Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

Q

1. Qabdulla Tukay. Samanbazarı, yaxud yeni kəsikbaş. Bakı – 2011, 150 s.
2. Qacarlı C. I türkoloji qurultayda dil məsələləri. Bakı – 2005, 143 s.
3. Гаджиева Н. З. Синтаксис сложноподчиненного предложения в азербайджанском языке. Москва – 1963, 218 с.
4. Qarabağnamələr. I kitab. Bakı – 1989, 189 s.
5. Qarabağ - irsimizin əbədi yaddaşı.Bakı – 2008, 379 s.
6. Qaraşarlı Ç. Qədim yunan, roman, kelt və german dillərində türkizmlər. Bakı – Elm – 2005, 153 s.
7. Qasımov K. B. Azərbaycanca – İngiliscə danışıq kitabı. Bakı “Elm” – 1988, 93 s.
8. Qasımova X. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilində termin yaradıcılığının əsas istiqamətləri. Bakı – Elm – 2009, 125 s., (2 ədəd)
9. Qazi Bürhanəddin. Divan. Bakı – 1988, 656 s.
10. Qeybullayev Q. Qarabağ etnik və siyasi tarixinə dair. Bakı – Elm – 1990, 246 s.
11. Гейбуллаев Г. А. Топонимия Азербайджана. Баку ж 1986, 190 с., (2 ədəd)
12. Гейдарова Х. Принципы подачи омонимов в азербайджанской лексикографии. Монография. Лап Ламберт – 2014, 67 с.
13. Герд А. С. Формирование терминологической структуры русского биологического текста. Ленинград – 1981, 111 с.
14. Qədim Rus ədəbiyyatı müntəxəbatı. Maarif – 1985, 190 s.
15. Qədimalıyeva A. Qazi Bürhanəddin “Divan”ının leksikası. Bakı – 2008, 184 s.., (2 ədəd)
16. Qəhrəmanov C. Nəsimi “Divan”ının dilinin leksikası. Bakı – 1970, 566 s.
17. Qəmbərova Q. Nəsimi şeirində sözün hikmətləri. Bakı – 2009, 103 s., (4 ədəd)
18. Qiyasbəyli M.N. Azərbaycan dilində morfoloji söz yaradıcılığı. Bakı - 1987,178 s.
19. Гусейнова И. История народов Кавказа. Баку – 2006
20. Quliyeva K. Türkçe okuma kitabı. Bakü – 1999, 188 s.
21. Qubatov Ə. B. Azərbaycan xalqı ilə vahid qardaşlıq ailəsində. Bakı – Elm – 1991, 199 s., (2 ədəd)
22. Qurbanov Z. Azərbaycan ədəbi dilinin XVII əsr mərhələsi. Gəncə - 1997, 188 s.
23. Qurbanov A. Dünyada türk adları. Bakı – Elm – 2000, 27 s.
24. Qurbanov A. İnsan və dil. Gənclik – 1973, 105 s.
25. Qurbanov A.. İnsanlar yazmağı necə öyrənmişlər. Bakı – 1967, 49 s.
26. Qurbanov A. Azərbaycan onomalogiyası məsələləri. Bakı – 1986, 100 s.
27. Qurbanov A. Azərbaycan onomastikası. Bakı – 1986, 116 s.
28. Qurbanov A. Səməd Vurğun bədii əsərlərin dili və üslubu haqqında. Bakı – 1961, 41 s.
29. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. I cild. Bakı – 2003, 449 s., (3 ədəd)
30. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dili. Bakı – 1985, 401 s.
31. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum. I hissə. Bakı – 2005, 350 s.
32. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinə dair praktikum. II hissə. Bakı – 2005, 367 s., (2 ədəd)
