“Müasir erməni dilinin morfologiyası” adlı tədris vəsaiti işıq üzü görüb

Şrifti böyüt:
Çap et

Bakı Dövlət Universiteti “Ümumi dilçilik” kafedrasının müəllimi, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu “Qədim dillər və mədəniyyətlər” şöbəsinin elmi işçisi Əzizzadə Türkan Baladayı qızının “Müasir erməni dilinin morfologiyası” adlı tədris vəsaiti işıq üzü görüb.

Kitabda morfologiya bölməsinə sistematik yanaşılmış, əsas və köməkçi nitq hissələri ayrı-ayrılıqda ətraflı izah edilmişdir. Tədris vəsaitində Azərbaycan və erməni dilləri arasında bəzi müqayisəli təhlillər aparılmış, qrabar və aşxarabar arasında olan morfoloji fərqlərə toxunulmuşdur. Kitab əsas bölmələr olan isim, sifət, say, əvəzlik, feil, zərf, qoşma, bağlayıcı, modal sözlər, nida və bu bölmələrin alt başlıqlarından ibarətdir. Nitq hissələrinin morfoloji quruluşu dərindən araşdırılmışdır. Hər bir mövzu izahından sonra həmin mövzuya uyğun nümunələr öz əksini tapmışdır. Tədris vəsaitinin sonunda geniş ədəbiyyat siyahısı verilmişdir. Siyahını Azərbaycan, erməni, rus, ingilis dilli ədəbiyyatlar təşkil edir.