Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

Ə

1. Əbdürrəhmanov A. Azərbaycan dilində sənət və peşə adları. Bakı – 1998, 188 s., (2 ədəd)
2. Əfəndizadə Ə. Azərbaycan dili orfoqrafiyası tədrisinin elmi əsasları. Maarif – 1968, 130 s., (2 ədəd)
3. Əfəndizadə Ə. Qrammatik təhlil haqqında. Bakı – 1958, 57 s.
4. Əfəndizadə Ə. Yazılışı çətin sözlər və onların öyrənilməsi yolları. Azərtədrisnəşr – 1964, 58 s.
5. Əfəndizadə Ə., Abbasov Ə. Məktəblinin orfoqrafiya lüğəti. Maarif – 1978, 114 s.
6. Əfəndizadə Ə., Kəlbəliyev Ə., Əhmədov H. Azərbaycan dilindən didaktik materiallar. Maarif – 1977, 263 s.
7. Əfəndiyeva T. Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Bakı – 1973, 74 s., (2 ədəd)
8. Əfəndiyeva T. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bakı – 2011, 352 s.
9. Əfəndiyeva T. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bakı – 1980, 249 s., (2 ədəd)
10. Əfəndiyeva T. Felin keçmiş zaman formaları. Bakı – 2005, 130 s., (2 ədəd)
11. Əkrəm Cəfər. Dilşünaslıq elementləri. (Orta məktəblərin 8 – 10 sinifləri üçün). AZƏRNƏŞR Tədris-pedaqoji şöbəsi, Bakı – 1940, 52 s.
12. Əfəndiyeva T. Azərbaycan ədəbi dilinin üslubiyyat problemləri. Bakı – 2001, 181 s.
13. Əhmədov T. Azərbaycan toponimikasının əsasları. Bakı Universiteti – 1991, 317 s.
14. Əhmədov M. Naxçıvan şivələrinin lüğəti. Atalar sözləri. Bakı – Gənclik – 1997, 172 s.
15. Əhmədov Ş. Mühazirəçilik məharəti, natiqlik sənəti. Bakı – 1985, 165 s.
16. Əhmədova S. Heydər Əliyevin dil siyasəti. Bakı – 2008, 95 s.
17. Əhmədova E. Azərbaycan etnonimləri. Bakı – 2007, 128 s., (2 ədəd)
18. Əhmədli S. Həcc ziyarəti. Bakı – 2009, 63 s.
19. Əhmədli S. Hər kim yüz il unutmasa... Bakı – Elm – 2011, 304 s.
20. Əhmədli S. Analar köç edəndə. Bakı – Elm – 2012, 96 s.
21. Əhmədli S., Rüstəmzadə H. Şərəfli ömür yolu. Bakı – 2011, 457 s.
22. Əhmədli Salatın. Soykökümüz, milli-mənəvi mədəniyyətimiz, tarimiz. Bakı – 2015, 511 səh. (2ədəd)
23. Əhmədli Salatın. Ana qaynaq-ulu kök. (üslubi paralellərin müqayisəli təhlili) Bakı-2015, 367 səh. (2ədəd)
24. Əhmədli Salatın. O dünyanın adamları. Bakı-2012, 339 səh.
25. Əhmədli Salatın. Bir məhbusun gündəliyi. Bakı-2010, 267 səh.
26. Əjdər Fərzəli. Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti. Bakı “Nurlan” – 2008, 335 s., (2 ədəd)
27. Əjdər Fərzəli. Durnalar. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı. Bakı – 2010, 97 s., (2 ədəd)
28. Əjdər Fərzəli. Yanır bütün pərvanələr. Bakı – Yazıçı – 2010,
212 s., (2 ədəd)
29. Əkrəm Cəfər. Mirzə Ələkbər Sabir seirinin qafiyə lüğəti.
Qanun – 2007, 130 s., (3 ədəd)
30. Əkinçi (1875 – 1877). Bakı – 1979, 463 s.
31. Ələkbər Aydın. Əlyazmalarımdan seçmələr. Bakı – 2011, 438 s., (3 ədəd)
32. Ələkbər Aydın. Yazı – pozularımdan seçmələr. Bakı – 2006, 438 s., (2 ədəd)
33. Ələkbərova K. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilinə Türkiyə türkcəsinin təsiri. Bakı – 2010, 238 s., (2 ədəd)
34. Ələkbərova A. Poetik tərcümənin dil və üslub problemi. Bakı – 2006, 131 s., (3 ədəd)
35. Ələkbərova E. Dilimizin ulu səsi – Dədə Qorqud abidəsi. Bakı – Nurlan – 2007, 240 s., (3 ədəd)
36. Ələkbərov A. Q. Rus dilinin qrammatikası. Fonetika və morfologiya. Bakı – Elm – 1988, 147 s., (2 ədəd)
37. Ələkbərzadə M. Azərbaycan və Azərbaycanlılar: dünən, bu gün, sabah. Bakı – AzAtaM – 2005, 69 s., (2 ədəd)
38. Ələkbər Aydın. Pərakəndə yazılarım dəməti. Букет разрозненных моих писаний. Bakı, “Elm və təhsil” – 2015, 380 səh. (2 ədəd)
39. Əli Şamil. Türkçülüyün qurbanları (Qazaxıstan). Bakı – 2013, 163 s.
40. Əli Rza Xələfli. Dilimiz – varlığımız. Bakı – 2009, 159 s.
41. Əliyev O. “Kitabi – Dədə Qorqud” və Azərbaycan folkloru. “Elm” – 1999, 72 s., (2 ədəd)
42. Əliyev Ə. Azərbaycan dilinin meğri şivələri. Bakı – Elm – 2003, 579 s.
