. Sadıqova S., Ələsgərova T. Fars dilini tədqiq edən Azərbaycan alimləri. Bakı – Elm – 1990, 223 s., (2 ədəd)
11. Садыгова С. Терминологические словосочетания в Азербайджанском литературном языке. Баку – «Елм» - 2007, 158 с.
12. Sadıxova C. Fars dilində şəxs əvəzlikləri. (Tarixi aspektde). Bakı – “Elm” – 1975, 176 s., (2 ədəd)
13. Safarova Z. Uzeir Hadjibekov. Beoqrad, 2010, 62 s.
14. Salahova M. Şamaxı ya Şam - əxi. Bakı – 2007, 92 s.
15. Севортян Э. М. Аффиксы именного словообразования в Азербайджанском языке. «Наука» - Москва – 1966, 436 с.
16. Сеидалиев Н. Стилистические синонимы в современном Азербайджанском языке. Баку – 2010, 123 с.
17. Seyidov Y. Nəsiminin dili. Azərnəşr – Bakı – 1996, 268 s., (3 ədəd)
18. Seyidov Y. M. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədar olmayan sözlər. ADU nəşriyyatı, Bakı – 1958, 73 s.
19. Seyidov Y. Dil sistemində söz birləşmələrinin yeri. Bakı – 1964, 60 s.
20. Seyidov Y. Azərbaycan ədəbi dilində əlavə sözlər və əlavə cümlələr. Bakı – 2000, 168 s.
21. Seyidov Y. Azərbaycan dilində söz birləşmələri. Bakı Universiteti nəşriyyatı – 1992, 406 s.
22. Seyidov Y. Sözün şöhrəti. Bakı – Yazıçı –1981, 266 s.
23. Seyidov Y. Ədəbi tənqid və bədii dil. Bakı – Yazıçı – 1986, 238 s.
24. Seyidov Y. Yazıçı və dil. Bakı – Yazıçı – 1979, 288 s., (2 ədəd)
25. Seyidov Y. Sözün qüdrəti. Bakı – Yazıçı – 1984, 280 s.
26. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. I cild, Bakı – 2006
27. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. II cild, Bakı – 2007, 555 s., (2 ədəd)
28. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. III cild, Bakı – 2007
29. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. IV cild, Bakı – 2007, 571 s., (2 ədəd)
30. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. V cild, Bakı – 2007
31. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. VI cild, Bakı – 2007, 566 s., (2 ədəd)
32. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. VII cild, Bakı – 2007, 562 s., (2 ədəd)
33. Seyidov Y. Əsərləri. On beş cilddə. VIII cild, Bakı – 2008, 677 s., (2 ədəd)
34. Seyidov Y., Əlizadə S. Klassik Azərbaycan şairləri söz haqqında. Gənclik – Bakı - 1977, 111 s.
35. Seyidəliyev N. Azərbaycan dastan və nağıl dilinin frazeologiyası. Bakı – Araz – 2006, 323 s.
36. Seyidəliyev N. Dini terminlər lüğəti. Bakı – 1996, 95 s.
37. Seyidəliyev N. Müasir Azərbaycan dilində üslubi sinonimlər. “Elm və Təhsil” – Bakı – 2012, 117 s., (2 ədəd)
38. Seyidəliyev N. Romantik həyat, romantik düşüncələr. Yazıçı O. Qüdrətovun həyatı və yaradıcılığı. Bakı – 2000, 169 s.
39. Sədaqət Şirin qızı. Onomastik əsaslı söz və söz birləşmələri. Bakı – Elm – 1998, 130 s.
40. Sədiyev Ş. Adlar necə yaranmışdır. Gənclik – Bakı – 1969, 69 s.
41. Sədiyev Ş. Dil haqqında hekayələr. Uşaqgəncnəşr – 1959, 125 s.
42. Sədiyev Ş. Azərbaycan dilçiliyinə dair ədəbiyyatın biblioqrafiyası (sovet dövrü). ADU nəşriyyatı – Bakı – 1960, 141 s.
43. Sədiyeva G. Afaziya: neyrolinqvistik tədqiqat. Bakı – “Elm” – 1999, 91 s., (2 ədəd)
44. Səfərov Ş. Azərbaycan ədəbiyyatı və şagirdlərinin dünyagörüşünün formalaşması problemləri. “Maarif” – Bakı – 1982, 139 s.
45. Сравнительная грамматика русского и азербайджанского языков. Баку – 1954, 396 с.
46. Sultanov V. Azərbaycan dilində valentlik dəyişən kateqoriyalar. Bakı – Elm – 1997, 95 s., (2 ədəd)
47. Sultanov V. Cümlənin semantik özəyi. Bakı – “Elm” – 1997, 94 s, (3 ədəd)
48. Sultanlı Əli. “Kitabi-Dədə Qorqud” və qədim yunan dastanları. Bakı – Elm – 1999, 82 s., (2 ədəd)
49. Сулейманова С. Грамматические категории имени существительного в Азербайджанском и Болгарском языках (число, определенность, сказуемость, падеж, род). Методическое пособие для бакалавров филологических, переводческих и регионоведческих факультетов университетов. Баку – 2010, 59 с., (2 ədəd)
50. Сулейманова С. Имя существительное в аспектах частеречной транспозиции. Баку – «Нурлан» - 2008, 196 с., (4 ədəd)
51. Süleymanlı Y. Azərbaycan və İngilis dillərində sadə cümlə. “Elm və Təhsil” – Bakı – 2010, 133 s., (3 ədəd)
52. Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка. Тезисы, докладов и сообщений (Баку, 21 – 24 октября 1975 г.). Москва – 1975, 185 с., (2 ədəd)
53. Sovet ədəbiyyatşünaslığının aktual problemləri. “Elm” – Bakı – 1974, 354 s.
54. События вокруг НКАО в кривом зеркале фальсификаторов. Баку – Элм – 1989, 90 с.
55. Söz həmişə diridir (sənət adamlarının söz və əməli). Bakı – Yazıçı – 1993, 175 s.
56. Сумбатзаде А. С. Азербайджанцы – этногенез и формирование народа. Баку – «Елм» - 1990, 303 с.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.