Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

M

1. Магеррамова С. Парадигматические отношения в лексике русского и Азербайджанского языков. Баку – 2002, 208 с.
2. Mamaev H. M. Azərbaycan SSR – nin rayonları, şəhərləri, şəhər tipli yaşayış məntəqələri, kənd sovetləri və başqa yaşayış məntəqələrinin adlarının düzgün yazılışı.Bakı – 1950, 76 s.
3. Маковельский А. О. Авеста. Баку – 1960, 142 с.
4. Материалы 3-й республиканской конференции молодых философов. Баку – Элм – 1986, 235 с.
5. Mahmudov M. Mətnin formal təhlili sistemi. Bakı – Elm – 2002, 241 s.
6. Mahmudov M. Kompüter dilçiliyi. “Elm və təhsil” – Bakı – 2013, 352 s., (3 ədəd)
7. Mahmudov M. Ərəbcə yazmış Azərbaycanlı şair və ədiblər. VII-XII əsrlər.Bakı – 1983, 205 s.
8. Mahmudov M. Mənim doğma institutum, mənim doğma həmkarlarım. Bakı – 2000, 109 s.
9. Махмудов А. Р. Фонетические основы передачи Азербайджанских имен собственных на русском языке и русских имен собственных на Азербайджанском языке. Азернешр – 1973, 113 с.
10. Махмудов М. Система автоматической переработки тюркского текста на лексико-морфологическом уровне. Баку – Элм – 1991, 133 с.
11. Махмудов А., Гулиев А., Кербалаева Р. Сравнительная типология русского и Азербацджанского языков. Баку – 1982, 215 с., (2 ədəd)
12. Mahmudova Q. Türk dillərinin frazeologiyası II. “Nurlan” – Bakı – 2009, 294 s., (6 ədəd)
13. Manafov N. R., Behbudov S. M. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində köməkçi nitq hissələri. Bakı – 1992, 84 s.
14. Mehdiyeva S. Ədəbi dil məsələləri. Bakı – 2012, 353 s., (3 ədəd)
15. Mehdiyeva S. H. Yazılı dastanların dili “Şəhriyar”dastanının materialları əsasında. Bakı – Elm – 1991, 132 s.
16. Mehdiyeva S. Bayatıdan dastana. Bakı – 2010, 279 s.
17. Mehdiyeva S. Folklor abidələrinin linqvo-poetik tədqiqi.. Bakı – Elm – 2003, 220 s.
18. Metodika və dilçilik. Bakı – 1976, 171 s., (4 ədəd)
19. Metodika və dilçilik. III buraxılış. Bakı – 1984, 121 s.
20. Məhərrəmqızı A. Dil quruculuğunun yeni mərhələsi. Söz yaradıcılığı. Bakı – 2004, 102 s., (2 ədəd)
21. Məhərrəmova R., Cahangirov M. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisinə dair materiallar. Bakı – 1962, 259 s.