43. Əliyev KK. Üslubiyyat və üslublar sistemi. ADU – 1985, 81 s.
44. Əliyev H. Ümumi antroponimika problemləri. Bakı – 1985, 125 s.
45. Əliyev X. Gürcüstanın türk mənşəli toponimləri (el – oba, yer – yurd adları).Gəncə - 1999, 159 s.
46. Əliyeva R. Xalq müdrikliyi insan sağlamlığı haqqında. Bakı – 1981, 59 s.
47. Əliyeva R. Azərbaycan toponimləri. Bakı – Qanun – 2002, 135 s., (4 ədəd)
48. Əliyeva R. Sözün mifi. Bakı – 2011, 176 s., (2 ədəd)
49. Əliyeva R. Folklorda onomastika məsələləri. Bakı – 2010, 144 s., (2 ədəd)
50. Əliyeva N. İngilis dilində sifət. Bakı – 2010, 327 s.
51. Əliyeva Nərmin. Valentlik nəzəriyyəsi. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, 172 səh.
52. Əliyeva Nərmin. Dilçilikdə valentlik. Bakı - 2015, “Elm və təhsil”, 303 səh. (2ədəd)
53. Əliyeva Z. Türk dillərində sifətlərin leksik – semantik variantları. Bakı – Elm – 1998, 185 s.
54. Əlibəyzadə E. Ədəbi şəxsiyyət və dil. Yazıçı – 1982, 196 s.
55. Əlibəyzadə E. Azərbaycan dilinin tarixi. I cild. Bakı – 2007, 655 s.
56. Əlibəyzadə E. Azərbaycan dilinin tarixi. II cild. Bakı – 2008, 636 s.
57. Əlizadə Z. Müasir Azərbaycan dilində modal sözlər. Bakı – 1965, 146 s.
58. Əlizadə S. Orta əsrlərdə Azərbaycan yazı dili. ADU – 1985, 84 s.
59. Əlizadə S. Azərbaycan ədəbi dili tarixindən praktikum. Bakı – 1983, 92 s.
60. Əlizadə S. Q. XVI əsr Azərbaycan ədəbi dili (mühazirə mətni). Bakı – 1966, 32 s.
61. Əlimirzəyev X. Problemlər və xarakterlər drammaturgiyası. Yazıçı – 1979, 354 s.
62. Əlyazmalar xəzinəsində. VI cild. Bakı – 1983, 145 s.
63. Əsədova A. Azərbaycan dilində qrammatik hallar. Bakı – 2009, 131 s., (2 ədəd)
64. Əliyeva S. Orxon – Yenisey abidələrində toponimlər. Bakı – 2003, 151 s.
65. Əliyeva S. Azərbaycan məhkəmə sənədlərinin dili. Bakı – Nurlan – 2004, 121 s.
66. Əliyeva G. Türk dillərində felin zaman formaları. Bakı – 2014, 104 s, (2 ədəd)
67. Əliyeva G. Türk dillərində felin zamanlarının semantik-üslubi xüsusiyyətləri, şəxs və inkarlıq kateqoriyaları. Bakı – 2014, 112 s., (2 ədəd)
68. Əsgərov N. Azərbaycan hidronomləri. Bakı – 2002, 147 s.
69. Əsgərov H. Azərbaycan dilində maddi mədəniyyət leksikası. Nurlan – 2006, 445 s., (3 ədəd)
70. Əsgərov M. Ə. Natiqlik sənətinin əsasları. Bakı – 1975, 258 s.
71. Əsgərov M. B. Zaman formaları, adverbial fel formaları və onlar arasında funksional semantik əlaqələr. Bakı – Nurlan – 2002, 146 s.
72. Əsədova M. İngilis və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümlələri. Bakı – Nurlan – 2007, 143 s., (3 ədəd)
73. Əsədova M. İngiliscə - Azərbaycanca tematik sözlər lüğəti. Bakı – 2001, 104 s.
74. Əsədova M. İngilis dilini öyrənmə kursu. Bakı – Elm və təhsil – 2011, 247 s., ( 2 ədəd)
75. Əzizoğlu H. Türklüyümüz. Bakı – AzAtaM – 2007, 220 s., (2 ədəd)
76. Əsgər İlkin. Azərbaycan dilində məhsuldarlıq yaradan qeyri-məhsuldar şəkilçilər. Monoqrafiya. Bakı, “Elm və təhsil” – 2015, 148 səh., (2 ədəd)
77. Əsgərova Türkan. Nəsimi dilinin frazeologiyası. Bakı, “Elm və təhsil” – 2015, 240 səh. (2 ədəd)
78. Əsgərov Mayıl B. Linqvo-psixoloji vəhdət nəzəriyyəsi. Bakı – 2015, 191 səh. (1 ədəd)
79. Əsgərov Mayıl B. Linqvopsixologiya və ya dilin psixologiyasi. Bakı 2011, 305 səh. 1 ədəd
80. Əhmədova Kəmalə. Çoxkomponentli mürəkkəb cümlələr (Müasir Azərbaycan dili materialları əsasında). Bakı, “Elm və təhsil” – 2014, 136 səh. (3ədəd)
81. Əlibəyzadə Elməddin. Azərbaycan dilinin tarixi. İki cilddə (2-ci cild). Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı – 2008, 638 səh.
82. Əlibəyzadə Elməddin. Azərbaycan dilinin tarixi. İki cilddə (1-ci cild). Bakı, Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi – 2007, 660 səh.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.