Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

                          Nəsimi  adına
                        DİLÇİLİK   İNSTİTUTU 


 
 
   
 
  RƏHBƏRLİK
   
Elmi katib
 
  HAQQIMIZDA
   
İnstitutun tarixi
Elmi şura
 
ŞÖBƏLƏR
   
Azərbaycan dilinin dialektologiyası şöbəsi
İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi
Təhsil şöbəsi

Eksperimental Fonetik Araşdırmalar Laboratoriyası

 
 
DİGƏR
 
Dissertasiya Şurası
Elmi seminar
Elmi Tədqiqatların Əlaqələndirilməsi Şurası
Qaynar xətt
Elmi kitabxana
Yeni nəşrlər
Elanlar
Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
“Türk dilləri araşdırmaları” jurnalı
İnnovasiya
Konfranslar
Video
Mətbuat yazıları
Saytın xəritəsi
   
LİNKLƏR
   
 
 
 
 
   
 
SAYĞAC
 
free counters

B

1. Babayev A. Bəkir Çobanzadə. Bakı – 1998, 310 s., (2 ədəd)
2. Babayev A. Türksoyun birlik səsəi. Bakı – 2006, 345 s.
3. Babayev A. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. Bakı – 2008, 621 s.
4. Babayev A. Dilçiliyimizin məbədi. (BDU-nun Ümumi dilçilik kafedrasının tarixi). Bakı – 2002, 264 s.
5. Babayev A. Müasir Azərbaycan dilinin funksional üslubları. ADU – Bakı – 2001, 258 s.
6. Babayev A. Elimizin və elmimizin soyqırımı.. I kitab. Bakı – 2003, 371 s.
7. Babayev A., Qarayev M. İngilis dilinin fonetikası.Bakı – 1983, 258 s., (2 ədəd)
8. Babaşoğlu İ. Yazıçı: müasir həyat və gerçəkliklər (Tahir Kazımovun yaradıcılığı əsasında).Bakı – 2012, 133 s., (2 ədəd)
9. Balayev X. Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təşəkkül tarixindən. Bakı – 2002, 198 s.
10. Baliyev H. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasından mühazirələr. Bakı – 1978, 85 s.
11. Balasaqunlu Y. Qutadqu bilik (poema).. Bakı – Gənclik – 1998, 333 s.
12. Bağırov A. Türk dillərində yarimçıq fellər. Bakı – 1993, 86 s.
13. Bağırov A. Naxçıvan oykonimləri. Bakı – 2008, 336 s.
14. Bağırov A. Naxçıvan toponimlərinin linqvistik xüsusiyyətləri. Bakı “Elm”-2002,286 s.
15. Bağırov A. Onomalogiya problemləri. I cild. Bakı – 2010, 435 s.
16. Bağırov A. Oronimlərin linqvistik xüsusiyyətləri (Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında).Bakı – 2011, 219 s.
17. Bağırov A. Naxçıvanın hidronimləri. Bakı – 2000, 89 s.
18. Bağırov A. Naxçıvan Müxtar Respublikasının onomastik vahidlər sözlüyü. Bakı – Nurlan – 2003, 231 s.
19. Bağırov Ə. Mürəkkəb cümlənin üslubi xüsusiyyətləri. ADU – Bakı – 1978, 51 s.
20. Bayramov H. Müasir Azərbaycan dilində tabesiz mürəkkəb cümlələr. Bakı – 1960, 119 s.
21. Bayramov H. Azərbaycan dili frazeologiyasının əsasları. Maarif – 1978, 174 s., (2 ədəd)
22. Bayramov İ. Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri.Bakı – Elm – 2002, 695 s.
23. Bayramov İ. Müasir Azərbaycan dilindən praktikum. Bakı – 1987, 82 s.
24. Bayramov V. Ə., Qocayev S. Ə., Bağırov Y. C. Heyvandarın yaddaş kitabçası. Bakı – 1983, 65 s.
25. Baxşəliyeva S. Məhəmmədtağı Qaraqoyunlunun “Fərhəngi – Türki” lüğəti və Azərbaycan dilinin tarixinin öyrənilməsində onun əhəmiyyəti. Bakı – 2009, 262 s., (2 ədəd)
26. Behbudov S. Azərbaycan dili şivələrinin frazeologiya lüğəti. Bakı – 2011, 291 s., (2 ədəd)
27. Behbudov S. Azərbaycan dili şivələrinin omonimlər lüğəti. Bakı – Nurlan – 2003, 206 s., (2 ədəd)
28. Behbudov S.M., Manafov N.R. Azərbaycan dili dialekt və şivələrində köməkçi nitq hissələri. Bakı – 1992, 84 s., (2 ədəd)
29. Behbudov S., Behbudova Ş. Rasim Kərimlinin poeziyası. Bakı “Nurlan” – 2002, 53 s.
30. Behbudov Sefi 75. Bakı “Nurlan” 2008, 228 s.,(3 ədəd)
31. Bəyzadə Q. Mətn sintaksisinin problemlərinə bir nəzər. Mülahizələr, isbatlar, sübutlar.I cild. Bakı – 1999, 799 s.
32. Bəyzadə Q. Mətn sintaksisinin problemlərinə bir nəzər. Qısa xülasələr. II cild. Bakı – 1999, 460 s.
33. Bəyzadə Q. Bir qəlbin himni. Bakı – 1999, 71 s.
34. Bəyzadə Q. M. Mətn dilçiliyi. Bakı –“ Qorqud” – 1997,131 s., (2 ədəd)
35. Bəylərova A. Bədii dildə üslubi fiqurlar. Bakı – Nurlan – 2008, 212 s., (2 ədəd)
36. Binnətova G. Azərbaycan dilinin Lerik rayon şivələri. Bakı – 2007, 174 s.
37. Birinci Türkoloji qurultayın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı – 23 – 25 may 2006, 316 s., (2 ədəd)
38. Bir ömür payı 60 (Məsud Mahmudovun 60 illik yubileyinə həsr olunur. Bakı – 2011, 270 s., (3 ədəd)
39. Blumfild Leonard. Dil. 520 səh. (2ədəd)
40. Böyük oktyabr sosialist inqilabının 70 illiyinəə həsr olunmuş Azəərbaycan dilçiliyi məsələləri elmi-nəzəri konfransının məruzələrinin tezisləri (Bakı, 14 sentyabr 1987-ci il). “Elm” – Bakı – 1987, 26 s.
41. Böyük oktyabr sosialist inqilabının 70 illiyinə həsr olunmuş klassik mətn və transkripsiya məsələləri elmi-nəzəri konfransının məruzələrinin tezisləri (Bakı, ... noyabr 1987-ci il). “Elm” – Bakı – 1987, 46 s.
42. Budaqov R. A. Dilçiliyə ndair oçerklər. Bakı – 1956, 286 s.
43. Budaqova Z. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində sadə cümlə. Bakı – 1963, 223 s., (2 ədəd)
44. Budaqova Z., Hacıyev T. Azərbaycan dili. Bakı – Elm – 1992, 198 s.
45. Budaqov B. Heykəli xalq məhəbbətindən qoyulmuş yenilməz alim. Bakı – 2006, 31 s.
46. Будагова З.И., Саадиев Ш.М., Алекперов А.К. Самоучитель Азербайджанского языка. Баку – 1977, 202 с., (4 ədəd)
47. Будагова З. Азербайджанский язык. Баку – 1982,138 с.(2 ədəd)
48. Будагова З. Основы грамматики современного Азербайджанского языка. Морфология. Баку – 1987, 186 с.

SAYTDA AXTAR

© Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad edilməlidir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. 2012.