Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

H

1. Hatəmi N. Fars dili. “Maarif” – Bakı – 1984, 373 s., (2 ədəd)
2. Hacıyev Edison. Müasir İngilis və Azərbaycan dillərində köməkçi nitq hissələrinin funksional – semantik xüsusiyyətləri. Bakı – 2006, 268 s., (2 ədəd)
3. Hacıyev T. Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili. Təhsil – Bakı – 2013, 246 s., (2 ədəd)
4. Hacıyev T. Şerimiz, nəsrimiz, ədəbi dilimiz. Bakı – Yazıçı – 1990, 359 s.
5. Hacıyev T. Yazıçı dili və ideya-bədii təhlil. Maarif – 1979, 129 s.
6. Hacıyev T. Satira dili. Bakı – 1975, 176 s.
7. Hacıyev T. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dili. “Maarif” nəşriyyatı, Bakı – 1977, 186 s.
8. Hacıyev T. “Molla Nəsrəddin”in dili və üslubu. Bakı – Yazıçı – 1983, 267 s.
9. Hacıyev T. Dədə Qorqud: dilimiz, düşüncəmiz. “Elm” – Bakı – 1999, 211 s., (2 ədəd)
10. Hacıyev T. İ., Vəliyev K. N. Azərbaycan dili tarixi. Oçerklər və materiallar. “Maarif” – Bakı – 1983, 186 s., (2 ədəd)
11. Hacıyev K. Azərbaycan dilində nida. “Nurlan” – Bakı – 2005, 213 s., (2 ədəd)
12. Hacıyev K. Azərbaycan dilində xüsusi nitq hissələri. (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti), Çaşıoğlu – Bakı – 1999, 162 s.
13. Hacıyeva A. Aqlütinativ dillərdə daxili fleksiya və fuziya. Bakı – 2007, 327 s., (2 ədəd)
14. Hacıyeva N. Azərbaycan dilində antroponimlərin üslubi xüsusiyyətləri. “Elm və təhsil” – Bakı – 2014, 175 s.
15. Hacıyev M. Toy-düyün xəzinəmizdən. Azərbaycan “Bilik” maarifçilik cəmiyyətinin”Bayatı” sifariş ədəbiyyatı mərkəzi – 1995, 158 s.
16. Hacıyeva İ. Dil quruculuğunun nəzəri problemləri. Bakı – 2005, 399 s., (2 ədəd)
17. Hacıyeva İ. Nitq mədəniyyəti məsələləri. Bakı – 2004, 152 s.
18. Hacıyeva N. Azərbaycan dilində vokativlər. Bakı – 2007, 143 s., (3 ədəd)
19. Hacıyeva Nərgiz. Nitq mədəniyyəti biblioqrafiya. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 435 səh. (2 ədəd)
20. Hacıyeva Ə. Uşaq nitqinin linqvistik təhlili. “Maarif” – Bakı – 1994, 122 s.
21. Heydər Əliyev dil haqqında və Heydər Əliyevin dili. Bakı – Elm – 1998, 195 s.
22. Heydərov R. Dillərin inkişafında dil əlaqələrinin rolu. “Elm və təhsil” – Bakı – 2013, 213 s., (2 ədəd)
23. Həbibli R. Azərbaycan onomastik lüğətləri. Bakı – 2000, 145 s.
24. Həsənov Q. M. “Dəhnamə”nin sintaksisi. (Təyini söz birləşmələri). Bakı – 1967, 115 s., (3 ədəd)
25. Həsənov Q. Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi. (Dərs vəsaiti), Bakı – 1981, 78 s.
26. Həsənov Ə. Azərbaycan maarifçiləri tərəfindən islamın tənqidi. Bakı – Yazıçı – 1983, 223 s.
27. Həsənov İ., Şərifov A. Qramer. Orta məktəb üçün. Azərnəşr, Bakı – 1933, 46 s.
28. Həsənov H. Söz və ad. “Maarif” – Bakı – 1984, 95 s.
29. Həsənov H. Azərbaycan dilinin semasiologiyası. ADU nəşri, Bakı – 1978, 87 s.
30. Həbibova K. Nitqdə manipulyasiya. “Elm və təhsil” – Bakı – 2011, 59 s., (2 ədəd)
31. Həbibova K. Müasir Azərbaycan dilində elliptik cümlə. “Elm və Təhsil” – Bakı – 2009, 189 s., (2 ədəd)
32. Həmzəyev T. B. Azərbaycan dialektologiyasına aid materiallar. ADU, Bakı – 1985, 61 s.
33. Həsənova Ə. Kənd təsərrüfatı terminlərinin yaranma üsulları. Bakı – Azərnəşr – 1993, 116 s.
34. Həsənova G. Fel zamanlarının müqayisəli tipologiyası. “Elm və təhsil” – Bakı – 2014, 189 s.
35. Həsənov H. Azərbaycan dilinin fonetikası. Bakı – 1999, 269 s., (2 ədəd)
36. Həbibova S. Mətbuat leksikası (1970 – 1990). Bakı – 2002, 112 s., (2 ədəd)
37. Hidayətzadə T. İ. İngilis dili Azərbaycan auditoriyasında. “Maarif” – Bakı – 1987, 101 s.
38. Xəbərlər № 1-2. Humanitar Elmlər seriyası. Bakı – “Elm” – 2009, 205 s.
39. Xəbərlər № 2. Humanitar Elmlər seriyası. Bakı – “Elm” – 2010, 93 s.
40. Xəbərlər № 3-4. Humanitar Elmlər seriyası. Bakı – “Elm” – 2009, 191 s., (2 ədəd)
41. Hüseynov S. Nitq mədəniyyəti. Bakı – Yazıçı – 2010, 238 s., (2 ədəd)
42. Hüseynov S. Qasim bəy Zakir. Bakı – Yazıçı – 2010, 342 s.
43. Hüseynov A. Azərbaycan dialektologiyası. (Dərs vəsaitit), APİ-nin nəşri, Bakı – 1970, 87 s.
44. Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dili. “Maarif” nəşriyyatı, Bakı – 1983, 319 s.
45. Hüseynzadə M. Müasir Azərbaycan dilində təktərəfli və mürəkkəb təyini söz birləşmələri. Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, Bakı – 1957, 93 s., (3 ədəd)
46. Muxtar Hüseynzadənin 100 illiyi.Xatirələr. Bakı – “Nurlan” – 2001, 107 s.
47. Hüseynzadə Ç. Orta əsrlər ərəbdilli yazılı abidələrdə türk mənşəli antroponimlər. “Elm və təhsil” – Bakı – 2011, 149 s., (2 ədəd)
48. Hüseynzadə Ç., Rəhmanov C. Dil norması və kriminalistika. Bakı – “Nurlan” – 2005, 174 s.
49. Hüseynova N. Azərbaycan dilində termin yaradıcılığı prosesi (1920 – 1990 – cı illər). Bakı – “Nurlan” – 2008, 139 s., (7 ədəd)
50. Hüseynova G. Lahıc tatarlarının dili. Bakı – “Nurlan” – 2002, 197 s.
51. Hüseynova G. Tat dili leksik fondunun genealoji təhlili. (Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında),
52. Hüseynova G. Tat dilinin leksikası. (Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında), “Elm və təhsil” – Bakı – 2013, 249 s., (2 ədəd)

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.