22. Məhərrəmova R. Sabirin dili. Maarif – 1976, 105 s., (2 ədəd)
23. Məhəmməd Füzulinin nəsr əsərlərinin əlfba-tezlik sözlüyü. Bakı – Elm – 2004, 547 s.
24. Məhərrəmova R. XV-XVI əsrlər Azərbaycan ədəbi dili: leksika. Söz yaradıcılığı. Bakı – 2012, 221 s.
25. Məhərrəmova R. Mirzə Ələkbər Sabirin söz dünyası. Bakı – Nurlan – 2006, 323 s.
26. Məhərrəmova R. Kitabi – Dədə Qorqudun söz xəzinəsi. Bakı – 2009, 189 s., (2 ədəd)
27. Məhərrəmova R. Sabirin satirik şeirlərinin leksikası. Bakı – 1968, 142 s.
28. Prof. Rəhilə Məhərrəmova 80. Nurlan – 2003, 140 s., (2 ədəd)
29. Məhərrəmli B. Türk dillərində isim köklərində leksik-semantik inkişaf. Bakı – 2012, 398 s., (2 ədəd)
30. Məhərrəmli Q. Televiziya dili. Bakı – 2002, 302 s.
31. Məhsəti Ə. Azərbaycan kənd təsərrüfatı terminologiyasının semantik-struktur xüsusiyyətləri. Bakı – 1998, 188 s.
32. Məşədiyev Q. Bakı küçələri: adlar və talelər. Bakı – 2013, 320 s., (2 ədəd)
33. Məşədiyev Q. Müasir Azərbaycan dilində nitq hissələrinin semantikası. Bakı – Elm – 1998, 107 s.
34. Məşədiyev Q. Zaqafqaziyanın Azərbaycan toponimləri. Bakı – Elm – 1990, 146 s., (3 ədəd)
35. Məşədiyev Ə. Elmimizin üç zirvəsi. Bakı – 2005, 95 s., (2 ədəd)
36. Məmmədova P. Atatürkün dil siyasəti. Bakı, AzAtaM – 2003, 231 s., (3 ədəd)
37. Məmmədov İ. Ekran, efir və dilimiz. Bakı – Elm –1989, 70 s., (2 ədəd)
38. Məmmədov İ. Qəzet dilinin leksikası. Bakı – 2010, 161 s.,
(2 ədəd)
39. Məmmədov İsmayıl. Azərbaycan dilində qrammatik sinonimlik. Bakı-1985, 86 səh.
40. Məmmədov N. Müasir Azərbaycan dilində fellərin leksik sinonimliyi. Bakı – 1991, 108 s.
41. Məmmədov N. Azərbaycan dili. Bakı – 1996, 83 s.
42. Məmmədov N. Moskva Şərq dilləri İnstitutunun Azərbaycan alimləri. Bakı – Sabah – 1993, 105 s.
43. Məmmədov Ş. Azərbaycan dilinin Yardımlı rayon şivələri. Bakı – Təhsil – 2007, 165 s., (2 ədəd)
44. Мамедов А. Учебник арабского языка. Маариф – 1984, 312 с.
45. Mir Həmzə Seyid Nigari. Divan. Bakı – 2010, 824 s.
46. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi morfologiyası. Azərtədrisnəşr – 1962, 369 s.
47. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi sintaksisi. Bakı – 1968, 162 s.
48. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı – 1959, 77 s.
49. Mirzəzadə H. M. Füzulinin dili. Bakı – 1965, 91 s.
50. Mirzəzadə H. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikasına aid materiallar. (Fonetika – morfologiya), Bakı – 1953, 98 s.
51. Мирзезаде Ч. Х. Топонимы Азербайджана в средневековых арабских географических источниках. Баку – Элм – 1988, 118 с.
