Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

R


1. Rasul Rza. Boje. Beograd, 2010, 174 s.
2. Развитие высшей школы в советском Азербайджане. «Маариф» - Баку – 1984, 413 с.
3. Рагимов М. Ш. Формы выражения настоящих и будущих времен в письменных памятниках азербайджанского языка веков. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Москва – 1957, 13 с.
4. Раджаблы А. Язык Орхоно – Енисейских памятников древнетюркской письменности. Морфология. Баку – «Нурлан» - 2009, 291 с.
5. Раджаблы А. Глаголообразование в языке Орхоно – Енисейских памятников. Баку – «Нурлан» - 2009, 339 с.
6. Раджаблы А., Раджабова Н. У. Д. Уитни – лингвист. Баку – Нурлан – 2007, 158 с., (2 ədəd)
7. Regional innovasiya fəaliyyəti: reallıqlar və perspektiv inkişaf. Elmi-praktiki konfransın materialları 13-14 dekabr 2012-ci il. Gəncə - 2012, 205 s.
8. Rəcəbli Ə. Ferdinand De Sössürün dilçilik görüşləri. Bakı – 2003, 99 s.
9. Rəcəbov Ə. Ə. Orxon – Yenisey abidələri dilində felin tərzləri. Bakı – 1988, 75 s.
10. Rəcəbov Ə., Məmmədov Y. Orxon – Yenisey abidələri. Bakı – Yazıçı – 1993, 389 s.
11. Rəcəbov Ə. Dil, şüur, cəmiyyət, tarix. Azərnəşr – Bakı – 1993, 157 s.
12. Rəcəbova N. Qrammayik səviyyədə dilin struktur modelləri. Bakı – “Nurlan” – 2007, 159 s., (3 ədəd)
13. Rəfibəyli G. İngilis və Azərbaycan dillərində feli tərkiblər. Bakı – “Nurlan” – 2005, 143 s, (2 ədəd)
14. Rəhimov M. Azərbaycan dilində fel şəkillərinin formalaşması tarixi. Bakı – 1965, 266 s., (2 ədəd)
15. Rəhmanov C. Yeni Azərbaycan əlifbası. Bakı – 1992, 40 s.
16. Rəsulzadə Məhəmməd Əmin. Əsərləri. I cild 1903 – 1909. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı – Bakı – 1992, 469 s.
17. Rəsulzadə Məmməd Əmin. Əsrimizin Səyavuşu. Bakı – Gənclik – 1991, 110 s.
18. Rəsulov Ə. A., Rüstəmov R. Ə. Türk dili. Bakı Universiteti – 1991, 175 s.
19. Rüstəm Kamal. “Kitabi – Dədə Qorqud”da islama keçidin poetikası. Bakı – 1999, 54 s, (3 ədəd)
20. Rüstəmli Əzəmət. Zəngəzurun türk mənşəli yer – yurd adları. “Elm” – Bakı – 2010, 201 s., (2 ədəd)
21. Rüstəmov R. Ə. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində felin quruluşca növləri. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı Bakı – 1963, 104 s., (2 ədəd)
22. Rüstəmov R. Ə. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində felin arzu və lazım şəkilləri. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı Bakı – 1962, 59 s., (4 ədəd)
23. Rüstəmov R. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində fel. Bakı – 1965, 319 s.
24. Rüstəmov R. Ə. Quba dialekti. Bakı – 1961, 280 s., (2 ədəd)
25. Rüstəmova A. Klassik Azərbaycan poeziyasında qəzəl (janrın tarixi və poetikası XII – XVI əsrlər). Bakı – Elm – 1990,
26. Rüstəmova A. Müasir dövrdə Azərbaycanda etnodil prosesləri. Bakı – Qartal – 2001, 91 s., (2 ədəd)
27. Русские писатели об Азербайджане. I выпуск. Баку – 1949, 227 с.
28. Rzayev F. Söz. Bakı – 2012, 244 s.
29. Rzayev F. Söz konstruktorluğu. Bakı – 2012, 51 s.
30. Рзаев А. К. Очерки об ученых и мыслителях Азербайджана XIX века. Маариф – Баку – 1969, 140 с.
31. Rzayeva Klara. Azərbaycan dilində sifətin semantikası. Bakı – 2015, Şərq-Qərb nəşriyyat evi, 64 səh. (2 ədəd)
32. Rzayeva Klara. Azərbaycan dilində sifətin çoxmənanılığı. Bakı – 2015, Şərq-Qərb nəşriyyat evi, 128 səh. (2 ədəd)

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.