Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

K

1. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı – Nurlan – 2008, 559 s., (2 ədəd)
2. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. II cild. Bakı – Nurlan – 2008, 478 s., (2 ədəd)
3. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. III cild. Bakı – Nurlan – 2008, 511 s., (2 ədəd)
4. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. IV cild. Bakı – Nurlan – 2009, 528 s., (2 ədəd)
5. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. V cild. Bakı – Nurlan – 2008, 499 s., (2 ədəd)
6. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. VI cild. Bakı – Nurlan – 2009, 584 s., (2 ədəd)
7. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. VII cild. Bakı – Nurlan – 2009, 565 s., (2 ədəd)
8. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. VIII cild. Bakı - Nurlan – 2009, 542 s.
9. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. IX cild. Bakı - Nurlan – 2010, 544 s., (2 ədəd)
10. Kazımov Q. Ş. Seçilmiş əsərləri. X cild. Bakı - Nurlan – 2010, 559 s.
11. Kazımov Q. Sənət düşüncələri. Bakı – 1997, 575 s., (2 ədəd)
12. Kazımov Q. Ş. Yaradıcılıq üfüqləri. Bakı – 2008, 375 s., (3 ədəd)
13. Kazımov Q. Dilimiz – tariximiz. Bakı – Elm – 1998, 271 s., (“ ədəd)
14. Professor Qəzənfər Kazımov. Bioqrafik və biblioqrafik məlumat kitabı. Bakı – 2007, 350 s.
15. Kazımov Q. Ş. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. “Ünsiyyət” – 2000, 494 s.
16. Kazımov Q. Dil, tarix, poeziya. Bakı – Nurlan – 2005, 598 s.
17. Kazımov Q. Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cömlənin inkişaf tarixi. Bakı – Elm və təhsil – 2010, 174 s., (2 ədəd)
18. Kazımov Q. Ş. Müasir Azərbaycan dili. Morfologiya. Bakı – Elm və təhsil – 2010, 397 s., (2 ədəd)
19. Kazımov Q . Ş. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı – 2004, 494 s., (3 ədəd)
20. Kazımov Q. Ş. Müasir Azərbaycan dili. Sintaksis. Bakı – 2010, 498 s., (2 ədəd)
21. Kazımov Q. Ş. Bədii ədəbiyyatda komizm üsulları. Bakı – 1987, 227 s., (2 ədəd)
22. Kazımov Q., Babaşoğlu İ., Kazımlı Ç. Soltanlı: Bir kəndin yetirmələri. Bakı – “Örnək” – 1997, 119 s.
23. Kazımov Q. Ş. Dildən xüsusi seminar. Yazıçı və dil. Bakı – 1975, 227 s.
24. Kazımov Q. Komik bədii vasitələr.. Bakı – Yazıçı – 1983, 186 s, (2 ədəd)
25. Кязимов Г. Теория комического. Баку – 2004, 266 с.
26. Kazımov Q. Homerin poemaları və “Kitabi- Dədə Qorqud”. Bakı – 2006, 79 s., (2 ədəd)
27. Kazımov İ. Müasir Türk dillərinin müqayisəli fonetikası. I cild. Bakı – 2011, 193 s., ( 2 ədəd)
28. Kazımov İ. Müasir Türk dillərinin müqayisəli leksikası. II cild. Bakı – 2010, 400 s., (2 ədəd)
29. Kazımov İ. Ağarəhim Rəhimov bədii nəsrinin dil və üslub özəlliyi.Bakı – 2010, 201 s., (2 ədəd)
30. Kazımov İ. Axısqa türkləri: dil, tarix və filklor. Bakı – 2012, 490 s., ( 2 ədəd)
31. Kazımov İ. Nizami Cəfərov və Azərbaycan türkçülük düşüncəsi. Bakı – 2010, 46 s., (2 ədəd)
32. Kazımov Q. Qurbani və poetikası. Bakı – 1996, 197 s., (2 ədəd)
33. Kazım Ziya. Səhnə dili haqqında. Bakı – 1947, 77 s.
34. Karanfil Güllü. Sanki yıldızlar aucumdaydı... Bakı – Nurlan – 2005, 102 s.
35. “Kitabi – Dədə Qorqud”. Bakı – 1939, 178 s.
36. Kitabi - Dədə Qorqud.Məqalələr toplusu. Bakı – Elm – 1999, 312 s.
37. Kitabi – Dədə Qorqud. Bakı – 1962, 174 s.174 s., (3 ədəd)
38. Kitabi – Dədə Qorqud 1300. Bakı – 1999, 166 s., (2 ədəd)
39. “ Kitabi – Dədə Qorqud” dastanlarının statistik təhlili. Bakı – 1997, 78 s., (3 ədəd)
40. “Kitabi – Dədə Qorqud”un statistik təhlili. Bakı – Elm – 1999, 247 s., (2 ədəd)
41. Книга моего Деда Коркута. Москва – Ленинград – 1962, 292 с.
42. Koseriu E. Ümumi dilçiliyə giriş. Bakı – 2006, 252 s., (2 ədəd).
43. Kütləvi informasiya vasitələrinin dili. Respublika elmi konfransının materialları (25 iyun 2010-cu il. Bakı – 2010, 63 s., (2 ədəd)
44. Кулиева К. Древнетюркский лексический пласт кубинско – дербентского диалекта Азербайджанского языка. Баку – Нурлан – 2007, 150 с.
45. Кулиев Д. О вредительской работе буржуазных националистов в области Азербайджанского языеа. Баку – 1939, 43 с.
46. Кулиев Г. К., Мамедова С. А. Термины переводоведения немецкого языка и способы их передачи на русский язык. Баку – 2005, 141 с.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.