Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

C

1. Cabbarov X. Sənətkar, söz, üslub. (Bədii üslubda obrazlılıq problemi). Bakı – 1993, 198 s.
2. Cahangirov M. Azərbaycan milli ədəbi dilinin təşəkkülü. I hissə. “Elm” nəşriyyatı, Bakı – 1978, 234 s., (2 ədəd)
3. Cahangirov F. İngilis və Azərbaycan dillərində modallığın struktur-semantik tədqiqi (müqayisəli tipoloji tədqiqat). Bakı – “Elm” 2005, 312 s.
4. Cahangirov F. Perfekt zamanlar. Bakı – “Elm” – 2000, 78 s., (2 ədəd)
5. Cahangirov M. M. F. Axundov dram əsərlərinin dili üzərində necə işləmişdir. Bakı – 1962, 253 s.
6. Cavad Heyət. İki dilin müqayisəsi. “Varlıq elmi” toplusunun əlavəsi, Bakı – Elm – 1991, 98 s., (3 ədəd)
7. Cavadov Ə. M. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində sintaktik vahidlərin sırası. “Elm” nəşriyyatı, Bakı – 1977, 111 s.
8. Cavadova M. Şah İsmayıl Xətainin leksikası. Bakı – “Elm” – 1977, 213 s., (2 ədəd)
9. Cəfər Xəndan. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Bakı – Azərnəşr – 1950, 223 s.
10. Cəfərov A. Nəbi Xəzrinin poetik dili. “Elm və təhsil” – Bakı – 2012, 143 s., (4 ədəd)
11. Cəfərov N. Q., Azadəliyeva S. C. Rusdilli Azərbaycan poeziyasında Azərbaycan dili elementləri. Bakı – 2003, 127 s.
12. Cəfərov N. Azərbaycanşünaslığın əsasları. Bakı – 2005, 255 s., (2 ədəd)
13. Cəfərov S. Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı. ADU nəşriyyatı, Bakı – 1960, 201 s., (2 ədəd)
14. Cəfərov S. İsim tədrisinin nəzəri əsasları. Azərtədrisnəşr – Bakı – 1962, 97 s., (3 ədəd)
15. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dili. (Adlar və onları düzəldən şəkilçilər). Bakı – 1949, 96 s.
16. Cəfərov S. Müasir Azərbaycan dilinin leksikası. Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, Bakı – 1958, 166 s.
17. Cəfərov N. Zəhmətkeş alim, tanınmış dilçi-türkoloq. “Elm və təhsil” – Bakı – 2012, 135 s., (2 ədəd)
18. Cəfərov N. Cənubi Azərbaycanda ədəbi dil: normalar, üslublar... Bakı – Elm – 1990, 126 s., (2 ədəd)
19. Cəfərov N. Ədəbiyyatdan siyasətə. AzAtaM – Bakı – 2003, 103 s., (2 ədəd)
20. Cəfərov N. Türk dünyası: xaos və kosmos. Bakı Universiteti nəşriyyatı, Bakı – 1998, 212 s.
21. Cəfərov N. “Kitabi-Dədə Qorqud”da islama keçidin poetikası. “Elm” – Bakı – 1999, 54 s.
22. Cəfərova B. C. Terminoloji lüğətçilik məsələləri. (Ali məktəblərin tələbələri üçün dərs vəsaiti), Bakı – 1997, 85 s.
23. Cəfərova B. İngilis və Azərbaycan dillərində felin zamanlar sistemi. Bakı – “Nurlan” – 2004, 259 s., (3 ədəd)
24. Cəfərli Yadigar. Azərbaycan dilinin onomastikası müstəqillik dövründə. Bakı – 2015, 385 səh. (1 ədəd)
25. Cəfərsoylu İ. Türk, urartu, alban etnolinqvistik uyğunluqları. Bakı – 2008, 326 s., (2 ədəd)
26. Cəfərsoylu İ. Türk dillərində teonim və etnonimlər. Bakı – 2010, 367 s., (2 ədəd)
27. Cəfərsoylu İ. Türklər Rusların soy kökündə. Bakı – 1995, 115 s.
28. Cəfərsoylu İ. Sibirdə Təbriz şəhəri. Bakı – 2005, 215 s.
29. Cəlilbəyli O. Altay dilləri nəzəriyyəsi və yapon dili. Bakı – “Nurlan” – 2004, 111 s., (2 ədəd)
30. Cəlilov F. A. Azərbaycan dilinin morfonologiyası. “Maarif” – Bakıı – 1988, 285 s.
31. Cəlilov F. Azərbaycan dili morfonologiyasından oçerklər. ADU – Bakı – 1985, 106 s., (3 ədəd)
32. Cənubi Azərbaycan tarixi məsələləri. Bakı – Elm – 1991, 194 s.
33. Cəmşidov Ş. “Kitabi – Dədə Qorqud”. Bakı – 1977, 174 s., (2 ədəd)
34. Cuvarlı C. Azərbaycan dili qrammatikasının tədris metodikasına dair. (Müəllimlər üçün metodik vəsait). AZƏRNƏŞR Tədris-pedaqoji şöbəsi, Bakı – 1940, 44 s.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.