52. Mirağaqızı S. Dədə Qorqud. Bakı – 2008, 91 s.
53. Mirzəyev H. Müasir Azərbaycan dilinin morfologiyasından xüsusi seminar. Bakı – 1971, 135 s.
54. Mirzəyev H. Dərələyəz mahalının toponimləri və şivə sözləri. Bakı – 2003, 359 s., (3 ədəd)
55. Mirzəyev H. Qərbi Azərbaycanın dərələyəz mahalı. Bakı – 2004, 856 s., (3 ədəd)
56. Mirzəyev H. Azərbaycan dilində fel. Bakı – “Elm” – 2006, 503 s.
57. Mirzəyev H. Azərbaycan dilində fel. Bakı – 1986, 318 s.
58. Mirzəyev H. Müasir Azərbaycan dilində təsirli və təsirsiz fellər. Bakı – 1979, 115 s.
59. Mirzəyev H. Aşıq poeziyasında yaşayan adlarimiz və tariximiz. Bakı – 1997, 351 s.
60. Mirzəyev O. Adlarımız. Qanun – 2007, 266 s.
61. Mirzəyev O. Adlarımız. Bakı – 1986, 295 s.
62. Mirzəliyeva A. Azərbaycan dilinin qrammatikası: sxemlərdə, testlərdə. Bakı – 2005, 191 s.
63. Mirzəliyeva M. Türk dilləri frazeologiyasının nəzəri problemləri. Bakı – 1995, 145 s.
64. Mirzəliyeva M. Türk dillərinin frazeologiyası I. Bakı – 2009, 218., (4 ədəd)
65. Mirmahmudova S. Ermənistanda türk mənşəli yer adları. Bakı – 1995, 68 s.
66. Musaoğlu M. Kemal Abdulla`nın eserleri Türkiye türkçesinde. Ankara – 2010, 207 s.
67. Musaoğlu M. Türkolojinin Çeşitli sorunları üzərinə makaleler – incelemeler. Ankara – 2002,319 s.
68. Musayev M.M. Türk ədəbi dillərində mürəkkəb cümlə sintaksisi. Bakı – 2011, 401 s.
69. Musayev O. İngilis və Azərbaycan dili cümlələrində sözlərin sırası. Bakı – 1960, 81 s.
70. Musayev O. İngilis dilinin qrammatikası. Bakı – 1979, 359 s., (2 ədəd)
71. Murtuzayev S. M. F. Axundovun komediyalarının frazeologiyası. Bakı – 1958, 79 s.
72. Murtuzayev S. M. F. Axundovun komediyalarının dil və üslub xüsusiyyətləri. Azərnəşr – 1962. 112 s.
73. Müasir Azərbaycan dili. I cild. Bakı – 1978, 322 s.
74. Müasir Azərbaycan dilində söz birləşmələri. Bakı – 1961, 147 s., (4 ədəd)
75. Müasir Azərbaycan dili. II cild. Bakı – 1980, 507 s.
76. Müasir Azərbaycan dili. III cild. Bakı – 1982, 442 s.
77. Müasir Azərbaycan dilinin semasiologiyası. Bakı – Elm – 1985, 240 s.
78. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin işgüzar üslubu. Bakı – Elm – 2004, 193 s.
79. Müasir Azərbaycanda politologiyanın aktual problemləri. (VI buraxılış) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu “Siyasi Nəzəriyyələr” şöbəsi. Bakı – “Təknur” – 2014, 224 s.
80. Müasir cəmiyyətdə təhsilin sosiologiyası. AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu “Sosiologiya və sosial psixologiya” şöbəsi. Bakı – “Təknur” – 2014, 156 s.
81. Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüququn bəzi problemləri. AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu . Bakı – 2014, 368 s.
82. “Siyasi sosiologiyanın müasir problemlərinə dair”. (VII buraxılış) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu “Siyasi Nəzəriyyələr” şöbəsi. Bakı – “Təknur” – 2014, 190 s.
83. Müxtəsər dilçilik lüğəti. Bakı – 1960, 159 s.
84. Müzəffəroğlu T. Tabeli mürəkkəb cümlənin təkamülü (sadə cümləyə transformasiya). Bakı – 2012, 159 s., ( 2 ədəd)
85. Müsəlman bayramları. Bakı – 1993, 42 s.
86. Müsəlman cəmiyyətlərində qadınlar.. Bakı – “Elm və həyat” – 2004, 363 s.
87. Müstəqillik illərində Azərbaycanda innovasiyanın inkişafı. 20 il. Bakı – 2011, 225 s.
88. Mehdiqızı V. XIX əsr aşıq üslubunda yazılmış Azərbaycan poeziyasının leksikası. Bakı – Nurlan – 2002, 95 s.
89. Mədətova R. XIII _ XVIII əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində məsdər. Bakı – Nurlan – 2002, 130 s.