33. Qurbanov A.Ümumi dilçilik. I hissə. Bakı – 2004, 274 s.
34. Qurbanov A. Ümumi dilçilik. II hissə. Bakı – 2004, 531 s.
35. Qurbanov A. Ümumi dilçilik. Bakı – 1993, 548 s.
36. Qurbanov A. Ümumi dilçilik. I hissə. Maarif – 1989, 561 s.
37. Qurbanov A. Ümumi dilçilik. Maarif – 1977, 298 s.,(2 ədəd)
38. Qurbanov A. Ümumi dilçilik məsələləri. Bakı – APİ – 1972, 102 s., (2ədəd)
39. Qurbanov A. Biblioqrafiya. Bakı – Elm – 2006, 216 s.
40. Qurbanov A. Azərbaycan onomalogiyasının əsasları. I cild. Bakı – 2004, 339 s.
41. Qurbanov A. Cücəkəndin daşüstü yazıları. Bakı – Elm – 2001, 15 s., (2 ədəd)
42. Qurbanov A. Qərbi Azərbaycanın Cucikənd şivəsi. I hissə. Bakı – 2007, 111 s.
43. Qurbanov A. Qərbi Azərbaycanın Cucikənd şivəsi. II hissə. Bakı – 2007, 92 s.
44. Qurbanov A. Cücəkənd yazılı abidələri. Bakı – 1996, 9 s.
45. Qurbanov A. Cücəkənd şivəsi. Bakı – Elm – 2001, 38 s., (2 ədəd)
46. Qurbanov A. Azərbaycan dilinin leksikologiyası. Bakı – 1964, 38 s.
47. Qurbanov A.M. Bədii mətnin linqvistik təhlili. Bakı – 1986, 480 s.
48. Qurbanov A. Türkoloji dilçilik. Bakı – APU – 1993, 117 s.
49. Qurbanov A. Ortaq türk ədəbi dili. Bakı – Gənclik – 1999, 35 s.
50. Qurbanov A. Azərbaycan lüğətçiliyinə dair. Bakı – 1962, 36 s.
51. Qurbanov Afat 70. Bakı – 1999,70 s., (2 ədəd)
52. Qurbanov A. Azərbaycan dilçiliyinin müasir məsələləri. Bakı – 2002, 71 s.
53. Qurbanov A. B. Əbdülhəq Hamid. Bakı – Elm – 1987, 111 s.
54. Qurbanov A. Azərbaycanlı adları lüğəti. Bakı – 2002, 108 s.
55. Qurbanov A. Qafqaz ərazisində dillər.Bakı – Elm – 2001, 44 s., (2 ədəd)
56. Qurbanov A. Türk xalqlarında advermə ənənələri.Bakı – Elm – 2002, 48 s.
57. Qurbanov A. Ortaq müsəlman adları. Bakı – Elm – 2000, 22 s., (2 ədəd)
58. Qurbanov A. Dilçiliyin tarixi. Bakı – 1976, 111 s
59. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan dilində leksik kateqoriyalar. Bakı – 1966, 35 s.
60. Qurbanov A. Müasir Azərbaycan dilinin frazeologiyası. Bakı – 1963, 38 s.
61. Qurbanov A. Dilçiliyin sistemi. Bakı – 1976, 80 s.
62. Qurbanov A. Dilçiliyin metodlar. Bakı – 1978, 42 s.
63. Qurbanov A. Uşağa necə ad seçməli. Bakı – 1993, 108 s., (3 ədəd)
64. Qurbanov A. Azərbaycan ədəbi və danışıq dili. Bakı – 1965, 42 s., (3 ədəd)
65. Qurbanov A. Dilçilikdə xüsusi kurs və seminarlar. Bakı – 1996, 31 s.
66. Qurbanov A. Dilçilik. Bakı – 1980, 46 s., (2 ədəd)
67. Qurbanova L. Dil sistemində terminoloji leksika. Bakı – 2006, 138 s.
68. Qurbanova F. İngilis və Alman antroponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri. Bakı – 2010, 334 s.
69. Qurbani. Bakı – 1990, 277 s.
70. Quliyeva S. Azərbaycan dilində ədəbiyyatşünaslıq terminologiyasının nəzəri məsələləri. Bakı – Nurlan – 2003, 183 s., (2 ədəd)
71. Quliyeva A. Üslublar arasındakı qarşılıqlı əlaqələr. Bakı – Elm – 2002, 165 s., (2 ədəd)
72. Qulieva X. Rus dilindən Azərbaycan dilinə kalkaetməə yolları. Bakı – 2007, 123 s., (3 ədəd)
73. Quliyev D. Azərbaycan dili yeni etapda. Bakı – 1940, 38 s., (2 ədəd)
74. Quliyev Ə. Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi. II hissə. Bakı – 2001, 191 s., (2 ədəd)
75. Qurbanov A. Azərbaycan dilçiliyi problemləri. I cild. Bakı -2004, 443 s.
76. Qurbanov Afat və onun onomastika məktəbi.. Bakı – 1999, 31 s.
77. Qurbanov A. Türk antroponimlərinin inkişaf dövrləri. Bakı – 2000, 55 s.
78. Qurbanov A., İbrahimov B. Azərbaycan dilçiləri. Bakı – 1970, 134 s., (3 ədəd)
79. Quliyev T. Z. Terminoloji yeniləşmədə əvəzetmə meylləri. Bakı – Elm – 2000, 73 s.
80. Quliyev T. Z. Azərbaycan ədəbi dilində terminoloji yeniləşmə. Bakı – 2005, 289 s.
81. Quliyev T. Altay dillərinin qohumluğu məsələsi. Bakı – Nurlan – 2006, 145 s., (2 ədəd)
82. Quliyeva A. R. Müasir Azərbaycan ədəbi dili üslublarının qarşılıqlı əlaqəsi. Bakı – 1994, 98 s.
83. Quliyeva Xuraman. Rus dilindən Azərbaycan dilinə kalketmə yolları.
84. Гулиева Л. Г. Типология семантической структуры топонимиконов разносистемных языков. Баку – 1990, 202 с.
85. Гулиева Л. Русская топонимия Азербайджана. Баку – 1984, 99 с., (4 ədəd)
86. Грамматика Азербайджанского языка. Баку – 1971, 412 с.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.