90. Məhişoğlu Bərsail. Doğma adım Qarabağım. Bakı – 2002,147s.
91. Məhərrəmova R. Sabirin satirik şe`rlərinin leksikası. Bakı – 1968, 142 s., (2 ədəd)
92. Məhəmmədi A. Ərəbcə-azərbaycanca qarşılıqlı atalar sözləri və zərbi məsəllər. Bakı – 1978, 261 s.
93. Məmmədli Q. İmzalar. Bakı – 1977, 118 s.
94. Məmmədli N. Türk şəxs adlarının izahlı sözlüyü. “Maarif” – 1995, 100 s.
95. Məmmədli N. Alınma terminlər. Bakı – Elm – 1997, 312 s.
96. Məmmədli N. Yunan və latın mənşəli beynəlmiləl termin elementləri. Bakı – Elm – 1998, 117 s., ( 2 ədəd)
97. Məmmədəliyev V. M. Ərəb dilçiliyi. Bakı – Maarif – 1985, 285 s.
98. Məmmədov N., Axundov A. Dilçiliyə giriş. “Maarif” – Bakı – 1966, 299 s.
99. Məmmədov N. Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsinin mənbə və üsulları. Bakı – 1958, 35 s.
100. Məmmədov N. Müasir Azərbaycan dilində fellərin leksik sinonimliyi. Bakı – 1991, 109 s.
101. Məmmədov N., Rəhmanov C. Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası. Bakı – Maarif – 1992, 41 s.
102. Məmmədov N. Azərbaycanın yer adları. Bakı – 1993, 179 s., (2 ədəd)
103. Məmmədov N., Rəhmanov C. Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası /yazı və oxu qaydaları/. Bakı – Maarif – 1992, 43 s.
104. Məmmədov Ə. Ərəb dili. Azərtədrisnəşr – 1962, 421 s.
105. Məmmədov M. Nərimanov və ana dili. Bakı – 1971, 79 s., (2 ədəd)
106. Məmmədov M. Nəriman Nərimanovun publisist üslubu. Bakı – Yazıçı – 1985, 169 s., (3 ədəd)
107. Məmmədov M. Biblioqrafiya. Bakı – 1998, 83 s.
108. Məmmədov M. Zəhmətkeşlərdə əməyə kommunist münasibəti tərbiyə etmək sahəsində Azərbaycan kommunist partiyasının fəaliyyəti. (1971 – 1975 – ci illər). Bakı – 1979, 118 s.
109. Məmmədov M. Filoloji düşüncələr. Bakı – 2005, 360 s., (2 ədəd)
110. Məmmədov M. Ana dili və nitq mədəniyyəti məsələləri. Bakı – Nurlan – 2004, 321 s.
111. Məmmədov M. Publisist sözün qüdrəti. Bakı – Yazıçı – 1992, 142 s., ( 2 ədəd)
112. Məmmədov M. Sənsiz. Bakı – 2009, 91 s.
113. Məmmədov İ. Axtarışlar, yozumlar, anımlar. Bakı – 2006, Bakı – Elm – 2006, 204 s., (2 ədəd)
114. Məmmədov İ. Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası. Bakı – 2009, 271 s., (2 ədəd)
115. Məmmədov M., Babayev Y., Cavadov T. Pedaqoji mühit və uşaq ədəbiyyatı. Bakı – 1992, 287 s.
116. Məmmədov Y. Orxon-Yenisey abidələrində adlar II. Bakı – 1981, 107 s.
117. Məmmədova S. Kütləvi informasiya vasitələri və dil.Bakı – 2009, 126 s. , ( 3 ədəd)
118. Məmmədova F. Azərbaycanın siyasi tarixi və tarixi coğrafiyası. Bakı – 1993, 260 s.
119. Məmmədova Q. Nəsiminin dili və Azərbaycan şivələri. Bakı – Nurlan – 2004, 155 s., (2 ədəd)
120. Мамедов М.А. Сравнительный анализ родственных языков. Ташкент – 1984, 79 с.
121. Мамедов К. Б. Население Азербайджанской ССР за 60 лет. Баку – 1982, 111 с.
122. Мамедова Т. Г. Фонология. Учебное пособие. Баку – 2011, 133 с., ( 2 ədəd)
123. Мамедова Т. Морфонология в описании русского и Азербайджанского языков. Баку – 2011, 121 с., (2 ədəd)
124. Мамедова Т. Позиционная мена, позиционные изменения и морфонологические чередования звуков в современном русском языке. Баку – 2009, 47 с., (2 ədəd)
125. Мамедова Т., Гусейнова Х. Орфоэпические нормы заимствованных слов в современном русском языке. Баку – 2010, 89 с.
126. Мамедов В. Методика развития письменной речи учащихся Азербайджанской школы. Баку – 1991, 147 с.
127. Мовлаева С. А. Пропагаида русской и Азербайджанской культуры на страницах газета «Каспий» (1881 – 1917 гг.)Баку – 1983, 128 с.
128. Miras. Elmi-kütləvi jurnal. Mart 2012, 96 s., (2 ədəd)
129. Мирзоев Р. С. Русское словообразование. Баку – 1986, 243 с.
130. Молчанова Г.Г. Семантика художественного текста. Ташкенд – 1988, 160 с.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.